Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken het besluit van 14 februari 2024 bekend om met artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan ‘van station tot hefbrug’ en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 - Souburgh’ ter inzage te leggen.

Waar gaan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning over?

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

Dit plan is een aanpassing van een eerder plan

Van 29 juni 2022 tot en met 20 augustus 2022 heeft een eerdere versie van dit plan ter inzage gelegen: ‘zorgcentrum Prins Bernhardlaan 2 te Waddinxveen’. Ten opzichte van dat plan zijn twee punten veranderd. Ten eerste zijn de glazenwassersbalkonnen vervangen door externe plantenbakken. Ten tweede zal de huidige verkeerssituatie op het terrein niet langer aangepast worden naar een rondweg.

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 14 februari 2024 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd.

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend liggen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 29 februari 2024 kunt u deze vinden op het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Beukenhof 1 in Waddinxveen. U kunt de stukken ook vinden op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bekendmakingen. Een andere mogelijkheid om deze te bekijken is via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt reageren op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning

U kunt tot en met 11 april 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 2 - Souburgh’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000).

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer R. Höhle via e-mail (r.hohle@waddinxveen.nl) of telefonisch (140182).

Waddinxveen, 28 februari 2024

Naar boven