17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 527 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2016

Bij brief van 21 december 2015 is uw Kamer in het kader van de voortgang van de rijksbrede aanpak van fraude geïnformeerd over het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)1.

Na akkoord van het kabinet eind 2014 om uitvoering te geven aan de businesscase over deze aanpak is, in januari 2015 het project gestart.

Deze risicogerichte aanpak om de adreskwaliteit te verhogen en adresfraude op te sporen heeft BZK met meer dan 164 gemeenten en de ministeries van SZW, VenJ, Financiën, OCW en hun uitvoeringsorganisaties samen ontwikkeld.

In een periode van 12 maanden zijn 12.421 adressen door gemeenten bezocht op basis van signalen over gerede twijfel aan de juistheid van een adres in de BRP, van verschillende partijen waaronder de Belastingdienst, SVB, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, politie en CJIB. Hierbij zijn 4.827 adressen gevonden waarbij ten minste één persoon verkeerd stond ingeschreven in de BRP. De potentiële fraude die hiermee gepaard gaat is op dit moment berekend op een bedrag tussen de € 7 mln. en € 14 mln. Voor meer informatie over de aanpak, de resultaten en de wijze waarop de berekening van de baten tot stand is gekomen, verwijs ik naar het rapport in de bijlage2.

De samenwerking is een succes en leidt thans kostendekkend tot het verhogen van de adreskwaliteit en het opsporen van adres- en adresgerelateerde fraude. Hierdoor wordt de rechtmatigheid van adresgerelateerde regelingen verhoogd en de rijksbrede aanpak van fraude en het onderliggende gedachtegoed dat fraude niet mag lonen versterkt.

Behalve financiële baten zijn er ook maatschappelijke baten. Deelnemende gemeenten spreken over de preventieve werking, minder problemen als gevolg van overbewoning en onderverhuur, het aanpakken van criminele activiteiten en ondermijning van de samenleving of juist onderkenning van zorg- of hulpverlening.

Het kabinet heeft daarom besloten de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit structureel te continueren voor de periode 2016 tot en met 2023. Eind 2016 wordt nogmaals de balans opgemaakt aan de hand van de dan beschikbare informatie over de maatschappelijke en financiële baten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 17 050, nr. 525

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven