Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2021

Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

Besluit

 

Vast te stellen de Subsidieregeling “Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2021”:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vaste grondslagsubsidies: jaarlijkse subsidies die worden berekend op basis vaste normen.

 • b.

  Budgetsubsidies: jaarlijkse subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • c.

  Algemene reserve: Gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • d.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Montferland 2018.

 • e.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • f.

  Basissubsidie: een jaarlijkse of meerjarige subsidie die wordt verleend aan een sportorganisatie als tegemoetkoming in de bepaalde kosten die voortvloeien uit de uitvoering van kernactiviteiten van de betreffende organisatie.

 • g.

  Incidentele activiteiten: eenmalige activiteiten, gericht op sport- en beweegbevordering en op bevordering van een gezonde leefstijl van specifieke doelgroepen, die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder, of een innovatief karkater hebben.

 • h.

  Sportvereniging: Voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, en vechtsportvereniging, op basis van statuten gevestigd in Montferland, aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisatie.

 • i.

  Wedstrijdteam: team, dat deelneemt aan landelijk erkende competitie.

 • j.

  Gehandicaptensportvereniging: vereniging, gevestigd in Montferland, die sport- en beweegactiviteiten organiseert, waar leden met een beperking, afkomstig uit Montferland, lid van zijn.

 • k.

  EHBO-vereniging: Een vereniging die zich tot doel stelt eerste hulp bij ongelukken te bevorderen en daartoe o.a. EHBO cursussen verzorgt, examens afneemt en bij goed gevolg diploma's of getuigschriften EHBO uitreikt.

 • l.

  Jeugdlid: lid in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar van een vereniging op de peildatum, dat actief deelneemt aan de reguliere activiteiten en ingezetene is van de gemeente Montferland.

 • m.

  Lid met een beperking: een lid met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of een lid met psychiatrische of psychosociale problemen die extra of gespecialiseerde begeleiding nodig heeft en/ of gebruik maakt van aangepast materiaal.

 • n.

  Kwetsbare burgers: mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en de regie over hun leven door omstandigheden deels of geheel zijn kwijt geraakt.

 • o.

  Ouderen: personen in de leeftijd van 67 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Montferland.

 • p.

  Peildatum: 1 januari van het jaar van indiening van de subsidieaanvraag.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  activiteiten gericht op actieve sportbeoefening door inwoners van de gemeente Montferland;

 • b.

  voorlichtingsactiviteiten over gezonde leefstijlen;

 • c.

  incidentele activiteiten gericht op sportbevordering en het bevorderen van een gezonde leefstijl;

 • d.

  activiteiten van EHBO-verenigingen in het kader van eerst hulp bij ongevallen, aanwezigheid bij evenementen en een bijdrage in de huisvestingskosten van de EHBO-verenigingen.

Artikel 4. Doelgroepen

Subsidie voor de in artikel 3 genoemde activiteiten kan worden verleend aan in Montferland gevestigde sportverenigingen, met uitzondering van activiteiten gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Voor deze activiteiten kan ook subsidie worden aangevraagd door andere aanbieders.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

 • 5.1.

  De hoogte van de jaarlijkse subsidies voor activiteiten van sportverenigingen gericht op actieve sportbeoefening door de leden wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

   

  • -

   Basissubsidie sportvereniging 0-50 leden

  • -

   Basissubsidie sportvereniging met 51-100 leden

  • -

   Basissubsidie sportvereniging 101-150 leden

  • -

   Basissubsidie sportvereniging met > 150 leden

  € 900,--

  € 1.400,--

  € 1.650,--

  € 1.900,--

  • -

   Basissubsidie maneges t.b.v. paardensport voor gehandicapten uit Montferland

  • -

   Basissubsidie voor gehandicaptensportvereniging met een instuif-activiteit

  € 500,--

  € 3.325,--

  • -

   Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 0-50 jeugdleden

  • -

   Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 51-100 jeugdleden

  • -

   Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging >100 jeugdleden

  € 40,--

  € 25,--

  € 15,--

  • -

   Subsidiebedrag per jeugdlid tennisverenging

  • -

   Subsidiebedrag per jeugdlid zwemvereniging

  • -

   Subsidiebedrag per wedstrijdteam zwemvereniging

  € 80,--

  € 140,--

  € 1.250,--

  • -

   Subsidiebedrag Montferlands lid gehandicaptensportvereniging

  € 47,50

  • -

   Basisbedrag en huisvestingsbedrag voor EHBO-verenigingen

  € 1.000,--

  • -

   Professionele sportaanbieders voor jeugd, jongeren en voor ouderen, bedrag op basis van vooraf goedgekeurde begroting.

  Budgetsubsidie

 • 5.2.

  De subsidie voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c.:

  • a.

   bedraagt maximaal € 2.000,-- per subsidie aanvraag;

  • b.

   dienen aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

  • c.

   dienen niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling.

Artikel 6. Aanvragen van subsidie

 • 6.1.

  Subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

 • 6.2.

  Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. worden ingediend uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteiten en dienen vergezeld te gaan van:

  • a.

   een omschrijving van de doelstelling van de activiteit;

  • b.

   een omschrijving van de doelgroep waarop de activiteit is gericht;

  • c.

   een omschrijving van de activiteit(en) zelf;

  • d.

   een opgave welke organiserende partijen betrokken zijn bij de activiteit(en);

  • e.

   een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Artikel 7. Het beschikken op subsidieaanvragen

 • 7.1.

  Voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt, en waarvoor voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar een subsidieaanvraag is ingediend zal een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering voor 1 augustus van het betreffende jaar worden genomen onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting.

 • 7.2.

  Op subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend wordt voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar beschikt.

 • 7.3.

  Op subsidie aanvragen voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. volgt binnen 8 weken na ontvangst door de gemeente een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

 • 8.1.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet.

 • 8.2.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f, van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. worden geweigerd als:

  • a.

   met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

  • b.

   de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap of achtergrond hebben;

  • c.

   De activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht;

  • d.

   De activiteiten in strijd met de wet of het algemeen belang worden geacht.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 9.1.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling zullen burgemeester en wethouders jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor de subsidieaanvragen zijn ingediend een subsidieplafond vaststellen. Dit subsidieplafond wordt vastgesteld na vaststelling van de gemeentebegroting voor het betreffende subsidiejaar. Bij de verdeling van het subsidieplafond wordt prioriteit gegeven aan activiteiten die reeds hun waarde voor de gemeente Montferland hebben bewezen.

 • 9.2.

  Bij overschrijding van het subsidieplafond vervalt de aanvraag met de laagste prioriteit.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

 • 10.1.

  Voor de activiteiten van regionale of landelijke organisaties kan subsidie worden verleend op basis van het aantal deelnemers uit de gemeente Montferland.

 • 10.2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan instellingen en organisaties met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Montferland.

 • 10.3.

  Voor instellingen die een budgetsubsidie ontvangen boven een jaarbedrag van € 50.000,-- zal bevoorschotting van de verleende subsidie plaatsvinden in vier gelijke kwartaalbedragen.

 • 10.4.

  Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV die meer bedragen dan € 50.000,-- kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

 • 10.5.

  Aan de verlening van subsidies wordt de voorwaarde gesteld dat subsidieontvangers gehouden zijn de beleidsinformatie te vertrekken die de gemeente noodzakelijk oordeelt om de effectiviteit van de subsidieverlening te kunnen bepalen.

 • 10.6.

  Procesregels kunnen afwijken in die gevallen, waarbij een bestaande overeenkomst van toepassing is en daarin anders bepaald is.

Artikel 11. Besluit tot subsidievaststelling

 • 11.1.

  In afwijking van art. 13 van de ASV worden periodieke (jaarlijkse) subsidies die verstrekt worden in het kader van deze subsidieregeling ten behoeve van gehandicaptensportverenigingen, voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, vechtsport- en EHBO-vereniging, direct verleend en vastgesteld naar analogie van art. 12 van de ASV.

 • 11.2.

  Voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. dat binnen 12 maanden na de datum van het besluit tot subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling moet worden ingediend.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 12.1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport 2021”.

 • 12.2.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2021, en wordt voor het eerst toegepast op de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2022 en incidentele subsidieaanvragen voor 2021.

 

Aldus besloten op: 27 augustus 2020.

Burgemeester en wethouders van Montferland.

De secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting bij subsidieregeling “Bevordering gezonde leefstijl en sport Montferland 2021”

Algemeen

In de nota subsidiekaders gemeente Montferland 2021-2024 zijn de volgende doelen van het gemeentelijk subsidiebeleid voor het hoofdstuk “Bevordering gezonde leefstijl” omschreven:

 • a.

  De gemeente streeft naar een verhoging van het aantal inwoners dat voldoende beweegt:

 • b.

  De gemeente Montferland bevordert dat meer inwoners een gezonde leefstijl hanteren.

Toepassingsbereik

De subsidieregeling Bevordering Gezonde leefstijl en Sport is van toepassing op subsidieaanvragen voor:

 • de actieve sportbeoefening door inwoners van de gemeente;

 • activiteiten die erop zijn gericht dat inwoners een gezondere leefstijl aannemen;

 • activiteiten en huisvesting van EHBO-verenigingen.

Aanvragen van subsidie

Het aanvragen van subsidie voor activiteiten gericht op het bevorderen van een gezondere leefstijl is ook mogelijk door andere maatschappelijke partijen. Deze subsidieregeling opent de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor activiteiten. De kosten voor huisvesting vallen niet onder deze regeling.

Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente Montferland vastgesteld aanvraagformulier.

Omschrijving en nadere voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • a.

  Activiteiten gericht op actieve sportbeoefening.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die gevestigd zijn, en hun activiteiten uitvoeren in de gemeente Montferland zoals omschreven in artikel 1 lid h.

 • b.

  Activiteiten gericht op het Bevorderen van een gezonde leefstijl.

  Dit betreft voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten door maatschappelijke organisaties en sportaanbieders.

 • c.

  Incidentele activiteiten.

  • Vorming: Activiteiten gericht op actieve sportbeoefening door verenigingen.

 • d.

  Activiteiten EHBO-verenigingen: activiteiten in het kader van eerst hulp bij ongevallen en aanwezigheid bij evenementen en een bijdrage in de huisvestingskosten.

 • e.

  Sociale binding:

  • Aanbieden/faciliteren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking, lichamelijk, verstandelijk of gedragsproblematiek;

  • Ondersteuningsactiviteiten voor integratie van anderstalige nieuwkomers.

 • f.

  Gezonde leefstijl:

  • Activiteiten om bewustwording over gezonde voeding, alcoholgebruik, roken etc. te bevorderen;

  • Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van ouderen en kwetsbare burgers;

  • Activiteiten voor jongeren die te weinig bewegen / overgewicht hebben;

  • Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van inactieve volwassenen die zeer laag scoren op de beweegnorm.

 • g.

  Integratie:

  Sportactiviteiten voor uitkeringsgerechtigden, in het kader van een arbeids-re-integratie-traject ter bevordering van het dagritme behorende bij een baan, en ter vergroting van het zelfvertrouwen.

Subsidiegrondslagen

Voor de reguliere activiteiten van sportverenigingen wordt de subsidie berekend aan de hand van vaste normbedragen. De berekeningsgrondslag is in hoofdzaak gebaseerd op het aantal jeugdleden.

Voor EHBO-verenigingen wordt de subsidie ook berekend op basis van vaste normbedragen.

Sportverenigingen kunnen naast hun reguliere verenigingsactiviteiten gedurende het hele jaar een subsidieaanvraag indienen voor een aantal nader genoemde incidentele activiteiten. De hoogte van de subsidie voor deze activiteiten is genormeerd. Het gaat om activiteiten op het terrein van vorming, sociale binding, gezonde leefstijlen integratie. Een nadere omschrijving van deze begrippen is opgenomen in artikel 5.

Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Burgemeester en wethouders van Montferland stellen jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De vaststelling van het subsidieplafond geschiedt na vaststelling van de gemeentebegroting. Onderdeel van het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is een deelplafond voor ondersteuning van incidentele activiteiten. De wijze van verdeling van het subsidieplafond is in de regeling aangegeven. Op aanvragen om subsidie voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt zullen burgemeester en wethouders voor 1 augustus een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering nemen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor voldoende middelen beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting (begrotingsvoorbehoud).

Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV, en dan met name de periodieke budgetsubsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV kunnen worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,--) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet.

Subsidieregister

Alle besluiten tot subsidieverlening die op basis van deze subsidieregeling worden genomen zullen worden opgenomen in een openbaar subsidieregister. Dit subsidieregister zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Montferland.

Overgangs- en slotbepalingen

De regeling treedt in werking op 1 januari 2021, en wordt voor het eerst toegepast op de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2022 en incidentele subsidieaanvragen voor 2021.

Naar boven