Gewijzigd Verkeersbesluit voor inrichten van het gedeelte van de Bergseweg tussen het perceel Bergseweg 105 en de komgrens Ubachsberg als Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1997 en op grond van het geldende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 2020, is ondergetekende bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Conform artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.

 

Over wegingen ten aanzien van het besluit

Uit het oogpunt van artikel 2, [lid 1, 2 en 3] van de Wegenverkeerswet 1994 onder punt [1a, 1b, 1c, 1d] te weten:

1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

1b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

1c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

1d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

 

en overwegende dat:

- de huidige maximumsnelheid op het gedeelte van de Bergsweg, aansluitend op de bebouwde kom van Ubachsberg, 60 km/u bedraagt;

- Aan de Bergseweg 109 een crisis-noodopvang (CNO) voor asielzoekers en statushouders wordt gevestigd;

- Hierdoor het aantal verkeersdeelnemers op dit wegvak zal toenemen;

- Dit vooral voetgangers, fietsers en verzorgend gemotoriseerd verkeer zullen zijn;

- de huidige weginrichting als niet veilig wordt beoordeeld in relatie tot de aanwezigheid van de CNO;

- Op 18 januari 2024 door het College van Burgemeester en Wethouders van Voerendaal een verkeersbesluit is genomen voor het inrichten van het gedeelte van de Bergseweg tussen het perceel Bergseweg 105 en de komgrens Ubachsberg als Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u;

- dit verkeersbesluit op 22 januari 2024 is gepubliceerd onder nr. 34388;

- in dit verkeersbesluit onder de overwegingen is verwezen naar het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Wonen 2023-2032;

- de voorgenomen maatregel enkel ten behoeve van de CNO is voorzien;

- de in het initiële verkeersbesluit genoemde verwijzing naar het masterplan Wonen en de genoemde ontwikkellokaties niet terecht is;

- de voorgenomen maatregel daarom tijdelijk van aard is, voor de duur van het in gebruik zijn van de CNO;

- door de aanpassing van de verkeerssituatie geen belanghebbenden in hun belangen worden geschaad;

 

is het gewenst om gedurende het in werking zijn van de Crisis-noodopvang aan de Bergseweg,het gedeelte van de Bergseweg tussen het perceel Bergseweg 105 en de komgrens Ubachsberg in te richten als Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u.

 

De inrichting betreft het aanleggen van een wegversmalling met een voorrangsregeling waarbij het uitgaand verkeer voorrang heeft op het inkomend verkeer, het instellen van een maximum toegestane snelheid van 30 km/u, het dmv van markeringen en belijningen aanleggen van fietsstroken op de rijbaan en het aanduiden van het huidige fietspad als verplicht voetpad. De verhardings- en bebordingstekening is bijgevoegd aan dit besluit.

 

O verleg

In afwijking van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is geen overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps van het basisteam Brunssum/Landgraaf. De wijziging van het initiële verkeersbesluit van 18 januari 2024 heeft enkel betrekking op de tijdelijke status van het besluit. De overige overwegingen en de inrichting zijn akkoord bevonden op 18 januari 2024.

Belangenafweging (AWB procedure)

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp verkeersbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 20 februari 2024 gepubliceerd via de gemeentelijke website en via Staatscourant.

 

BESLUIT

Op grond van bovenstaande gronden en overwegingen besluiten burgemeester en wethouder om

gedurende het in werking zijn van de Crisis-noodopvang aan de Bergseweg, het gedeelte van de Bergseweg tussen het perceel Bergseweg 105 en de bestaande komgrens in te richten als Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u.

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het College van Burgemeester en Wethouders van Voerendaal

Namens deze,

M.J.M. Verhoeve

Sr. Adviseur Openbare Ruimte

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988,6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven