Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201417050 nr. 465

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 465 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2014

Hierbij stuur ik, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de rapportage over toeslagen1, zoals toegezegd door mijn ambtsvoorganger in het debat met uw Kamer op 15 januari 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 41, debat over de fraude met toeslagen). Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van het lid Koolmees (D66) c.s. van uw Kamer inzake het maximaal inzetten op het innen van de onterecht uitgekeerde toeslagen (Kamerstuk 17 050, nr. 456). Ook komen in de rapportage enkele gerelateerde onderwerpen aan de orde. Ongeveer een kwart van het terug te vorderen bedrag is per 1 februari 2014 gerealiseerd.

De inspanningen van de Belastingdienst zijn er uiteraard op gericht om de boetes en terug te vorderen toeslagen ook daadwerkelijk te innen. Hiertoe is wat betreft de in Bulgarije woonachtige betrokkenen de volledige medewerking van de Bulgaarse autoriteiten nodig. Onlangs heb ik telefonisch contact gehad met de Minister van Financiën van Bulgarije die heeft toegezegd zich actief en persoonlijk met het dossier te zullen bezighouden. Daaruit spreekt een maximale inspanning van de Bulgaarse autoriteiten. Wij hebben afgesproken over dit dossier direct contact te onderhouden. Binnenkort zal ik nader met mijn Bulgaarse ambtsgenoot over de voortgang van de terugvorderingen spreken.

De mate van daadwerkelijke recuperatie is uiteindelijk afhankelijk van de concrete verhaalsmogelijkheden. Ik ben voornemens uw Kamer daarvan in een volgende rapportage een realistische inschatting te geven.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer