17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 446 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat malafide uitzendbureaus een kwalijke rol spelen bij onwenselijke verschijnselen op de arbeidsmarkt, zoals uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing;

overwegende dat de uitzendbranche mede daarom bij wege van zelfregulering een eigen certificeringssysteem heeft opgezet;

overwegende dat in de praktijk veelvuldig kritiek op dat systeem wordt geleverd en mede daarom is overeengekomen dat uiterlijk in maart 2014 een evaluatie ervan zal plaatsvinden;

van mening dat aanpakken van misstanden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van bedrijfsleven en overheid;

verzoekt de regering, in het kader van de bedoelde evaluatie de focus niet alleen te leggen op certificering door het bedrijfsleven of vergunningverlening door de overheid, maar ook de voors en tegens te bezien van een nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Heerma

Van Weyenberg

Naar boven