Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor wandeltocht ‘Acht van Heumen’ in Mook door Stichting Malden Wandelt op 1 april 2024

Verleende APV-vergunning

Voor wandeltocht ‘Acht van Heumen’ op 1 april 2024 door Stichting Malden Wandelt uit Malden. De vergunning is verzonden op 14 februari 2024.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Naar boven