Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Borsele

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Borsele ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

 

Overwegende

 

 • dat het uit een oogpunt van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en voor het verrichten van feitelijke handelingen, waarbij de gemeente partij is en waarbij de bevoegdheid aanwezig is tot het aangaan van deze handelingen of de bevoegdheid aanwezig is de gemeente te vertegenwoordigen, volmacht en/of machtiging te verlenen.

 • Gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet, de artikelen 3:60 en 3:65 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Gelet op het collegeadvies ‘Actualiseren bevoegdhedenlijst functiegebied HRM 2024 (Z23.182253/D23.461839);

 • Gelet op het collegebesluit van 23 januari 2024 (Z24.033024/D24.639656);

B E S L U I T E N:

 

 • I.

  In te trekken het Besluit volmachten en machtigingen functiegebied P&O 2020 gemeente Borsele inclusief de bijbehorende bevoegdhedenlijst functiegebied P&O 2020 voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele.

 • II.

  Vast te stellen het Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Borsele inclusief de bijbehorende bevoegdhedenlijst functiegebied HRM 2024 voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele.

 • III.

  De uitoefening van de bevoegdheden die genoemd zijn in het bij dit Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 behorende bevoegdhedenlijst functiegebied HRM 2024 voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele op te dragen aan de in die lijst bij de bevoegdheden genoemde functionarissen.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Volmacht: de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2.

  Machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke handelingen ter onderscheiding van mandaat en volmacht.

 • 3.

  Bevoegdhedenlijst: een overzicht aan gevolmachtigden en gemachtigden verleende bevoegdheden.

 • 4.

  Volmachtgever: degene die volmacht verleent.

 • 5.

  Gevolmachtigde: degene aan wie volmacht is verleend.

 • 6.

  Gemachtigde: degene aan wie een machtiging is verleend.

Artikel 2 Verlening bevoegdheden

 • 1.

  Volmacht en machtiging worden verleend aan de functionarissen zoals vermeld in de bij deze regeling behorende bevoegdhedenlijst voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele en bij hun afwezigheid aan hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Het college verleent volmacht en/of machtiging aan deze functionarissen voor het afdoen van de in de bevoegdhedenlijst voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele vermelde voorbereidende besluiten zoals bedoeld in artikel 160 eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet.

 • 3.

  De burgemeester draagt de vertegenwoordiging van de gemeente zoals bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet op aan deze functionarissen voor de in de bevoegdhedenlijst voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op gemeente Borsele vermelde aangelegenheden.

Artikel 3 Regeling bij volmacht en machtiging

 • 1.

  In geval volmacht en machtiging aan een werknemer is verleend, is tevens het afdelingshoofd bevoegd.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 3:65 van het Burgerlijk Wetboek wordt bij een volmacht die is verleend aan twee of meer personen het beginsel gehanteerd dat de laagste in functie gebruik maakt van de volmacht of machtiging.

Artikel 4 Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

De volmacht ten aanzien van het nemen van besluiten omvat tevens het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

 • a.

  Het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie van feitelijke en objectieve aard.

 • b.

  Het (laten) verzenden van ontvangstbewijzen.

 • c.

  Het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen.

 • d.

  Het verzorgen van publicaties.

Artikel 5 Uitzonderingen

De gevolmachtigde is bevoegd tot het nemen van besluiten in overeenstemming met de bevoegdhedenlijst, tenzij:

 • a.

  Het besluit een afwijking zou inhouden van bestaand(e) beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke en dus niet binnen de bestaande regeling kan worden genomen.

 • b.

  Het besluit overschrijding van budgetten of kredieten tot gevolg kan hebben.

 • c.

  Het besluit leidt tot niet in de begroting geraamde uitgaven/inkomsten.

 • d.

  De volmachtgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • e.

  De portefeuillehouder heeft laten weten dat hij het voorstel aan het ter zake bevoegde bestuursorgaan wil voorleggen.

 • f.

  Het besluit stoelt op contraire ambtelijke adviezen.

 • g.

  Het besluit betrekking heeft op een aangespannen beroepsprocedure op een (volmacht)besluit.

 • h.

  Het besluit betrekking heeft op een klacht van derden over de werknemer die het volmachtbesluit heeft genomen, of op de wijze waarop de werknemer in het algemeen met zijn bevoegdheid omgaat.

 • i.

  Het een beslissing betreft op een advies van de geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 11.5 van de Cao Gemeenten.

Artikel 6 Wijze van ondertekening

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid van de ge(vol)machtigde om de gemeente in de bevoegdhedenlijst genoemde aangelegenheden te vertegenwoordigen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  "De burgemeester van de gemeente Borsele,

  Namens hem,"

  [handtekening]

  [naam van de gemandateerde]

  [de functieaanduiding van de ge(vol)machtigde]

 • 2.

  Bij plaatsvervanging treedt de plaatsvervanger in de functie van degene die hij vervangt en vindt, al naar gelang de bevoegdheid, ondertekening plaats in overeenstemming met het bepaalde in het eerste lid met dien verstande dat de naam en de handtekening van de vervanger worden vermeld.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

Het Besluit volmachten en machtigingen functiegebied P&O 2020 gemeente Borsele wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit en de daarbij behorende bevoegdhedenlijst functiegebied HRM 2024 voor wat betreft de bevoegdheden die betrekking hebben op de gemeente Borsele treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Borsele.

Heinkenszand, 23 januari 2024,

De burgemeester van de gemeente Borsele

G.M. Dijksterhuis

en

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

J.M Jansen.

Secretaris

G.M. Dijksterhuis.

Burgemeester

Bevoegdhedenlijst functiegebied HRM 2024

 

Behorend bij:

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Borsele

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Goes

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Kapelle

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Noord-Beveland

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 gemeente Reimerswaal

 • Besluit volmachten en machtigingen functiegebied HRM 2024 GR Samenwerking de Bevelanden

Omschrijving bevoegdheid ge(vol)machtigden omvat: afdoen + ondertekenen

 

Cao Gemeenten. Deze cao is geldend voor gemeenten.

Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Deze Cao is geldend voor GR Samenwerking de Bevelanden

 

B&W = College van Burgemeester en wethouders

B = Burgemeester

GR = Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden

DB = Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden

VZ = Voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden

HRM = Afdeling HRM van GR De Bevelanden

 

Bevoegdhedenlijst functiegebied HRM

 

Voor de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) wordt de bestuursrechtelijke aanstelling door een bestuursorgaan verleend. Binnen de gemeenten zijn meerdere bestuursorganen actief. Zoals het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester zelf en de gemeenteraad. De aanstelling van ambtenaren gebeurde door die bestuursorganen.

Na inwerkingtreding van de WNRA wordt de (arbeids-)overeenkomst of andere personele afspraken met de werknemer aangegaan door de rechtspersoon, zoals de staat, een provincie of een gemeente.

 

Na inwerkingtreding van de WNRA gaat de gemeente als geheel (dus als rechtspersoon) een arbeidsovereenkomst en personele afspraken aan met de werknemer. Het college is op grond van artikel 160 Gemeentewet (GW) bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. En de burgemeester vertegenwoordigt de gemeente op grond artikel 171 GW. Dat betekent dat de burgemeester de overeenkomst met de werknemer of uitgaande brieven naar de werknemer ondertekent. Met een volmacht kunnen bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd.

 

Op grond van artikel 3:64 Burgerlijk Wetboek (BW) is de gemachtigde in beginsel niet bevoegd de volmacht aan een ander ‘door te geven’.

Artikel 3:65 BW stelt dat wanneer een volmacht aan twee of meer personen tezamen verleend, dan is ieder van hen bevoegd zelfstandig te handelen, tenzij anders is bepaald.

Daar waar aan meerdere personen een volmacht is verleend, wordt het beginsel gehanteerd dat de laagste in rang gebruik maakt van de volmacht.

Als deze persoon niet in staat is (bijvoorbeeld wegens afwezigheid of ziekte) gebruik te maken van zijn volmacht, treedt de andere gevolmachtigde op.

 

De gevolmachtigde heeft:

 • 1.

  Enerzijds de bevoegdheid tot het aangaan van de omschreven privaatrechtrechtelijke rechtshandeling namens de gemeente. Volmachtgever is het college van burgemeester en wethouders, en

 • 2.

  Anderzijds de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de gemeenten in en buiten rechte m.b.t. deze omschreven privaatrechtelijke rechtshandeling (het ondertekenen van de overeenkomsten en uitgaande brieven). Volmachtgever is de burgemeester.

Voor de gemeenschappelijke regeling GR Samenwerking De Bevelanden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van de privaatrechtelijke rechtshandelingen met het personeel op grond van artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de voorzitter van GR Samenwerking De Bevelanden vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte op grond van artikel 33d van de WGR. Omdat de rechtsverhouding tussen GR De Bevelanden en de werknemers nu ook privaatrechtelijk is geworden door de Wnra, kunnen ook bij de GR de bevoegdheden op eenzelfde wijze als voor gemeenten door volmacht en machtiging lager in de organisatie worden neergelegd.

 

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

I.

Algemeen

1.

Algemene correspondentie van informatieve aard en/of werkzaamheden voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van het dienstonderdeel HRM en binnen het kader van de gewone taakuitoefening.

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Het verschaffen en het ophalen van informatie bijvoorbeeld UWV, ABP, Belastingdienst, banken (werkgeversverklaringen), gerechtsdeurwaarders (loonbeslagen) etc.

2.

Het doen van aankopen en het verlenen van opdrachten tot uitvoering van werken/ levering van goederen en diensten voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van het dienstonderdeel HRM en binnen het kader van de gewone taakuitoefening, met inachtneming van geldende werkafspraken en binnen de daartoe vastgestelde budgetten.

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

3.

Algemene volmacht t.b.v. uitvoeringshandelingenvoor zover betrekking hebbend op het taakgebied van het dienstonderdeel HRM en binnen het kader van de gewone taakuitoefening, zoals indienen aanvragen, declareren en betaalbaar stellen van bedragen.

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Te denken valt verwerken en uitbetalen van declaraties reis- en verblijfkosten, de maandelijkse salarisbetalingen aan werknemers.

4

Overeenkomsten in verband met tewerkstelling, zoals: uitzendkrachten, ZZP’ers, gedetacheerden en re-integratiekandidaten.

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Als budget niet aanwezig is binnen de afdeling: geen volmacht voor aangaan overeenkomst; besluitvorming B&W en DB.

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

5.

Vaststellingsovereenkomsten met in dienst zijnde werknemers

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

.

II.

Burgerlijk Wetboek (BW)

6.

Arbeidsvoorwaarde wijzigen in arbeidsovereenkomst werknemer (eenzijdig wijzigingsbeding)

BW

Artikel 7:613

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Functies directieleden gemeenten en afdelingshoofden gemeenten blijven voorbehouden aan B&W

Functies directeur GR en managers GR blijven voorbehouden aan DB

 

Goes

1 tot met functieschaal 8

7.

Vermindering van overlijdensuitkering

BW

Artikel 7:674

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

8.

Verlenen verlof, duur en periode van verlof

BW

Artikel 7:638

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Met afdelingshoofd/manager wordt in deze artikelen bedoeld: direct leidinggevende

9.

Intrekken of wijzigen al toegekend verlof

(Op verzoek werkgever)

BW

Artikel 7: 638 lid 5

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

10.

Re-integratieactiviteiten bij ziekte

BW

Artikel 7:658a

En uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

11.

Opleggen re-integratieactiviteiten aan werknemer bij ziekte

BW

Artikel 7:660a

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

12.

Staken doorbetaling van bezoldiging

BW

Artikel 7: 629

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

13.

Herplaatsing in passende arbeid (na re-integratietraject)

BW

Artikel 7:658a

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

14.

Verbod betreden arbeidsterreinen

BW

Artikel 7:660

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

15.

Ontslag op eigen verzoek

(Opzegging door werknemer)

BW

Artikel 7:672

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht ontslag is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing op ontslag

16.

Ontslag wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd of na AOW-gerechtigde leeftijd

BW

Artikelen

7:669 en 7:672

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht ontslag is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing op ontslag

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

17.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

BW

Artikelen

7:670 en 7:671a

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht ontslag is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing op ontslag

18.

Ontslag wegens disfunctioneren

BW

Artikelen

7:669 en

7:671b

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht ontslag is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing op ontslag

19.

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Aanzegplicht)

BW

Artikel

7:668

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing

20.

Ontslag arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Als tussentijdse opzegging is overeengekomen)

BW

Artikelen 7:667 en 7:669

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

*

*

*

*

*

*

* De gekozen ontslaggrond in 7:669 BW is bepalend voor de volmacht

III.

Ambtenarenwet 2017

21.

Nevenfuncties, aannemingen en leveringen, financiële belangen, effecten en effectentransacties

Ambtenarenwet 2017

Artikel 8

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Functies directieleden gemeenten en afdelingshoofden gemeenten blijven voorbehouden aan B&W

Functies directeur GR en managers GR blijven voorbehouden aan DB

22.

Overige verplichtingen van ambtenaren

Ambtenarenwet 2017

Paragraaf 3 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

IV.

Wet op de medische keuringen

23.

Geneeskundig onderzoek

Wet op de medische keuringen

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

B&W/DB kan bepalen dat voor bepaalde functies, waarbij aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld, aanstelling alleen mogelijk is na een geneeskundig onderzoek gericht op de te vervullen functie.

In de regel zullen deze functies in een lijst worden opgenomen.

 

Betreft opdracht geven tot een medisch onderzoek als de functie door B&W/DB is opgenomen in de lijst als hiervoor bedoeld.

V.

Wet flexibel werken

24.

Aanpassing arbeidsduur

Wet flexibel werken

Geheel en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Voor wat betreft urenuitbreiding moet budget aanwezig zijn binnen de afdeling. Als budget niet aanwezig is besluitvorming voorbehouden aan B&W/DB

VI.

Cao Gemeenten/SGO

25.

Arbeidsovereenkomst

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2, artikelen 2.1, 2.4,2.6, 2.7 en 2.10 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Functies directieleden gemeenten en afdelingshoofden gemeenten blijven voorbehouden aan B&W

 

Goes

1 tot met functieschaal 8

26.

Stageovereenkomst/werkervaringsplaats

(Plaatsen van stagiaires en wep-ers)

Hoofdstuk 2, artikelen 2.8 en 2.9 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Uitvoeringsbepalingen personeelshandboek:

Stagebeleid

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

27.

Uitvoering geven aan sollicitatieprocedures inclusief besluitvorming tijdens procedure tot aan voordracht benoeming aan bevoegd gezag

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2, artikel 2.2 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

28.

Ontvangst sollicitatiebrieven bevestigen.

Sollicitanten uitnodigen, aanhouden en afschrijven.

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2, artikel 2.2 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Voorzitter sollicitatieteam

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

28A

RVU

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2, artikel 2.11 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Deelname aan de RVU en het daaraan gekoppelde einde dienstbetrekking wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (zie ook nummer 5)

29.

Vaststellen en waarderen van functies

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.1 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Met inachtneming van het advies functiewaardering neemt gevolmachtigde een besluit.

30.

Vaststelling salaris

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.3 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Functies directieleden gemeenten en afdelingshoofden gemeenten blijven voorbehouden aan B&W

Functies directeur GR en managers GR blijven voorbehouden aan DB

 

Goes

1 tot met functieschaal 8

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

31.

Salarisverhoging

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.4 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

32.

Verlaging salarisschaal

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.5 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

33.

Promotie (inpassen in hogere schaal)

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.6 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

34.

Uitloopschaal

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.7 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Voor zover lokaal een regeling is vastgesteld.

35.

Functioneringstoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.8 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

36.

Arbeidsmarkttoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.9 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

37.

Waarnemingstoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.10 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

38.

Toelage onregelmatige dienst

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.11 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

39.

Buitendagvenstertoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.12 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

40.

Toelage beschikbaarheidsdienst

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.13 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

41.

Inconveniëntentoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.14 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

42.

Garantietoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.15 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

43.

Afbouwtoelage

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.16 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

44.

Jubileumuitkering

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.17 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

45.

Beloning uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.18 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

46.

Overwerkvergoeding

(Inclusief opdracht tot het verrichten van overwerk)

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.19 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

47.

Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam (IVT)

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.20 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Hoofd BHV,EHBO, IVT

Hoofd BHV,EHBO, IVT

Hoofd BHV,EHBO, IVT

Hoofd BHV,EHBO, IVT

Hoofd BHV,EHBO, IVT

Hoofd BHV,EHBO, IVT

i.v.m. beoordeling of taken in voldoende omvang worden verricht.

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

48.

Reis- en verblijfkostenvergoeding

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.21 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

49.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.22 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

49A

Vergoeding hybride werken

(Thuiswerkvergoeding)

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.22A en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

50.

Overgangsrecht H3

(TOR)

Cao Gemeenten/SGO:

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

Hoofdstuk 3,

Artikel 3.25 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

51.

Beheer IKB met een digitale keuzemodule IKB

Cao Gemeenten/SGO:

Individueel keuzebudget

Hoofdstuk 4,

Artikel 4.1 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Beh. GR-werknemer

Uitvoering door PSA van GR de Bevelanden

 

Het vaststellen van aanvullende bestedingsbronnen en -doelen blijft voorbehouden aan B&W en DB

52.

Aanwijzing uiterste verwerkingsdata IKB

Cao Gemeenten/SGO:

Individueel keuzebudget

Hoofdstuk 4,

Artikel 4.4 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Manager HRM - GR

Manager HRM - GR

Manager HRM - GR

Manager HRM - GR

Manager HRM - GR

Manager HRM

In overleg met:

Alg. directeur/secretaris.

Directeur GR.

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

53.

Verhaal loonheffing en boetes IKB op werknemer

Cao Gemeenten/SGO:

Individueel keuzebudget

Hoofdstuk 4,

Artikel 4.6 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

54.

Aanpassing arbeidsduur

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 5,

Artikel 5.1 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Voor wat betreft urenuitbreiding moet budget aanwezig zijn binnen de afdeling. Als budget niet aanwezig is besluitvorming voorbehouden aan B&W/DB

55.

Werken op zaterdag, zondag en feestdagen

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 5,

Artikel 5.2 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

56.

Afspraken werktijden

(Standaardregeling)

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 5,

Artikel 5.4 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

57.

Afspraken werktijden

(Bijzondere regeling)

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 5,

Artikel 5.5 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Het bepalen welke functies, functiegroep(en), teams of werknemers onder de bijzondere regeling vallen, blijft voorbehouden aan B&W en DB.

58.

Besluit over wettelijke vakantie-uren

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.1 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

59.

Besluit bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.3 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

60.

Verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.4 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

60A

Verlofsparen

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.5 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Besluitvorming ten aanzien van afwijking opname spaarverlof zoals bedoeld in de cao (artikel 6.5 lid 7 cao) is voorbehouden aan alg. directeur/secretaris/directeur GR

61.

Kortdurend zorgverlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.7 en Wazo

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

62.

Langdurend zorgverlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.8 en Wazo

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

63.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.9 en Wazo

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

64.

Ouderschapsverlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikelen 6.10 en 6.10A en Wazo

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

65.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.12 en Wazo

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

66.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.13

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

67.

Onbetaald verlof

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.14

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

68.

Samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid

Cao Gemeenten/SGO:

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 6,

Artikel 6.16

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

De bevoegdheid om het verlof van de ambtenaar die volledig onbetaald verlof geniet en langer dan 14 kalenderdagen ziek is, in schrijnende gevallen te beëindigen. Dit kan niet wanneer er sprake is van verlof voorafgaand aan pensionering.

69.

Geen korting op salaris en salaristoelage(n) toepassen bij terminale ziekte

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7,

Artikel 7.1

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

70.

Opdracht tot geneeskundig onderzoek

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7,

Artikel 7.4

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Arbodienst verzoeken werknemer op te roepen voor spreekuur bedrijfsarts.

71.

Buitendienststelling werknemer

Tijdelijk andere werkzaamheden opdragen om buitendienststelling te voorkomen

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7,

Artikel 7.4

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

71A

Tegemoetkoming kosten arbeidsongeschiktheids-verzekering

Cao Gemeenten/SGO:

Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7,

Artikel 7.5

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

72.

Personeelsbeoordeling/

gesprek over functioneren

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.1 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Manager

73.

Volgen van opleiding

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.2 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

*

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

*

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

*Borsele

Centraal budget: alg. directeur/ secretaris

Sectorbudget: directielid

Afdelingsbudget: afdelingshoofd

74.

Volgen opleiding een dag per week en jonger dan 18 jaar

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.3 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

*

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

*

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

*Borsele

Centraal budget: alg. directeur/ secretaris

Sectorbudget: directielid

Afdelingsbudget: afdelingshoofd

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

75.

Ondersteunen en begeleiden mobiliteit werknemer

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.4 en 8.5 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

76.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

en toekennen loopbaanadvies

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.4, 8.5 en 8.6 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

77.

Kosten van opleiding

Cao Gemeenten/SGO:

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 8,

Artikel 8.7 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

*

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

*

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

*Borsele

Centraal budget: alg. directeur/ secretaris

Sectorbudget: directielid

Afdelingsbudget: afdelingshoofd

78.

Van werk naar werk-onderzoek

Cao Gemeenten/SGO:

Van werk naar werk

Hoofdstuk 9,

Artikel 9.6

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Afdelingshoofd en werknemer onderzoeken gezamenlijk de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van werknemer

79.

Van werk naar werk-contract en tussentijdse evaluaties

Cao Gemeenten/SGO:

Van werk naar werk

Hoofdstuk 9,

Artikel 9.7 en 9.8

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Afdelingshoofd en werknemer sluiten een VWNW-contract en evalueren elke drie maanden de voortgang.

80.

Niet nakomen van het van werk naar werk - contract

Cao Gemeenten/SGO:

Van werk naar werk

Hoofdstuk 9,

Artikel 9.14

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

81.

Berekeningen en uitvoering van aanvullende, na-wettelijke en reparatie-uitkering bij werkloosheid.

Cao Gemeenten/SGO:

Uitkeringen

Hoofdstuk 10,

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Op basis van overeenkomst kan dit uitbesteed zijn aan een externe uitvoerder: bijvoorbeeld Visma Idella, APG.

 

Volmacht geldt niet voor toepassing sanctieregime (artikel 10.9) en afkoop reparatie-uitkering (artikel 10.19).

82.

Toekennen van overlijdensuitkering

Cao Gemeenten/SGO:

Uitkeringen

Hoofdstuk 10,

Artikel 10.20

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

83.

Toekennen bijzondere uitkering

Cao Gemeenten/SGO:

Uitkeringen

Hoofdstuk 10,

Artikel 10.21

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

84.

Dragen uniform of dienstkleding.

Cao Gemeenten/SGO:

Rechten en plichten

Hoofdstuk 11,

Artikel 11.1

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Volmacht aan afdelingshoofd/manager is beperkt tot besluitvorming dragen uniform en dienstkleding van werknemers op het werk.

 

Volmacht aan alg. directeur/ secretaris/directeur GR voor wat betreft besluitvorming ten aanzien van:

 • 1.

  Dragen andere tekens op kleding, en

 • 2.

  Toestemming om uniform of dienstkleding te dragen bij betogingen en optochten.

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

85.

Contact met infectieziekten

(Weigeren toelaten werkplek)

Cao Gemeenten/SGO:

Rechten en plichten

Hoofdstuk 11,

Artikel 11.2

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

86.

Verlenen toestemming gebruik eigen motorvoertuig i.p.v. openbaar vervoer (dienstreizen).

Cao Gemeenten/SGO:

Rechten en plichten

Hoofdstuk 11,

Artikel 11.3 en uitvoeringsbepalingen personeelshandboek

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

87.

Schorsing als ordemaatregel

Cao Gemeenten/SGO:

Rechten en plichten

Hoofdstuk 11,

Artikel 11.4

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

88.

Buitengewoon verlof voor vakbondsactiviteiten

Cao Gemeenten/SGO:

Lokaal overleg met vakbonden

Hoofdstuk 12,

Artikel 12.4

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

89.

Onbetaald verlof i.v.m. aanstelling betaald bestuurder vakvereniging

Cao Gemeenten/SGO:

Lokaal overleg met vakbonden

Hoofdstuk 12,

Artikel 12.5

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

90.

Overgangsrecht Hoofstuk 3 CAR-UWO

Cao Gemeenten/SGO:

Overgangsrecht

Hoofdstuk 3 CAR-UWO met toelichting per 1 januari 2016

Bijlage 5A

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

91.

Opname verloftegoed

Cao Gemeenten/SGO:

Overgangsrecht

Verlof voormalige spaarmogelijkheid

Bijlage 5B,

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

92.

Levensloopregeling

(Vervallen met ingang van 2 januari 2023.)

93.

Suppletieregeling

Cao Gemeenten/SGO:

Ongewijzigde hoofdstukken

CAR-UWO 31/12/2019

Suppletie

Bijlage 6E

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Op basis van overeenkomst kan dit uitbesteed zijn aan een externe uitvoerder: bijvoorbeeld Visma Idella, APG.

VII

Personeelshandboek

94.

(Vervallen)

95.

Toewijzen dienstwoning

Regeling dienstwoning

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

-

-

-

-

Algemeen

Alleen van toepassing op Borsele en Goes

96.

VOG bij aanstelling, functiewijziging, tewerkstelling of overplaatsing

(Regeling)

Verklaring omtrent gedrag

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

Afdelingshoofd1 

-

-

-

-

Volmacht VOG is gelijk aan volmacht arbeidsovereenkomst

 

1 opmerkingen bij arbeidsovereenkomst (nummer 25) van toepassing op VOG

97.

Aanwijzing werknemer/

Vrijstelling werknemer

Regeling aanwijzing taken in het kader van Wet veiligheidsregio’s of taak gemeenten

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

98.

Toekennen onkostenvergoeding:

 • -

  Telefoon

 • -

  Huwelijksvoltrekking

Regeling onkostenvergoedingen

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever deze vergoedingen zijn vastgelegd in een lokale regeling.

99.

Toekennen tegemoetkoming verplaatsingskosten

Regeling verplaatsingskosten

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Alleen en voor zover door werkgever deze tegemoetkoming is vastgelegd in een lokale regeling

100

Buitengewoon verlof jeugd en jongerenwerk

Regeling verlof

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever dit verlof is vastgelegd in een lokale regeling

101

Sollicitatieverlof

Regeling verlof

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever dit verlof is vastgelegd in een lokale regeling

102

Overige redenen buitengewoon verlof

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

103

Toekennen generatiepactverlof

Regeling generatiepact

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Alleen en voor zover door werkgever dit verlof is vastgelegd in een lokale regeling

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

104

Vergoeden beeldschermbril

Regeling beeldschermbril

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

105

Melding vermoeden misstand

Regeling melding vermoeden misstand

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Opmerking

Als de werknemer het vermoeden heeft dat de alg. directeur/ gemeensecretaris/directeur GR bij een misstand betrokken is, blijft de bevoegdheid bij B&W/DB

106

Melding ongewenst gedrag

Regeling ongewenst gedrag

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Opmerking

Als de werknemer een melding doet over de alg. directeur/ gemeensecretaris/directeur GR, blijft de bevoegdheid bij B&W/DB

107

Uitvoering beleid t.a.v. van alcohol, drugs en roken

Regeling drank-, drugs,- en rookbeleid

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

108

Uitvoering geven aan regeling arbeidsongevallen

Regeling arbeidsongevallen

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

109

Uitvoering geven aan agressieprotocol

Agressieprotocol

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

110

Uitvoering geven aan rouwprotocol

Rouwprotocol

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

111

Uitvoering geven aan regeling personeelsfestiviteiten en receptie

Regeling personeelsfestiviteiten en receptie

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Bij GR de Bevelanden is het vaststellen, wijzigen en intrekken van de receptieregeling voorbehouden aan de directeur GR.

112

Uitvoering geven aan regeling bedrijfsauto/dienstvoertuig

Regeling bedrijfsauto/ dienstvoertuig

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever een lokale regeling bedrijfsauto/dienstvoertuig is vastgesteld

 

Bij GR de Bevelanden is het vaststellen, wijzigen en intrekken van de regeling bedrijfsauto/ dienstvoertuig voorbehouden aan de directeur GR.

113

Uitvoering geven aan Telewerkregeling/Flexibel Werken/Thuiswerken

Telewerkregeling

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

114

Uitvoering geven aan privacyreglement e-mail en internetgebruik

Privacyreglement

e-mail en internetgebruik

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever een privacyreglement is vastgesteld

115

Uitvoering geven aan richtlijnen sociale media

Richtlijnen sociale media

Geheel

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Manager

Alleen en voor zover door werkgever deze richtlijnen zijn vastgesteld

Omschrijving bevoegdheid

(Afdoen en ondertekenen)

Wet of Regeling

Artikelen

Organisatie

Bevoegdheid

Ge(vol)machtigde(n)

Opmerking

116

Aanwijzen brugdagen

Regeling lokale feestdagen en brugdagen

Artikel 3

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Alg. directeur/secretaris

Directeur GR

-

-

-

-

-

-

VIII

Overige regels en afspraken

117

Ledenraadpleging over:

 • -

  Arbeidsvoorwaardennota cao, en

 • -

  Principeakkoord cao

Borsele

Goes

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

GR

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

B&W/B

DB/VZ

-

-

-

-

-

Directeur GR

 

Naar boven