Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Wijk bij Duurstede 2024

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 9 januari 2024, nr. 671009;

 

gelet op

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet op de Jeugdzorg en Gemeentewet;

 

besluit:

 • 1.

  De verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Wijk bij Duurstede 2024 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.

 

Inhoud Verordening

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Toegang, Melding, Onderzoek

Hoofdstuk 3 voorzieningen in natura en via een Persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 4 Maatschappelijke Ondersteuning

Hoofdstuk 5 Jeugdhulp

Hoofdstuk 6 Kwaliteit, klachten, medezeggenschap en inspraak

Hoofdstuk 7 Toezicht, handhaving, voorkomen en bestrijden ten onrechte ontvangen

voorzieningen

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen en tegemoetkomingen

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen en overgangsbepalingen

 

 

Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024 gemeente Wijk bij Duurstede

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.  

In deze Verordening wordt verstaan onder:

1.1. Aanbieder

Bedrijf of organisatie die Wmo-ondersteuning en/of Jeugdhulp levert naar aanleiding van een door het College verstrekte Beschikking.

1.2. Aanvraag

Het verzoek van Inwoner/Cliënt om in aanmerking te komen voor één of meerdere Maatwerkvoorzieningen of Individuele voorzieningen teneinde een resultaat van Jeugdhulp en/of Maatschappelijke ondersteuning te bereiken.

1.3. Afwegingskader (Jeugdhulp)

Het afwegingskader dat als hulpmiddel fungeert bij het bepalen of de hulpvraag van de jeugdige en/of de ouder(s) onder de jeugdhulp valt of niet.

1.4. Begeleiding (Wmo)

Activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een Inwoner opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.

1.5. Beleidsregels Wmo en jeugd

Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2024 gemeente Wijk bij Duurstede of de sindsdien geldende versie Wmo en jeugd zoals door het College vastgesteld.

1.6. Beschikking

Een Beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht afgegeven door het College aan een Inwoner, waarmee die Inwoner in aanmerking komt voor een Maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 of een Individuele voorziening op grond van de Jeugdwet.

1.7. Beschermd Wonen

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de Cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

1.8. Bijdrage (Wmo): bijdrage in de kosten van de te bereiken hulp- en ondersteuning als

bedoeld in artikel 2.1.4., eerste lid van de Wmo, te betalen door de Cliënt.

1.9. Cliënt

Een Inwoner van Wijk bij Duurstede aan wie een Maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo is verstrekt, of een Individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet of door/namens wie een Melding is gedaan.

1.10. College

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede.

1.11. Domotica

(Technische) hulpmiddelen die Inwoners en hun Mantelzorgers ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.

1.12. Formele zorg

Zorg die geleverd wordt door een persoon die werkzaam is bij een formele organisatie of die:

 • -

  zelf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zzp-er;

 • -

  beschikt over een AGB-code;

 • -

  als professional beschikt over een bij de zorgverlening behorende registratie (bij voorbeeld SKJ /BIG bij Jeugdhulp).

1.13. Gebruikelijke hulp of zorg

Gebruikelijke hulp of zorg: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de partner, echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten (Wmo). In de Jeugdwet is dit omschreven in artikel 2.3. eerste lid. In deze verordening genoemd ‘redelijkheid jeugd’. Hierbij wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en de jeugdige, rekening houdend met het normale ontwikkelingsprofiel van een kind.

1.14. Gemeente

Gemeente Wijk bij Duurstede.

1.15. Gesprek

Het contact door of namens het College na een Melding en onderdeel van het Onderzoek, waarin met degene die Maatschappelijke ondersteuning en/of Jeugdhulp zoekt zijn/haar gehele situatie wordt geïnventariseerd en vraagverheldering plaatsvindt om duidelijk te krijgen wat een inwoner nodig heeft om het gewenste resultaat van de ondersteuning te bereiken, overeenkomstig de vereisten van het Onderzoek in de Wmo en/of de Jeugdwet.

1.16. Hulp- of ondersteuningsvraag

Behoefte aan Maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2 eerste lid, van de Wet dan wel behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan Jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet.

1.17. Informele zorg

Zorg en/of ondersteuning die wordt geleverd door iemand uit het sociale netwerk van de Cliënt/inwoner of geleverd wordt vanuit vrijwillige inzet ten behoeve van de Cliënt/Inwoner. Hieronder valt ook een zorgverlener die niet werkt bij een formele organisatie, niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, niet beschikt over een AGB-code, niet beschikt over de bij de zorgverlening behorende registratie ((bij voorbeeld SKJ /BIG bij Jeugdhulp).

1.18. Inwoner

Persoon die zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente Wijk bij Duurstede, is ingeschreven in het BRP en als ingezetene van deze gemeente beschouwd wordt.

1.19. Jeugdhulp

Ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders zoals omschreven in artikel 1.1. van de Jeugdwet.

1.20. Jeugdwet

Wet van 1 maart 2014 of zoals nadien gewijzigd inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

1.21. Kortdurend verblijf (Respijtzorg)

Tijdelijk verblijf in een instelling ter ontlasting van de Mantelzorger (niet zijnde kortdurend eerstelijnsverblijf dat medisch noodzakelijk is zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet) en wel maximaal 21 etmalen per jaar per Cliënt.

1.22. Leefeenheid

Een leefeenheid voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • -

  bestaat uit twee of meer personen;

 • -

  personen binnen een leefeenheid verblijven het grootste deel van de tijd samen in de woning;

 • -

  personen binnen de leefeenheid zorgen voor elkaar, financieel en/of medisch: personen hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of zijn fiscale partners of hebben een samenlevings- contract.

1.23. Loket

Centrale plek waar mensen terecht kunnen voor informatie over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg en voor ondersteuning op grond van de Wmo en de Jeugdwet, en waar ook de toegang tot Maatwerkvoorzieningen (Wmo) of Individuele voorzieningen (Jeugdwet) geregeld is vanuit het Mandaat. In Wijk bij Duurstede: stichting Binding.

1.24. Maatschappelijke opvang

Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

1.25. Mandaat

Besluit van het College van per 1 januari 2015 of zoals nadien gewijzigd, om alle publiekrechtelijke bevoegdheden aangaande aanvragen voor Voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet over te dragen aan stichting Binding alsmede aan de bij deze stichting in dienst zijnde coördinatoren en medewerkers.

1.26. Mantelzorg

Hulp die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van professionele ondersteuning of zorg en die gegeven wordt ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en/of het opvoeden en opgroeien van jeugdigen.

1.27. Melding

Melding die door de Inwoner/Cliënt gedaan wordt van een behoefte aan Maatschappelijke ondersteuning of Jeugdhulp bij stichting Binding.

1.28. Ondersteuningsplan

Plan waarin de gewenste doelen en resultaten van de ondersteuning staan en de wijze waarop deze behaald kunnen worden.

1.29. Onderzoek

De periode van 6 weken waarin onderzocht wordt hoe de Inwoner/Cliënt bij zijn vraag en behoefte aan Maatschappelijke ondersteuning of Jeugdhulp zo goed mogelijk kan worden geholpen en wel overeenkomstig de vereisten van de Wmo en de Jeugdwet. Bij de Jeugdwet: de periode van 6 weken waarbinnen samen met de Inwoner Vraagverheldering plaatsvindt en een Ondersteuningsplan wordt opgesteld.

1.30. Ouder

Gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

1.31. Persoonlijk plan (Wmo) of Familiegroepsplan (Jeugd)

Plan waarin een Cliënt en/of ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de Cliënt behoren, de omstandigheden, bedoeld in artikel 2.3. beschreven is en waarin aangegeven wordt welke Maatschappelijke ondersteuning of Jeugdhulp naar de eigen mening het meest is aangewezen.

1.32. Persoonsgebonden budget (pgb)

Bedrag waaruit namens het College betalingen plaatsvinden voor Maatwerkvoorzieningen die in het kader van de Wmo toegekend zijn, of voor Individuele voorzieningen die in het kader van de Jeugdwet toegekend zijn. Het betreft voorzieningen die een Cliënt van derden betrekt.

1.33. Pgb-beleid Sociaal Domein

Het pgb-beleid Sociaal Domein 2022 van de gemeente Wijk bij Duurstede of de sindsdien geldende versie door het College vastgesteld.

1.34. Primaat van verhuizen (Wmo)

Beoordeling op een Aanvraag van een Cliënt voor een Woonvoorziening in het kader van de Wmo, waarbij het College bepaalt dat de Cliënt kan verhuizen naar een geschikte woning of een op een eenvoudige wijze of tegen lagere kosten geschikt te maken woning, welke verhuizing kan leiden tot het verminderen of verhelpen van de ervaren belemmeringen in de zelfredzaamheid of participatie.

1.35. Respijtzorg

Zorg om de Mantelzorger tijdelijk te ontlasten die thuis of buitenshuis gegeven kan worden en waarbij voorzieningen vanuit andere wetten (Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) voorliggend zijn.

1.36 Vertegenwoordiger/gewaarborgde hulp

Persoon of rechtspersoon die een Cliënt vertegenwoordigt die niet in staat kan worden geacht tot een rede-lijke waardering van zijn belangen.

1.37. Vaktherapie

(Voorheen creatieve therapie) is de overkoepelende naam voor dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie.

1.38. Verordening

Deze ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Wijk bij Duurstede 2024’.

1.39. Verslag

Schriftelijke weergave van het Gesprek, waarin de gemaakte afspraken en bevindingen naar aanleiding van het Onderzoek zijn vastgelegd door stichting Binding.

1.40. Voorziening

Een aanbod van diensten of activiteiten waarvan de Inwoner gebruik kan maken. De volgende soorten Voorzieningen zijn beschikbaar:

1.40.1 Algemene voorziening

Aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, vrij toegankelijk is en dat gericht is op lichte ondersteuning in het kader van Maatschappelijke ondersteuning of Jeugdhulp.

1.40.2 Algemeen gebruikelijke voorziening (Wmo)

Een dienst, hulpmiddel woningaanpassing of andere maatregel die niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking, daadwerkelijk beschikbaar is, een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid of participatie van een Cliënt en financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau. Dit laatste is het geval als voldaan wordt aan de criteria voor verlening van bijzondere bijstand bij aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen: als binnen een termijn van 36 maanden kan worden terugbetaald bij een aflossing van 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kan de voorziening gedragen worden met een inkomen op minimum niveau.

1.40.3 Andere Voorziening

Voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet.

1.40.4 Collectieve voorziening

Een Algemene voorziening die specifiek gericht is op een bepaalde doelgroep en gedefinieerd is als dienst of activiteit, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, participatie of opvang, en die zonder voorafgaand Onderzoek toegankelijk is en waarvoor geen Beschikking nodig is.

1.40.5 Individuele voorziening (Jeugdwet)

Een op de jeugdige en/of zijn ouders toegesneden niet vrij-toegankelijke voorziening die alleen na zorgvuldig onderzoek toegankelijk is voor jeugdigen en ouders zoals bedoeld in de Jeugdwet, en waarvoor een Beschikking nodig is.

1.40.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

Een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere mogelijkheden zoals bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wmo en waarvoor een Beschikking nodig is.

1.40.7 Wettelijk voorliggende voorziening

Een voorziening op grond van een wettelijke bepaling, anders dan ingevolge de Wmo of Jeugdwet, waarmee de benodigde ondersteuning geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. Deze wordt eerst ingezet voordat een Maatwerkvoorziening (Wmo) of Individuele voorziening (Jeugdwet) toegekend wordt.

1.41. Waakvlamzorg (Wmo)

Zorg of ondersteuning die na afloop van de hulp- of ondersteuningsperiode op indicatie extra verstrekt kan worden op verzoek van de Cliënt gedurende een vastgelegde periode.

1.42. Wmo

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015.

1.43. Woonplaatsbeginsel (Jeugdwet)

De bepalingen in Jeugdwet waaruit blijkt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten en financieren van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermings-maatregel.

1.44. Woonvoorziening (Wmo)

 • -

  Niet-bouwkundige of niet-woon-technische ingreep in of aan een woonruimte.

 • Dit zijn losse of roerende Woonvoorzieningen;

 • of:

 • -

  Woningaanpassingen: bouwkundige of woon-technische ingreep in of aan een woonruimte. Dit zijn de vaste of onroerende woningaanpassingen.

1.45. Zorg in natura

Zorg of ondersteuning die in persoon geleverd wordt door een zorgaanbieder die een contract heeft met de Gemeente of door een leverancier of aannemer die in opdracht werkt van de Gemeente op basis van een Beschikking.

Hoofdstuk 2 Toegang, Melding, Onderzoek

Artikel 2.1. Melding

 • 1.

  Een Melding kan worden gedaan door of namens een Inwoner (Wmo) of door een jeugdige of zijn ouders/verzorgers.

 • 2.

  Een Melding aan het College wordt gedaan bij stichting Binding.

 • 3.

  Stichting Binding bevestigt en registreert de ontvangst van de Melding en maakt zo spoedig mogelijk een afspraak voor een Gesprek.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen treft het College zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke maatregel.

Artikel 2.2. Cliëntondersteuning

 • 1.

  Het College draagt zorg voor de beschikbaarheid van kosteloze onafhankelijke Cliëntondersteuning, waarbij het belang van de Cliënt uitgangspunt is.

 • 2.

  Het College wijst de Inwoner/Cliënt en zijn Mantelzorger/ouder voor het Onderzoek op de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis Cliëntondersteuning.

Artikel 2.3. Persoonlijk plan en Familiegroepsplan

 • 1.

  Het College informeert de Cliënt over de mogelijkheid tot het indienen van een Persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2., tweede lid Wmo en wat dit inhoudt en stelt hem gedurende zeven dagen na de Melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.

 • 2.

  Het College informeert de Cliënt en zijn ouders over de mogelijkheid tot het indienen van een Familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1. Jeugdwet en stelt hem gedurende zeven werkdagen na de Melding in de gelegenheid dit plan te overhandigen. Als de jeugdige of zijn ouders daarom verzoeken, draagt het College zorg voor ondersteuning bij het opstellen van het Familiegroepsplan.

 • 3.

  Het College betrekt het Persoonlijk plan of het Familiegroepsplan bij het Onderzoek als bedoeld in artikel 2.4.

Artikel 2.4. Onderzoek

 • 1.

  Het College verzamelt alle voor het Onderzoek, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de Inwoner en zijn situatie, en de basis vormen voor het Gesprek als bedoeld in artikel 2.5.

 • 2.

  Het College maakt zo spoedig mogelijk een afspraak voor een Gesprek zoals bedoeld in artikel 2.5.

 • 3.

  Het College wijst de Inwoner, dan wel zijn vertegenwoordiger, op de mogelijkheid om een Aanvraag als bedoeld in artikel 2.7. van deze Verordening in te dienen.

 • 4.

  Het College wijst de Inwoner, dan wel diens vertegenwoordiger, op de mogelijkheid om te kiezen voor een Maatwerkvoorziening (Wmo) dan wel Individuele voorziening (Jeugdwet) in de vorm van Zorg in natura of via een Persoonsgebonden budget en wijst op de gevolgen van die keuze.

 • 5.

  Voor of tijdens het Gesprek verschaft de Cliënt dan wel diens vertegenwoordiger het College alle gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het College nodig zijn en waarover de Cliënt redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De Cliënt verschaft in ieder geval een identificatiedocument ter inzage, als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.

 • 6.

  Het College wijst de Inwoner/Cliënt en zijn Mantelzorger bij de start van het Onderzoek op de mogelijkheid om de Mantelzorger(s) te betrekken bij het Onderzoek en op de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het onderzoek te betrekken op kost van de Gemeente.

 • 7.

  Als de Cliënt voldoende bekend is bij de Gemeente, kan het College in overeenstemming met de Cliënt afzien van een Onderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 8.

  Bij een Jeugdhulpcliënt kan het College in overleg met de jeugdige of de ouders afzien van Onderzoek indien een dossier beschikbaar is en toestemming door ouders verleend is om daarvan gebruik te maken.

Artikel 2.5. Gesprek en Vraagverheldering

 • 1.

  Een Gesprek maakt deel uit van het Onderzoek. Bij Mandaat door het College aan stichting Binding verstrekt, wordt het Gesprek gevoerd door stichting Binding met de Cliënt/Inwoner, desgewenst in het bijzijn van haar/zijn vertegenwoordiger/Cliëntondersteuner en zoveel mogelijk in het bijzijn van zijn/haar Mantelzorger en/of desgewenst zijn/haar familie/ouder. De Aanbieder sluit daar alleen bij aan als daar een goede reden voor is, ter beoordeling aan het College.

 • 2.

  Het College onderzoekt in het Gesprek de mogelijkheid om een Maatwerkvoorziening (Wmo) of een Individuele voorziening (Jeugdwet) te verstrekken, dan wel de mogelijkheid om de ondersteuningsvraag op een andere wijze op te lossen, een en ander in het belang van behoud en versterking van de draagkracht van de Cliënt.

 • 3.

  Het College onderzoekt in het Gesprek hoe rekening kan worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de Cliënt en/of zijn ouders.

 • 4.

  Het College Onderzoekt in het gesprek hoe de gewenste samenhang in de versterking van de draagkracht en beperking van de draaglast tot stand kan komen door mede te kijken naar mogelijkheden die lokale Voorzieningen bieden op het terrein van welzijn, sport en bewegen, cultuur, onderwijs, vrijwilligerswerk etc.

 • 5.

  Ingeval het Gesprek betrekking heeft op de uitvoering van de Wmo zijn de bepalingen als volgt:

 • Het College onderzoekt in het Gesprek overeenkomstig artikel 2.3.2, 4e lid van de Wmo:

  • a.

   de behoeften op alle levensgebieden (gezondheid, wonen, werk, inkomen, relatie, gezin, etc. persoonskenmerken en voorkeuren van de Cliënt;

  • b.

   het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;

  • c.

   de mogelijkheden om op eigen kracht of met Gebruikelijke hulp/zorg of met een Algemeen gebruikelijke voorziening, een Collectieve voorziening, een Wettelijk voorliggende voorziening of met een Algemene voorziening zijn zelfredzaamheid of participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of maatschappelijke opvang;

  • d.

   de mogelijkheid om met Mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te komen tot verbeteren van zijn zelfredzaamheid of participatie of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of maatschappelijke opvang;

  • e.

   de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de Cliënt;

  • f.

   de mogelijkheden om met gebruikmaking van een Algemene voorziening of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of participatie, of de mogelijkheden om met gebruikmaking van een Algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;

  • g.

   de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemd Ondersteuningsplan om te voorzien in een oplossing voor de ondersteuningsvraag die bijdraagt aan versterking van de draagkracht of beperking van de draaglast van de Cliënt.

  • h.

   de mate waarin Cliënt of iemand uit zijn sociale netwerk in staat is om eventueel een Maatwerkvoorziening in de vorm van een Persoonsgebonden budget te beheren en de benodigde ondersteuning of zorg zelf in te kopen waarbij in begrijpelijke woorden wordt toegelicht wat de voorwaarden daarvoor zijn en wat de gevolgen zijn.

  • i.

   het College verstrekt aan de Cliënt/Inwoner informatie over de Bijdrage die Cliënt naar verwachting op grond van artikel 2.1.4. van de Wmo zal moeten betalen ingeval een Wmo-maatwerkvoorziening wordt toegekend.

 • 6.

  Ingeval het Gesprek betrekking heeft op uitvoering van de Jeugdwet zijn de bepalingen als volgt:

 • Het College onderzoekt in samenspraak met de jeugdige en/of zijn ouders dan wel zijn wettelijk verte-genwoordiger:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren, de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige en de gezinssituatie;

  • b.

   of sprake is van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen, en zo ja:

   • welke problemen of stoornissen dat zijn;

   • welke ondersteuning, hulp en zorg naar aard en omvang nodig zijn voor de jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren;

   • of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren toereikend zijn om zelf de nodige ondersteuning, hulp en zorg te kunnen bieden, en

   • voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, de mogelijkheden om met de inzet van een andere voorziening, overige voorziening of individuele voorziening te voorzien in de nodige ondersteuning, hulp en zorg.

Artikel 2.6. Gespreksverslag en/of Ondersteuningsplan (Jeugdwet)

 • 1.

  Het College verstrekt de Inwoner/Cliënt, dan wel diens vertegenwoordiger, een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het Onderzoek, waaronder in ieder geval een Verslag (voorzien van naam, geboortedatum en ondertekening door de aanvrager) of een Ondersteuningsplan.

 • 2.

  Cliënt of zijn ouders tekent/tekenen het Verslag of Ondersteuningsplan voor gezien of akkoord.

 • 3.

  Opmerkingen of latere aanvullingen van Cliënt of zijn ouders (Jeugdwet) worden aan het Verslag toegevoegd.

Artikel 2.7. Aanvraag

 • 1.

  Een Inwoner/Cliënt of zijn gemachtigde of (wettelijk) vertegenwoordiger kan een Aanvraag om een Maatwerkvoorziening of een Individuele voorziening schriftelijk indienen bij het College.

 • 2.

  Een Aanvraag kan pas worden gedaan nadat het Onderzoek of de vraagverheldering is uitgevoerd. Indien het Onderzoek niet is uitgevoerd binnen zes weken na de ontvangst van de Melding, gelden de gebruikelijke wettelijke termijnen.

 • 3.

  De Aanvraag afkomstig van een Cliënt die al eerder een Gesprek heeft gevoerd maar waarbij sprake is van beperkte gewijzigde omstandigheden of beperkte wijzigingen in het te bereiken ondersteuning, kan administratief worden afgehandeld.

 • 4.

  Bij de Aanvraag kan het door de Cliënt ondertekende Verslag van het Gesprek, dan wel Ondersteuningsplan/Familiegroepsplan, eventueel voorzien van aanvullingen en/of opmerkingen van de Inwoner/Cliënt als Aanvraag worden beschouwd.

Artikel 2.8. Advisering

 • 1.

  Het College is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor het Onderzoek, degene door of namens wie een Aanvraag is ingediend of bij Gebruikelijke hulp (Wmo)/Hulp in redelijkheid (Jeugd) diens relevante huisgenoten te betrekken bij het Onderzoek. De Cliënt wordt hierover geïnformeerd.

 • 2.

  Het College kan een door het College daartoe aangewezen deskundige adviesinstantie om advies vragen indien:

  • a.

   het een Melding of Aanvraag betreft van een persoon die niet eerder een voorziening heeft gehad c.q. met wie niet eerder een Gesprek als bedoeld in artikel 2.5 is gevoerd.

  • b.

   het een Melding of Aanvraag betreft van een persoon aan wie eerder een Maatwerkvoorziening of Individuele Voorziening is verstrekt of met wie eerder een Gesprek zoals bedoeld in artikel 2.5 is gevoerd, maar waarvan de medische of psychosociale omstandigheden zodanig zijn veranderd dat die gewijzigde omstandigheden aard of omvang van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening kunnen beïnvloeden.

 • 3.

  Het College informeert de Cliënt over de adviesaanvraag en meldt daarbij op welk aspect van de Aanvraag de adviesaanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Het College brengt de Cliënt op de hoogte van het door de externe adviesinstantie uitgebrachte advies.

 • 5.

  Indien het aanvragen van het advies leidt tot een langere looptijd van het Onderzoek dan zes weken, kan de looptijd van het Onderzoek verlengd worden overeenkomstig de gebruikelijke wettelijke termijnen.

Artikel 2.9. Beschikking

 • 1.

  In de Beschikking tot verstrekking van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening wordt aangegeven of deze in natura of als Persoonsgebonden budget of als financiële tegemoetkoming wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de Beschikking kan worden gemaakt.

 • 2.

  Bij het verstrekken van een Maatwerkvoorziening (Wmo) of Individuele voorziening (Jeugdwet) in natura vermeldt de Beschikking in ieder geval:

  • a.

   welke Voorziening verstrekt wordt en wat het beoogde resultaat daarvan is;

  • b.

   de ingangsdatum en duur van de verstrekking;

  • c.

   of een Bijdrage verschuldigd is en de daarbij gehanteerde uitgangspunten, zoals de kostprijs en onderhoudsprijs en afschrijvingstermijn van de voorziening (Wmo);

  • d.

   welke andere Voorzieningen relevant kunnen zijn;

  • e.

   waarop de in de Beschikking opgenomen toekenning van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening gebaseerd is.

 • 3.

  Bij het verstrekken van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden budget vermeldt de Beschikking in ieder geval:

  • a.

   aan welk resultaat het Persoonsgebonden budget moet worden besteed;

  • b.

   welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het Persoonsgebonden budget;

  • c.

   wat de hoogte van het Persoonsgebonden budget is en hoe dit tot stand is gekomen;

  • d.

   wat de duur is van de verstrekking waarvoor het Persoonsgebonden budget is bedoeld;

  • e.

   de wijze van verantwoording van de besteding van het Persoonsgebonden budget;

  • f.

   of een Bijdrage in het kader van de uitvoering van de Wmo verschuldigd is.

 • 4.

  Bij het verstrekken van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming vermeldt de Beschikking zo nodig:

  • a.

   aan welk resultaat de financiële tegemoetkoming moet worden besteed;

  • b.

   welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van de financiële tegemoetkoming;

  • c.

   wat de hoogte van de financiële tegemoetkoming is en hoe dit tot stand is gekomen;

  • d.

   wat de duur is van de verstrekking waarvoor de financiële tegemoetkoming is bedoeld;

  • e.

   de wijze van verantwoording van de besteding van de financiële tegemoetkoming;

  • f.

   of een Bijdrage in het kader van de uitvoering van de Wmo verschuldigd is.

 • 5.

  Bij het verstrekken van zowel een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in combinatie aan één Cliënt of gezin wordt de Beschikking hierop afgestemd.

 • 6.

  De ingangsdatum van de Beschikking is het aanvangsmoment voor zorgaanbieders om de beschikte zorg of ondersteuning te starten. Het eerder starten van de zorg is alleen mogelijk in bijzondere, spoedeisende gevallen, een en ander in overleg met stichting Binding.

 • 7.

  Het College kan besluiten in een Beschikking op te nemen dat de toegekende hulp of ondersteuning na een bepaalde termijn wordt afgeschaald: naar minder uren, van specialistische- naar basis zorg of op andere wijze.

Artikel 2.10. Privacy

Het College neemt bij de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en deze Verordening de regels vanuit de landelijke privacy-wetgeving in acht.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen in natura en via een Persoonsgebonden budget

Artikel 3.1. Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in natura

 • 1.

  De omvang van de Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in natura wordt bepaald aan de hand van de uitkomsten van het Onderzoek en de daaruit voortvloeiende toekenning van de in de situatie van de Cliënt goedkoopst, adequaat, kwalitatief passende Voorziening.

 • 2.

  De Cliënt heeft een keuzemogelijkheid uit de aanbieders van de toegekende Voorziening in natura, waarmee de Gemeente een contract heeft afgesloten.

 • 3.

  De keuze van de Cliënt kan beperkt worden indien de Cliënt de voorkeur geeft aan een ver weg gelegen Aanbieder, dit inzet van vervoer vanuit de Wmo of Jeugdwet voor Cliënt noodzakelijk maakt en naar het oordeel van het College een gelijkwaardige aanbieder in de regio beschikbaar is.

 • 4.

  Het College draagt zorg voor het verstrekken van informatie aan de Cliënt over de keuzemogelijkheden zoals in het tweede en derde lid genoemd.

 • 5.

  Het College kan nadere regels stellen met betrekking tot de verstrekking van Maatwerkvoorzieningen zoals het ‘Indicatieprotocol huishoudelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede 2023’, de ‘PGB-regels Jeugdhulp en Wmo 2022’, het ‘Besluit Wmo 2023’ of de sindsdien door het College vastgestelde nadere regels of richtlijnen.

 • 6.

  Het College kan bij de toekenning van een Wmo-Maatwerkvoorziening bepalen dat deze voor langere tijd wordt toegekend met een maximum van vijf jaar en wel wanneer sprake is van een blijvende beperking of aandoening waarbij niet aannemelijk is dat de ondersteuningsvraag wijzigt. Het College beoordeelt voor welke termijn de Voorziening verstrekt wordt. Dit is maatwerk en afhankelijk van de volgende factoren:

  • a.

   de beperkingen en leerbaarheid van de Cliënt en de veranderingen die zich daarin kunnen voordoen;

  • b.

   de woonomstandigheden en de samenstelling van het huishouden van de Cliënt en de veranderingen die zich daarin kunnen voordoen;

  • c.

   het soort, de omvang en de verstrekkingsvorm van de voorziening;

  • d.

   de aanwezigheid van (nieuwe) mogelijkheden of hulpmiddelen zoals Algemene voorzieningen of Collectieve voorzieningen of Algemeen gebruikelijke voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de ondersteuningsvraag van de Cliënt.

  • e.

   Het college onderzoekt periodiek of er aanleiding is om de verstrekking van de maatwerkvoorziening heroverwegen.

 • 7.

  Deze mogelijkheid genoemd in het 6e lid geldt voor de volgende Maatwerkvoorzieningen in natura: huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en begeleiding groep/dagbesteding.

 • 8.

  Cliënten zijn verplicht om tijdig melding te maken van gewijzigde omstandigheden die kunnen leiden tot aanpassingen in aard en omvang van de toegekende Maatwerkvoorziening(en).

Artikel 3.2. Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  Iedere persoon die een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening krijgt toegekend, heeft volgens de Wmo en de Jeugdwet de keuze tussen Zorg in natura en een pgb, mits de Cliënt of verantwoordelijke de bijbehorende taken uit kan voeren, de Cliënt kan aantonen waarom de zorg vanuit een pgb voldoet en hoe de kwaliteit gewaarborgd is. Bij Jeugdhulp dient men bij een niet-gecontracteerde aanbieder aan te tonen waarom het aanbod vanuit de gecontracteerde aanbieders Zorg in natura niet toereikend is.

 • 2.

  De gemeente kent een pgb pas toe als zij vindt dat de inwoner (of zijn vertegenwoordiger) in staat is zijn belangen voldoende te behartigen. De inwoner moet pgb bekwaam zijn. Dit wil zeggen dat hij de taken die bij het pgb horen op een verantwoorde manier kan uitvoeren. De pgb bekwaamheid wordt onder andere getoetst met behulp van de 10-punten pgb-vaardigheid zoals opgesteld door het ministerie van VWS.

 • 3.

  Van een vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij de taken die bij het beheren van een pgb horen op een verantwoorde manier uitvoert. Daarvoor is in ieder geval nodig dat:

  • a.

   hij niet de uitvoerder is van de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht en geen financiële relatie heeft met de uitvoerder van de ondersteuning, tenzij dit gezien de situatie van de inwoner, de vorm van de ingekochte ondersteuning en de manier waarop de besteding van het pgb wordt verantwoord, volgens het College passend is;

  • b.

   er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de vertegenwoordiger en zorgaanbieder;

  • c.

   de vertegenwoordiger voldoende nabij is in de vorm van fysieke aanwezigheid, tijd heeft om het pgb te beheren en zicht heeft op de situatie van de inwoner die hij vertegenwoordigt.

 • 4.

  De hoogte van het Persoonsgebonden budget:

  • a.

   wordt vastgesteld aan de hand van een door de Cliënt opgesteld plan waarin in ieder geval is opgenomen:

   • 1°.

    welke diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen, hulp en ondersteuning en andere maatregelen die tot de Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening behoren, de Cliënt van het budget wil betrekken, en

   • 2°.

    indien van toepassing, welke hiervan de Cliënt wil betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk;

  • b.

   wordt berekend op basis van een prijs of tarief:

   • 1°.

    waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb toereikend is om tijdig veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de Maatwerkvoorziening of Individuele Voorziening behoren, van derden te betrekken;

   • 2°.

    waarbij rekening is gehouden met redelijke overheadkosten van derden van wie de Cliënt diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen, hulp en ondersteuning en andere maatregelen die tot de Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening behoren, wil betrekken;

   • 3°.

    wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering.

  • c.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopste adequate in de gemeente beschikbare Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in natura.

 • 5.

  Het Persoonsgebonden budget dient door de Cliënt bij voorkeur binnen 3 maanden maar in ieder geval binnen 6 maanden na toekenning te worden aangewend ten behoeve van het resultaat waarvoor het is verstrekt. Indien dat niet gebeurt, vervalt de beschikking op de toegekende Maatwerkvoorziening of Individuele Voorziening.

 • 6.

  Alle in deze Verordening genoemde pgb’s zijn gebaseerd op prijspeil 2024. Het College kan besluiten de pgb-bedragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Individuele voorzieningen (Jeugdwet) te indexeren. Basis daarvoor is de wijze van indexering die is opgekomen in de contracten met Aanbieders die in de regio Zuidoost Utrecht Zorg in natura voor de desbetreffende Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening leveren.

 • 7.

  De hoogte van een pgb voor Wmo-Maatwerkvoorzieningen wordt vastgesteld voor:

  • a.

   Een zaak of hulpmiddel: op basis van de kostprijs van de zaak die de Cliënt zou hebben ontvangen als de zaak of hulpmiddel in natura zou zijn verstrekt en rekening houdende met een reële termijn voor de technische afschrijving en de onderhouds- en verzekeringskosten. De kostprijs wordt aangepast bij verstrekking van een tweedehands voorziening.

  • b.

   Voor de volgende Wmo-Maatwerkvoorzieningen wordt geen pgb verstrekt indien de ondersteuning verzorgd wordt door een niet daartoe opgeleid persoon die niet in dienst is bij een zorginstelling of door een persoon die afkomstig uit het sociale netwerk van de Cliënt (Informele zorg): huishoudelijke ondersteuning-X, begeleiding individueel specialistisch, begeleiding groep en bemoeizorg.

 • 8.

  Een betaling uit het pgb wordt altijd gedaan op basis van de werkelijk ingezette zorg per uur, dagdeel of etmaal. Een vast maandloon is niet toegestaan.

 • 9.

  De pgb’s voor de Wmo-Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning zijn als volgt (prijspeil 2024):

  • Voor een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager) (Informele zorg): € 20,39 per uur.

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   € 15,54 uur

   € 20,39

   Gebaseerd op uitspraak van de CRvB van 16 augustus 2023 dat voor de minimale hoogte van dit bedrag moet worden uitgegaan van het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, vermeerderd met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

  • Voor een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of gelijkwaardige functie die de juiste opleiding heeft voltooid en die valt onder de definitie van Formele zorg: 60% van het tarief dat geldt in natura op basis van de door de gemeente afgesloten contracten.

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   60% zin-tarief Ho1 € 18 HO2 € 19,44

   60% zin-tarief HO € 20,91

   Rekening houdend met het feit dat een zzp-er zelf werkgeverslasten moet bekostigen. Een zzp-er heeft minder- of geen overheadkosten. NB: dit is het enige pgb-tarief voor zzp-ers dat gebaseerd is op 60% van het zin-tarief. Alle andere zzp-tarieven zijn gebaseerd op 75% van het maximale zin-tarief. Dat zou in dit geval leiden tot een te hoog tarief dat niet markt-conform is. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek in 2022, vermeerderd met indexering voor 2024.

  • Voor een daartoe opgeleid persoon werkzaam in dienst van een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is (Formele zorg): 90% van het tarief dat geldt voor HO in natura.

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   90% zin-tarief Ho1 € 27 Ho2 € 29,16

   HO € 31,37

   90% voor deze categorie is algemeen toegepast door gemeenten. Het is niet reëel om 100% te betalen aan iemand die bij een niet-toegelaten aanbieder werkt. Het zin-tarief is gebaseerd op een tarievenonderzoek in - 2019, vermeerderd met indexering voor 2022.

 • 10.

  De pgb’s voor de Wmo-Maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf zijn als volgt:

  • Voor een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager) (Informele zorg), tarief per etmaal:

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   € 54,96

   € 57,43

   Dit is gebaseerd op het tarief dat door een organisatie als ‘Handen in huis’ betaald wordt aan vrijwilligers die voor respijtzorg bij inwoners thuis worden ingezet. Het tarief in de vorige verordening was erg laag. Verhoging kan leiden tot meer vrijwillige inzet op kortdurend verblijf.

  • Voor een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of gelijkwaardige functie die de juiste opleiding heeft voltooid: 75% van het tarief dat geldt voor zorg in natura (formele zorg): per etmaal:

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   75% € 130,78

   € 148,19

   Een zzp-er heeft minder- of geen overheadkosten maar moet wel zelf werkgeverslasten bekostigen. Dit percentage is algemeen aanvaard en wordt door veel gemeenten toegepast. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek dat vooraf is gegaan aan de aanbesteding Wmo-begeleiding in 2021, vermeerderd met het regionale indexeringspercentage.

  • Voor een daartoe opgeleid persoon werkzaam in dienst van een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is (Formele zorg): 90% van het tarief dat geldt voor zorg in natura: per etmaal:

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   90% zin-tarief € 156,93

   90% zin-tarief € 177,83

   90% voor deze categorie is algemeen toegepast door gemeenten. Het is niet reëel om 100% te betalen aan iemand die bij een niet-toegelaten aanbieder werkt. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek dat vooraf is gegaan aan de aanbesteding Wmo-begeleiding in 2021, vermeerderd met het regionale indexeringspercentage.

  • Indien de omvang van de zorg niet in hele etmalen verstrekt wordt, bedraagt het tarief per uur 1/24e van het desbetreffende tarief per etmaal.

 • 11.

  De pgb’s voor de Wmo-Maatwerkvoorziening Vervoer (basis of rolstoelvervoer) naar- en van een geïndiceerde dagbestedingslocatie zijn als volgt:

  • Via inzet van een persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager)

   Oude verordening 2020

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   Niet opgenomen

   Maximaal € 0,37 per kilometer

   Volgens het Nibud zijn dit reële kosten per kilometer voor vergoeding van vaste- en variabele lasten van een auto. Het betreft kilometers die daadwerkelijk gereden zijn in het belang van de Cliënt. Het werkelijk toe te kennen bedrag is maatwerk en zal bij voorbeeld bij vervoer door de partner van de Cliënt (gebruikelijke zorg) lager kunnen zijn dan bij vervoer door iemand uit het netwerk.

  • Voor een daartoe opgeleid persoon werkzaam in dienst van een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is: 90% van het tarief dat geldt voor zorg in natura: per retourrit naar de dagbestedingslocatie, zowel regulier- als rolstoelvervoer.

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   90% zin-tarief € 21,61

   90% zin-tarief

   € 24,48

   90% voor deze categorie is algemeen toegepast door gemeenten. Het is niet reëel om 100% te betalen aan iemand die bij een niet-toegelaten aanbieder werkt. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek dat vooraf is gegaan aan de aanbesteding Wmo-begeleiding in 2021, vermeerderd met het regionale indexeringspercentage.

 • De pgb’s voor de Wmo-Maatwerkvoorziening Individuele begeleiding basis zijn als volgt:

  • Door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager) (Informele zorg): per uur (alleen begeleiding basis):

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   € 21,74

   € 23,82

   Gebaseerd op uitspraak van de CRvB van 16 augustus 2023: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

  • Door een zelfstandige zonder personeel of gelijkwaardige functie die daartoe de juiste opleiding heeft voltooid (Formele zorg): 75% van het tarief in natura zoals opgenomen in het desbetreffende contract tussen de Gemeente en zorgaanbieders die Begeleiding bieden: per uur begeleiding:

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   75% zin-tarief Basis: € 43,20 Special.: € 51,30

   75% zin-tarief Basis: € 48,60 Special.: € 58,05

   Een zzp-er heeft minder- of geen overheadkosten maar moet wel zelf werkgeverslasten bekostigen. Dit percentage is algemeen aanvaard en wordt door veel gemeenten toegepast. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek dat vooraf is gegaan aan de aanbesteding Wmo-begeleiding in 2021, vermeerderd met het regionale indexeringspercentage.

  • Door een daartoe opgeleid persoon, werkzaam bij een door de gemeente niet gecontracteerde instelling (Formele zorg): 90% van het tarief in natura zoals opgenomen in het contract tussen de Gemeente en aanbieders van de Maatwerkvoorziening Begeleiding: per uur begeleiding:

   Oude verordening 2022

   Nieuwe verordening 2024

   Toelichting

   90% zin-tarief Basis: € 51,84 Spec.: € 61,56

   90% zin-tarief Basis: € 58,32 Spec.: € 69,66

   90% voor deze categorie is algemeen toegepast door gemeenten. Het is niet reëel om 100% te betalen aan iemand die bij een niet-toegelaten aanbieder werkt. Het zin-tarief is gebaseerd op een onafhankelijk tarievenonderzoek dat vooraf is gegaan aan de aanbesteding Wmo-begeleiding in 2021, vermeerderd met het regionale indexeringspercentage.

 • 12.

  Persoonlijke verzorging:

  Hiervoor gelden dezelfde tarieven als opgenomen in lid 9 (Individuele begeleiding) basis.

 • 13.

  De hoogte van een pgb voor Jeugdhulp wordt vastgesteld voor:

  • a.

   Informele zorg door een persoon uit het eigen netwerk, een mantelzorger of door een niet-professionele en niet daartoe opgeleide aanbieder: maximaal € 24,12 per uur en € 36,15 per etmaal.

  • b.

   Zelfstandige zonder personeel: jeugdhulp door een zelfstandige zonder personeel met een passende AGB-code en erkenning (in het Algemeen Gegevens Beheer-register van zorgverleners): maximaal tarief 75% van het tarief in natura zoals opgenomen in de contracten met Aanbieders die zorg in natura voor de desbetreffende Individuele voorziening leveren.

  • c.

   Zorgverlener verbonden aan een organisatie met een passende AGB-code en erkenning: maximaal 90% van het tarief in natura zoals opgenomen in de contracten met Aanbieders die zorg in natura voor de desbetreffende Individuele voorziening leveren.

  De pgb’s voor de Jeugdhulp bedragen met verwijzing naar sub b en c (prijspeil 2024):

  Voorziening

  Nieuwe verordening 2024

  ZZP

  Organisatie

  Persoonlijke verzorging

  € 44,10

  Per uur

  € 52,92

  Per uur

  Begeleiding individueel, basis

  € 44,55

  Per uur

  € 53,46

  Per uur

  Begeleiding individueel, specialistisch

  € 76,05

  Per uur

  € 91,26

  Per uur

  Begeleiding groep, basis

  € 38,82

  Per dagdeel

  € 46,58

  Per dagdeel

  Begeleiding groep, specialistisch

  € 72,17

  Per dagdeel

  € 86,60

  Per dagdeel

  Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 1

  € 69,75

  Per uur

  € 83,70

  Per uur

  Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 2

  € 72,45

  Per uur

  € 86,94

  Per uur

  Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 3

  € 85,50

  Per uur

  € 102,60

  Per uur

  Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 4

  € 98,10

  Per uur

  € 117,72

  Per uur

  Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 5

  €114,30

  Per uur

  € 137,16

  Per uur

  Dagbehandeling basis

  € 81,79

  Per dagdeel

  € 98,15

  Per dagdeel

  Dagbehandeling specialistisch

  €103,31

  Per dagdeel

  € 123,98

  Per dagdeel

  Dagopvang basis

  € 45,92

  Per dagdeel

  € 55,11

  Per dagdeel

  Dagopvang specialistisch

  € 59,36

  Per dagdeel

  € 71,24

  Per dagdeel

  Logeren Basis

  €144,27 Per etmaal

  € 45,92 Per dagdeel

  € 173,12 Per etmaal

  € 55,11 Per dagdeel

  Logeren Specialistisch

  €227,99

  Per etmaal

  € 59,36

  Per dagdeel

  € 273,58

  Per etmaal

  € 71,24

  Per dagdeel

 • 14.

  Wanneer de budgethouder overlijdt, wordt de zorgovereenkomst per direct opgezegd en vervalt het recht op besteding van het Pgb. Reeds geleverde zorg wordt betaald. Het College kan hierover nadere regels stellen.

 • 15.

  Wanneer de budgethouder overlijdt en tot aan de datum van overlijden een onevenredig deel van het budget is uitgegeven zonder gegronde reden, kan het College besluiten het teveel uitgegeven budget terug te vorderen.

 • 16.

  Het College kan nadere regels stellen omtrent toekenning, besteding, kwaliteitsvereisten en verdere spelregels rond besteding van pgb’s en wel in de vorm van de Regels ‘PGB-regels Jeugd en Wmo 2022’ of de sindsdien door het College herziene- of vastgestelde nadere regels ten aanzien van pgb’s.

