BEKENDMAKING Voorkeursrechtbeschikking Ransdaal

Vestiging voorkeursrecht

 

De gemeenteraad van de gemeente Voerendaal maakt ingevolge artikel 16.32b Omgevingswet bekend dat zij bij besluit van 19 februari 2024 op grond van het bepaalde in artikel 9.1, lid 1 onder c van de Omgevingswet een voorkeursrecht heeft gevestigd op percelen in Ransdaal.

Het betreft de percelen, kadastraal bekend als gemeente Klimmen, sectie D, nummers 185, 236, 237, 238, 239, 240, 261, 264, 301, 306 (ged.), 307 (ged.), 310, 312, 485, 487, 511, 512, 522, 540, 543 (ged.) en 553 in de gemeente Voerendaal. Specifieker aangeduid wordt de noordgrens van het gebied begrensd door het spoor en de Spoorstraat. De oostgrens van het gebied grenst aan Ransdalerstraat 117, de zuidgrens van het gebied grenst aan de Ransdalerstraat en de westzijde van het gebied wordt begrensd door Hubert Houbenstraat

De percelen worden weergegeven in de bij dit besluit gevoegde perceelslijst en op de bijbehorende kaart. Het besluit van de gemeenteraad treedt in met de inschrijving van het voorkeursrecht in de openbare registers.

Ter inzage

 

Het raadsbesluit ligt, tezamen met de kadastrale kaart en de lijst met kadastrale gegevens (waaronder de lijst van eigenaren, beperkt gerechtigden en de perceelsgrootte) van de betreffende percelen met ingang van 20 februari 2024 voor eenieder kosteloos op afspraak ter inzage in het gemeentehuis van Voerendaal (Raadhuisplein 1).

De stukken kunnen op verzoek ook digitaal worden verstrekt. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan info@voerendaal.nl onder vermelding van voorkeursrechtbeschikking Ransdaal.

Huidig gebruik en toegedachte functie

 

Het perceel is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ en ‘Kernen Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg e.o.’, en hebben (overwegend) de bestemming ‘Agrarisch’. De locatie komt in aanmerking als toekomstige woningbouwlocatie, in verband waarmee aan de daar gelegen gronden de hoofdbestemming wonen wordt toegedacht. Het bestaande, feitelijke gebruik wijkt af van de toegedachte, niet-agrarische functie.

 

Gevolgen

 

Met het voornoemde raadsbesluit wordt een voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten door het college, bij besluit van 21 november 2023, vernieuwd.

 

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de gemeente Voerendaal moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Het voorkeursrecht vervalt van rechtswege na drie jaar, tenzij voor dat tijdstip de functie waarvoor het voorkeursrecht is gevestigd, is toegedacht in een omgevingsvisie of een programma of is toegedeeld in het omgevingsplan.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

 

Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen deze voorkeursrechtbeschikking, ingevolge de Awb bezwaar open staat. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;

2. De dagtekening;

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is;

4. De gronden van het bezwaar.

 

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen in het geval van dringende spoed de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit is slechts mogelijk indien ook een bezwaarschrift is ingediend. Verzoeken voor een voorlopige voorziening kunnen worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Afdeling bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

Wanneer een belanghebbende al bezwaar heeft gemaakt tegen het collegebesluit van 21 november 2023 en dit bezwaar thans aanhangig is, wordt dit bezwaar, op grond van artikel 16.32c van de Omgevingswet, mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende tweemaal bezwaar dient te maken.

 

De gemeenteraad van Voerendaal

Naar boven