Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten:

 

tot wijziging van het 'Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen';

 

waarbij de wettelijke basis wordt gewijzigd van artikel 5:8 APV naar artikel 4:8 Verordening fysieke leefomgeving, vanwege de vaststelling van de Verordening fysieke leefomgeving tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023.

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen)

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 21 december 2023 de Verordening fysieke leefomgeving 2024 heeft vastgesteld.

 

Dat het college in februari 2006 op grond van de destijds geldende APV een aantal parkeerplaatsen heeft aangewezen waar het was toegestaan om met grote voertuigen te parkeren.

 

Dat het wenselijk is het aanwijzingsbesluit te bestendigen;

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem,

 

Gelet op artikel 4:8 lid 1 en lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving Gulpen-Wittem 2024 (VFL Gulpen - Wittem), gelet op het feit dat het wenselijk is op te treden tegen het stallen van grote voertuigen vanwege schaarse parkeerruimte een het uiterlijk aanzien van de gemeente,

 

Besluit

 

 • 1.

  Als plaats bedoeld in artikel 4:8 eerste lid en als weg als bedoeld in artikel 4:8 tweede lid van de Verordening fysieke leefomgeving Gulpen-Wittem 2024 worden alle plaatsen en wegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Gulpen-Wittem aangewezen, met uitzondering van de volgende wegen en plaatsen, voorzover het genoemde aantal plekken niet wordt overgeschreden:

 •  

  Straat/gebied

  Soort en aantal voertuigen

   

   

  Gulpen, Landsraderweg (parkeerterrein)

  Twee bussen

  Gulpen, Landsraderweg bussen

  (geen aantal)

  Wijlre, Valkenburgerweg

  Twee vrachtauto's

   

  ma t/m vr 18.00 - 08.00 uur

   

  za en zo 0.00 - 2 4.00 uur

  Wijlre, Industrieweg

  Vrachtauto's en auto's (geen aantal)

  Wittem, Wittemer Allee

  Auto's, bussen (geen aantal),

   

  Drie vrachtauto's

  Mechelen, Mechelerhof P3

  Auto's, 1 vrachtwagen

   

  Ma t/m vr 08.00 - 21.00 uur

   

  Verbod koelwagens

  Mechelen, Mechelerhof P2

  2 vrachtwagens

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen en treedt de dag na publicatie in werking, zijnde 1 maart 2024.

Aldus besloten in de college vergadering van 20 februari 2024

Gulpen-Wittem, 20 februari 2024

de secretaris,

R.H.M. Sluijsmans

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

Naar boven