Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Cuijksesteeg 2, 6585BZ Mook

De gemeente heeft op 14 februari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000164 voor het veranderen van functie van hospice naar opvang ontheemden op locatie Cuijksesteeg 2, 6585BZ Mook. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de ruimtelijke regels

 

Inzage

De verleende vergunning en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl.

De stukken liggen niet meer standaard ter inzage op het gemeentehuis. U kunt ze wel fysiek inzien op afspraak. Daarvoor kunt u bellen naar het algemene nummer of een e-mail sturen naar omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl.

 

Procedure

Wanneer u belanghebbende bent kunt u - gedurende een periode van zes weken na ingang van bekendmaking van dit besluit - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen (van rechtswege) verleende, geweigerde en ingetrokken vergunningen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar.

Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift.

Naar boven