Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Montferland 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018;

 

Besluit:

 

vast te stellen de “Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning 2024”:

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Montferland.

 • b.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Montferland 2024.

 • c.

  Budgetsubsidies: subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • d.

  Periodieke subsidie: jaarlijkse subsidie voor activiteiten in een kalenderjaar. ( 1 januari t/m 31 december)

 • e.

  Incidentele subsidie: subsidieaanvragen voor eenmalige en/of experimentele activiteiten.

 • f.

  Algemene reserve: gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • g.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • h.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen;

 • i.

  Samenlevingsopbouw: ondersteuning van de lokale gemeenschappen bij de opbouw van hun sociale netwerk;

 • j.

  Activering bij talentontwikkeling en maatschappelijke participatie: jeugd en jongerenwerk, bibliotheekwerk, muziekonderwijs. .

 • k.

  Opvang en ondersteuning kwetsbare inwoners: een specifiek ondersteuningsaanbod voor kwetsbare jeugd en volwassenen alsmede mantelzorgers en senioren.

 • l.

  Marketing en promotie van de gemeente: activiteiten gericht op de vergroting van de positieve naamsbekendheid en economische ontwikkeling van de gemeente;

 • m.

  Publieksevenement: een evenement dat voldoet aan de criteria zoals vermeld in het gemeentelijk evenementenbeleid en waarvan het programma is gericht op het genereren van zo veel mogelijk publieke belangstelling.

 • n.

  De huisvestingsvoorzieningen: de noodzakelijke huisvestingskosten die verband houden met de activiteiten als bedoeld in artikel 3 lid a t/m d.

 • o.

  Besluit tot subsidieverlening: een voorlopige toekenning van subsidie.

 • p.

  Besluit tot subsidievaststelling: De definitieve vaststelling van de subsidie, waarbij de eventuele voorschotten op de verleende subsidie worden verrekend.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen rechtspersonen subsidie aanvragen die in Montferland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Voor regionaal werkzame instellingen wordt een uitzondering gemaakt m.b.t de vestiging in Montferland.

Artikel 3. Subsidiabele Activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten op de volgende terreinen:

 • a.

  Samenlevingsopbouw;

 • b.

  Activering bij talentontwikkeling en maatschappelijke participatie;.

 • c.

  Opvang en ondersteuning van kwetsbare inwoners;

 • d.

  Marketing en promotie van de gemeente;

 • e.

  De huisvestingskosten die verband houden met de activiteiten onder a t/m d.

 

In artikel 1 van de subsidieregeling worden o.a. deze begrippen nader omschreven. In de toelichting bij de regeling wordt nader omschreven welke activiteiten passen bij deze omschrijving. De concrete activiteiten die passen in de omschrijving onder de leden a t/m d kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

Artikel 4. Doelgroepen

Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen:

 • a.

  die zich op grond van hun statutaire doelstelling bezig houden met de activiteiten als bedoeld in artikel 3, en:

 • b.

  waarvan de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd gericht zijn op de inwoners van Montferland, en:

 • c.

  die professionele medewerkers kunnen inzetten die beschikken over de benodigde beroepskwalificatie, met het oog op de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

Op grond van deze subsidieregeling kunnen uitsluitend budgetsubsidies worden verstrekt, met uitzondering van subsidies ter ondersteuning van publieksevenementen. Voor publieksevenementen bedraagt de subsidie maximaal 33% van de totale inkomsten, verstrekt door andere partijen dan de gemeente (marktpartijen, fondsen of andere overheden) met een maximum van € 15.000,00. per evenement.

Artikel 6. Het aanvragen van subsidie

 

6.1. Periodieke (jaarlijkse) subsidies

 • a.

  Het aanvragen van jaarlijkse subsidie geschiedt uiterlijk op 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders;

 • b.

  Bij de aanvraag wordt een begroting van de aanvragende organisatie gevoegd, met een toelichting op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De indeling van de begroting sluit aan bij de in artikel 3 vermelde subsidiabele activiteiten.

 • c.

  Voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag wordt overleg gepleegd met de daartoe aangewezen medewerker(s) van de gemeente Montferland.

 • d.

  De aanvragende instelling is bereid aan zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente alle informatie te verstrekken die nodig is voor de beoordeling van de subsidieaanvraag.

 • e.

  De aanvragende instelling is bereid informatie en gegevens te verzamelen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders nodig zijn om de effectiviteit van de gesubsidieerde activiteiten te kunnen bepalen.

 

6.2. Incidentele subsidies voor eenmalige of experimentele activiteiten

 • a.

  Het aanvragen van een incidentele (eenmalige) subsidie geschiedt uiterlijk 16 weken voor aanvang van de voorgenomen activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  Bij de aanvraag wordt een begroting gevoegd met een toelichting op de voorgenomen activiteiten.

 

6.3. Incidentele subsidie voor investeringen

 • a.

  Een aanvraag voor het verstrekken van een investeringsbijdrage wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders;

 • b.

  De aanvraag wordt voorzien van een toelichting op de noodzaak van de voorgenomen investering;

 • c.

  Over een aanvraag om een investeringsbijdrage wordt vooroverleg gepleegd met door burgmeester en wethouders aan te wijzen medewerkers van de gemeente.

 • d.

  Voor vervangingsinvesteringen en onderhoud dient te worden gereserveerd ten laste van de exploitatie.

Artikel 7. Beschikken op subsidieaanvragen

 

7.1. Jaarlijkse subsidie

 • a.

  Voor 1 januari van het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd nemen burgemeester en wethouders een gemotiveerd besluit tot subsidieverlening, gedeeltelijke subsidieverlening of subsidieweigering.

 • b.

  Als wordt besloten de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk te verlenen wordt tevens aangegeven op welke wijze bevoorschotting zal plaatsvinden van de verleende subsidie. Tevens wordt bepaald welke gegevens bij de aanvraag tot subsidievaststelling (art. 12) moeten worden ingediend.

 

7.2. Incidentele subsidie voor eenmalige of experimentele activiteiten

 • a.

  Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de geplande activiteit nemen burgemeester en wethouders een besluit over de gevraagde incidentele subsidie. Dit besluit kan inhouden het verlenen van de gevraagde subsidie, het gedeeltelijke verlenen, of het weigeren van de gevraagde subsidie. Als de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend zal het verleende bedrag volledig bij wijze van voorschot worden uitgekeerd.

 • b.

  Bij het besluit tot subsidieverlening wordt aangegeven welke informatie de aanvrager moet overleggen bij de aanvraag tot subsidievaststelling (art 12).

 

7.3. Incidentele subsidie voor investeringen

 • a.

  Aanvragen om verstrekking van een in investeringsbijdrage worden getoetst op basis van het op de betreffende aanvraag betrekking hebbende beleidskader.

 • b.

  Aanvragen om een investeringsbijdrage hoger dan € 50.000,00 worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad in het kader van de gemeentebegroting.

 • c.

  Na de besluitvorming door de gemeenteraad zullen burgemeester en wethouders op basis van het raadsbesluit een besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering nemen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor een incidentele subsidie wordt aangevraagd ook zonder subsidie kunnen worden uitgevoerd;

 • b.

  de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie;

 • c.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

 • d.

  de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • e.

  de activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht;

 • f.

  het onvoldoende aannemelijk is dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd structureel en effectief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen;

 • g.

  ingeval een investeringsbijdrage wordt aangevraagd voor onderhoudskosten of de kosten van vervanging.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • a.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling stellen burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidieplafond in na vaststelling van de gemeentebegroting.

 • b.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking. Bij de verdeling van het subsidieplafond voor periodieke subsidies zal prioriteit worden gegeven aan activiteiten die in het verleden hun waarde voor de lokale gemeenschap hebben bewezen.

 • c.

  Bij de rangschikking van de aanvragen om budgetsubsidies beoordelen burgemeester en wethouders de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke subsidiedoelstellingen.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

 • a.

  Burgemeester en wethouders dienen onverwijld in kennis te worden gesteld als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kunnen vinden of anders plaatsvinden dan op de wijze zoals in de subsidieaanvraag is vermeld.

 • b.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze subsidieregeling.

 • c.

  Organisaties die subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling zijn verplicht hiervan melding te maken in hun uitingen naar de deelnemers c.q. in hun uitingen richting de pers.

Artikel 11. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • a.

  Voor verleende periodieke subsidies als bedoeld in artikel 6.1. dient de aanvrager een aanvraag tot subsidievaststelling in voor 1 mei van het jaar, volgend op het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • b.

  Voor activiteiten waarvoor een incidentele subsidie is verleend als bedoeld in artikel 6.2. dient de aanvrager binnen 12 weken nadat de activiteit(en) is/zijn uitgevoerd een aanvraag tot subsidievaststelling in. Deze aanvraag bevat een verslag van de uitgevoerde activiteiten alsmede een financiële verantwoording.

 • c.

  Voor activiteiten waarvoor een investeringsbijdrage is verleend als bedoeld in artikel 6.3. dient de aanvrager binnen 12 weken nadat de investering is gepleegd een aanvraag tot subsidievaststelling in. Deze aanvraag bevat een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden alsmede een financiële verantwoording.

Artikel 12. Besluit tot subsidievaststelling

 • a.

  Burgemeester en wethouder nemen voor 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, een besluit op de aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 11a. Deze termijn kan eenmaal met acht weken worden verlengd.

 • b.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen 12 weken nadat de aanvraag tot subsidievaststelling is binnengekomen een besluit over de vaststelling van verleende subsidies als bedoeld in artikel 11b.

 • c.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen 12 weken nadat de aanvraag tot subsidievaststelling is binnengekomen een besluit over de vaststelling van de verleende subsidie als bedoeld in artikel 11c

 • d.

  Als uit de aanvragen zoals bedoeld in lid a t/m c blijkt dat de activiteiten conform het besluit tot subsidieverlening zijn uitgevoerd zal de subsidie dienovereenkomstig worden vastgesteld, onder verrekening van de verleende subsidievoorschotten.

 • e.

  Als blijkt dat de activiteiten niet of onvoldoende zijn uitgevoerd overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening kan de subsidie op een lager bedrag worden vastgesteld, onder terugvordering van de verleende voorschotten.

Artikel 13. Overgangs- en Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Montferland 2024” en treedt in werking op 1 januari 2024.

 • b.

  Deze subsidieregeling is voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 6.1. voor het subsidiejaar 2025. (periodieke subsidies).

 • c.

  Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 6.2. (incidentele activiteiten) en 6.3. (investeringssubsidies) in het subsidiejaar 2024.

 • d.

  De subsidieregeling “Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2021 ” wordt ingetrokken op 1 januari 2026.

 

Aldus besloten op: 6 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

B.F.M. Booltink

De burgemeester,

H.H. de Vries

Toelichting

 

1. Algemeen

 

In het beleidskader subsidieverstrekking Montferland 2024 t/m 2027 zijn de volgende doelen vermeld voor het domein Maatschappelijke ondersteuning:

 • a.

  Samenlevingsopbouw:

 • De leefgemeenschappen (wijken en kernen) zijn in staat samenhang en structuur aan te brengen in de behartiging van hun gezamenlijke belangen.

 • b.

  Activering bij talentontwikkeling:

 • Inwoners hebben zicht op hun persoonlijke talenten en worden ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling.

 • c.

  Opvang en Ondersteuning:

 • De jeugd groeit gezond en veilig op, vroegtijdige achterstanden worden voorkomen of verminderd. Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Voor kwetsbare inwoners is hulp en ondersteuning in voldoende mate beschikbaar. Mantelzorgers voelen zich ondersteund bij de uitvoering van hun taken. Oudere inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving.

 • d.

  Marketing en promotie van de gemeente:

 • Vergroting van het economisch draagvlak van onze gemeente m.n. in de toeristische sector.

 • e.

  Voorzieningen:

 • De inwoners kunnen aan de activiteiten deelnemen in een geschikte en veilige accommodatie.

 

De subsidieregeling “Maatschappelijke Ondersteuning Montferland 2024” is van toepassing op de activiteiten van de professionele organisaties. Deze activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers die beschikken over een beroepskwalificatie/beroepsopleiding die nodig is om de activiteiten op professionele basis te kunnen uitvoeren. Hierbij kunnen ook ondersteunende vrijwilligers actief zijn onder supervisie van de beroepskracht(en).

 

De begrippen die in deze regeling worden gebruikt zijn nader omschreven in artikel 1 van de subsidieregeling.

 

2. Subsidiabele activiteiten

De activiteiten waarvoor op grond van deze subsidieregeling subsidie kan worden verstrekt zijn verdeeld in vijf deelclusters. Per deelcluster wordt hieronder nader omschreven welke activiteiten subsidiabel zijn:

 

a. Samenlevingsopbouw

Het ondersteunen van lokale initiatieven, inspelen op vragen van wijken en dorpen, inzetten van een coach op verwijzing van de huisarts of zorgverlener, buurtbemiddeling, buurtcoaches, begeleiding wijk- en dorpsraden.

 

b. Ondersteuning en activering bij talentontwikkeling

 • Jeugd en jongerenwerk: waaronder jongerenwerk, sport en cultuurparticipatie en maatschappelijk leren.

 • Bibliotheekwerk: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het kennis laten maken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat, inwoners kennis laten maken met kunst en cultuur.

 • Muziekonderwijs: muziekonderwijs voor alle kinderen t/m 14 jaar, muzikale vorming in het basisonderwijs.

 

c. Opvang en ondersteuning kwetsbare inwoners

 • Jeugd en jongeren: voor en vroegschoolse educatie/kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, ontplooiing van kwetsbare jongeren, inzetten vroeghulp, bevordering mentale gezondheid jongeren en hun opvoeders, advies en ondersteuning bij (vermoedens van) huiselijk geweld.

 • Kwetsbare volwassen inwoners: versterken geestelijke belastbaarheid, ondersteuning bij financiële vraagstukken, ondersteuning arbeidsmigranten, statushouders en nieuwkomers, verbetering van de fysieke gezondheid, advies en ondersteuning bij (vermoedens van) huiselijk geweld.

 • Ondersteuning mantelzorgers: informatie en advies, tijdelijke overname mantelzorgtaken, lotgenotencontact.

 • Activiteiten voor senioren: voorlichting, ondersteuning bij het gebruik van algemene voorzieningen, open eettafel, maaltijden aan huis, beweging en ontspanning, leernetwerken.

 

d. Marketing en promotie gemeente

Het bieden van een samenhangend aanbod gericht op verbetering van de naamsbekendheid en de economische structuur van de gemeente, met name gericht op de toeristische sector. Hieronder valt in ieder geval de ondersteuning van publieksevenementen die programmatisch passen in het gemeentelijk evenementenbeleid. Daarnaast geldt als bijzondere voorwaarde dat de evenementen:

 • algemeen toegankelijk zijn;

 • geen commercieel doel dienen van de organisatoren zelf;

 • niet primair zijn gericht op de eigen leden of deelnemers van de organisatoren.

Voor wat betreft de gemeentelijke subsidieverstrekking voor dergelijke evenementen zijn wij van oordeel dat het merendeel van de inkomsten afkomstig moet zijn van sponsoring door marktpartijen en/of bijdragen van andere overheden en/of fondsen. De gemeentelijke subsidie bedraagt daarom maximaal 33% van het totaal van de inkomsten van derden, met een maximum van € 15.000,00 per evenement.

 

In de loop van 2024 wordt een nieuw beleidskader voor de activiteiten op het terrein van marketing en promotie van de gemeente vastgesteld. In dit beleidskader zal nader worden omschreven welke activiteiten naast de publieksevenementen subsidiabel zijn.

 

e. De huisvestingsvoorzieningen

Het realiseren van accommodaties die een geschikte en veilige omgeving vormen voor de deelnemers aan de activiteiten.

 

3. Subsidiegrondslagen

Voor vrijwel alle subsidiabele activiteiten die vallen onder deze subsidieregeling is als grondslag de budgetsubsidie gekozen. Een budgetsubsidie wordt berekend aan de hand van de begroting van de subsidieaanvrager. Hierdoor kan de hoogte van de subsidie worden afgestemd op de activiteiten van de gesubsidieerde instelling. Bij het besluit tot subsidieverlening wordt aangegeven welke resultaten met de inzet van de subsidie worden beoogd. Tevens wordt aangegeven welke beleidsinformatie de gesubsidieerde instelling moet leveren om te kunnen toetsen of de inzet van de subsidie daadwerkelijk leidt tot het realiseren van de beoogde resultaten. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zullen mede worden beoordeeld op basis van de bijdrage die deze –naar verwachting- zullen leveren aan de gewenste cultuuromslag in de samenleving waarbij activiteiten vooral zijn gericht op behoud en/of herstel van de zelfstandigheid van de inwoners. Van zorgen voor…..naar zorgen dat…..Het is denkbaar dat subsidiabele activiteiten zich over meerdere jaren uitstrekken.

 

4. Het aanvragen van subsidie

Op grond van deze subsidieregeling worden aanvragen om periodieke subsidie ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een digitaal aanvraagformulier. In de subsidieregeling is aangegeven welke informatie moet worden gevoegd bij een subsidieaanvraag op grond van deze regeling. Het is gewenst dat aanvragers van een subsidie op grond van deze regeling ruimschoots voor 1 oktober vooroverleg plegen met daartoe aangewezen functionarissen van de gemeente Montferland.

 

5. Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Dit subsidieplafond bestaat uit twee deelbudgetten op basis van de indeling van de activiteiten zoals beschreven in artikel 6.1. en 6.2.

Voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend zal overleg plaatsvinden met de aanvrager alvorens een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering zal worden genomen. De aanvragen zullen worden getoetst aan de hand van de uitgangspunten en doelstellingen zoals beschreven in het beleidskader subsidieverstrekking en/of het vigerende specifieke beleidskader. Bij gelijke beoordeling geldt dat prioriteit zal worden gegeven aan bestaande activiteiten waarvan reeds is aangetoond dat deze bijdragen aan het doel van de subsidieregeling. Als laatste criterium geldt de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

 

6. Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 6.1.de periodieke subsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

 

7. Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 6.1. kunnen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,00) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 10% van de jaarlijkse subsidie.

 

8. Subsidieregister

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieregister vast waarin alle besluiten zijn opgenomen die op grond van deze regeling zijn verleend.

 

9. Overgangs- en slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als subsidieregeling Maasschappelijke Ondersteuning Montferland 2024 en treedt in werking op 1 januari 2024.

 • b.

  De regeling is voor het eerst van toepassing op de subsidieaanvragen voor periodieke/jaarlijkse activiteiten in 2025.

 • c.

  De regeling is vanaf 1 januari 2024 van toepassing op de subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten en investeringsbijdragen.

 • d.

  De meeste subsidieaanvragen die onder de werkingssfeer van deze regeling vallen worden tot 1 januari 2024 beoordeeld op basis van de subsidieregeling ondersteuning bij maatschappelijke participatie. Deze regeling wordt ingetrokken op 1 januari 2026.

 • e.

  In de loop van 2025 zullen de besluiten tot subsidievaststelling voor 2024 nog worden gebaseerd op de subsidieregeling “Ondersteuning bij maatschappelijke participatie” Montferland 2021. Deze regeling wordt daarom pas ingetrokken per 1 januari 2026

 

23b0006634

Naar boven