17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 487 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2014

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van mogelijke onregelmatigheden bij de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP-regeling). Deze regeling van 400 miljoen euro is op 1 juli 2014 in werking getreden en is bedoeld ter ondersteuning van woningcorporaties en particuliere verhuurders die de komende jaren investeren in energiebesparing van woningen in de gereguleerde huursector. Dit leidt tot een subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage per woning. De middelen worden in 2018 en 2019 uitbetaald aan de verhuurders. De aanvragers van de subsidieregeling zorgen zelf voor de voorfinanciering van het subsidiebedrag.

Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (van 699 euro per maand) komen in aanmerking voor een STEP-subsidie. Daarbij moeten energiebesparende maatregelen worden genomen waardoor ten minste drie labelstappen worden gerealiseerd, die na verbetering minimaal tot energielabel B bij woningen van woningcorporaties dan wel tot energielabel C bij woningen van andere verhuurders dienen te resulteren. Bij de aanvraag moet een energielabel worden meegeleverd met een opnamedatum die niet ouder is dan een half jaar. Hiermee wordt voorkomen dat energiebesparende maatregelen uit het verleden meetellen voor de subsidie. Vanaf 1 juli 2014 zijn er aanvragen binnengekomen voor een STEP-subsidie. Deze aanvragen zijn thans in behandeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, bij wie deze regeling in uitvoering is. Op dit moment zijn de eerste toekenningen verstrekt.

Recent is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) melding gedaan van mogelijke onregelmatigheden bij het indienen van subsidieaanvragen voor de STEP-regeling. Het zou hier volgens de melder gaan om meegeleverde energielabels die niet kloppen met de werkelijke energieprestatie van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Door de melder zijn in verband hiermee de namen van vijf woningcorporaties genoemd, waarvan vier inmiddels daadwerkelijk subsidie hebben aangevraagd.

Na deze melding heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in overleg met het Ministerie van BZK, het fraudeprotocol in werking laten treden en een eerste onderzoek uitgevoerd.

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat er daadwerkelijk een vermoeden is van onregelmatigheden bij een aantal subsidieaanvragen en dat de informatie van de melder serieus genomen moet worden.

Gezien de bevindingen van dit eerste onderzoek, heb ik gemeend uw Kamer direct te informeren. De komende weken zal het onderzoek verder worden verdiept en zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met mijn ministerie bezien of en welke acties noodzakelijk zijn. Ondertussen zullen we voor lopende aanvragen nagaan of er aanleiding is voor het aanscherpen van de controle op de aangeleverde gegevens. De bevindingen leiden overigens thans niet tot het onrechtmatig uitkeren van subsidie, omdat de uitbetalingen pas gedaan worden vanaf 2018.

Zodra ik een meer volledig beeld heb van de situatie, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk nader informeren.

Tevens zal ik op korte termijn een brief sturen naar Aedes, VastgoedBelang en de woningcorporaties om een goede uitvoering van de STEP-regeling te bevorderen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven