Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning en een facelift van de gevels aan Parklaan 7 te Woudenberg

16 februari 2024:

Parklaan 7, 3931 KK, het verbouwen van de woning en een facelift van de gevels, Z.343689.

De vergunning, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Naar boven