Artikel 3.3. Weigeringsgronden voor toekenning van een Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  Los van de voorwaarden opgenomen in de Wmo, artikel 2.3.6. en in de Jeugdwet, artikel 8.1.1. kan het College besluiten om geen pgb te vertrekken indien sprake is van de volgende omstandigheden:

  • a.

   als de inwoner handelingsonbekwaam is, niet pgb-vaardig is, onvoldoende inzicht heeft in de eigen situatie, of geen bewindvoerder/belangenbehartiger/wettelijk vertegenwoordiger/ouder heeft die zijn belangen kan behartigen en/of;

  • b.

   als er een ernstig vermoeden is dat de budgethouder of zijn vertegenwoordiger problemen zal hebben met het omgaan met een pgb en/of;

  • c.

   er een gerechtvaardigde verwachting is dat het aansturen van de met het pgb ingekochte zorg of ondersteuning en/of het vervullen van goed werkgeverschap problemen zal opleveren en/of;

  • d.

   als er sprake is van verslavingsproblematiek en/of schuldenproblematiek en/of;

  • e.

   als er eerder sprake is geweest van fraude of misbruik met een pgb en/of;

  • f.

   als de inwoner een zwervend bestaan leidt of een maatwerkvoorziening beschermd wonen of maatschappelijke opvang uit de Wmo toegekend heeft gekregen en niet onder toezicht staat van een bekwaam persoon en/of;

  • g.

   sprake is van analfabetisme of onvoldoende taal- of rekenvaardigheid zonder dat Cliënt personen in zijn omgeving heeft die hem kunnen bijstaan en/of;

  • h.

   als sprake is van spoed- of crisiszorg waardoor er vanwege het spoedeisende karakter geen onderzoek naar bekwaamheid van de budgethouder en/of de kwaliteit van de geboden ondersteuning gedaan kan worden en/of;

  • i.

   als er gegronde redenen bestaan om te verwachten dat het budget besteed zal worden in het buitenland zonder dat daar een gegronde reden voor is, naar oordeel van het College, en/of;

  • j.

   als de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning of de Jeugdhulp onvoldoende is geborgd/de beoogde zorgverlener niet de gewenste kwaliteit biedt, bij voorbeeld als een onhoudbare situatie dreigt waarin de veiligheid van de Cliënt in het geding komt. Het College kan hiervoor aanvullende regels bepalen. En/of:

  • k.

   als sprake is van andere belemmerende omstandigheden naar het oordeel van het College.

   • 1.

    Het College kan weigeren dat een bepaalde zorgaanbieder voor het leveren van pgb-zorg of ondersteuning wordt ingezet, als gebleken is dat de kwaliteit niet gegarandeerd is. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat een aanbieder bij een inkooptraject geweigerd is omdat deze niet voldoet aan de gestelde kwaliteitsvereisten. Het College kan hierover nadere regels stellen.

   • 2.

    Het College staat niet toe dat zorgaanbieders of tussenpersonen een pgb aanvragen of beheren voor de Cliënt.

Artikel 3.4. Beëindiging of terugvordering pgb’s

Het College kan het eerder toegekende pgb stopzetten en/of terugvorderen als blijkt dat:

 • a.

  de geleverde jeugdhulp/Wmo-ondersteuning onvoldoende Cliëntgericht en/of doeltreffend is;

 • b.

  de Cliënt onvoldoende heeft geprobeerd om de zorg/ondersteuning bij te sturen;

 • c.

  sprake is van een omstandigheid zoals genoemd in artikel 3.3. of zoals genoemd in artikel 7.5;

 • d.

  (een deel van) het budget zonder gegronde redenen of zonder toestemming is uitgegeven in het buitenland.

Artikel 3.5. Opschorting betaling uit het pgb

Het College kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot gehele of gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste dertien weken van betalingen uit het Persoonsgebonden budget als er ten aanzien van een Cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de Wmo of artikel 8.1.4.van de Jeugdwet.

Artikel 3.6. Niet uit het pgb te betalen

 • 1.

  Het pgb mag niet worden besteed aan kosten die niet zorg- of ondersteuning gerelateerd zijn. Het College kan hierover nadere regels stellen.

 • 2.

  Het besteden van een Pgb via een zogenaamd verantwoordingsvrij bedrag is niet toegestaan.

Hoofdstuk 4 Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 4.1. Criteria voor toekenning Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo algemeen

 • 1.

  Het College beslist tot verstrekking van een Maatwerkvoorziening aan een Inwoner ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid en de participatie overeenkomstig artikel 2.3.5. van de Wmo.

 • 2.

  De Maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in het hoofdstuk 2 bedoelde Onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de Cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en participatie, tot versterking van zijn draagkracht en beperking van zijn draaglast en tot het zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven, en sluit aan op de beperkingen en de mogelijkheden van de Cliënt.

 • 3.

  De Maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in het hoofdstuk 2 bedoelde Onderzoek, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de Cliënt aan begeleiding, beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de Cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het in dit lid bepaalde heeft betrekking op een Cliënt met chronische en ernstige psychische- of psychosociale problemen en/of een Cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.

 • 4.

  Als een Maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het College verstrekte Voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is afgeschreven:

  • a.

   tenzij de eerder verstrekte Voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de Cliënt zijn toe te rekenen;

  • b.

   tenzij de Cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of

  • c.

   als de eerder verstrekte Voorziening niet langer een oplossing biedt in de individuele situatie van de Cliënt.

 • 5.

  Als een Maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het College de goedkoopst adequate- en kwalitatief passende Voorziening.

 • 6.

  Het College kan nadere regels stellen met betrekking tot de bepalingen in de artikelen 4.1. tot en met 4.18.

 • 7.

  Het College past het evenredigheidsbeginsel toe bij besluiten. Dat houdt in dat de voor een belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de doelen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 4.2. Criteria voor diverse Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo

 • 1.

  Het College kan een Maatwerkvoorziening verstrekken gericht op:

  • a.

   het (deels) overnemen van huishoudelijke activiteiten en/of het aanleren daarvan, gericht op een schone en leefbare woning en/of het kunnen uitvoeren van algemene, dagelijkse activiteiten in en om het huis (huishoudelijke ondersteuning);

  • b.

   beschikbaarheid van schone, draagbare en doelmatige kleding en huishoudtextiel (huishoudelijke ondersteuning);

  • c.

   thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren (huishoudelijke ondersteuning);

  • d.

   volhouden van mantelzorgverlening (mantelzorgondersteuning);

  • e.

   kunnen verplaatsen in-, om en nabij het huis en zich lokaal kunnen verplaatsen (hulpmiddelen en/of vervoersvoorzieningen);

  • f.

   beschikken over vervoer naar- of vanuit dagbesteding (vervoer);

  • g.

   beschikken over een geschikte woning die bijdraagt aan zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen of (Woonvoorzieningen);

  • h.

   het vinden van een effectieve manier van omgaan met de beperking en het optimaliseren of optimaal leren benutten van de eigen mogelijkheden waardoor de zelfredzaamheid en/of participatie verbetert of in stand blijft (begeleiding);

  • i.

   versterken, activeren of stabiliseren van de zelfredzaamheid van de Cliënt en/of ontlasten van de mantelzorger(s) (begeleiding groep/dagbesteding);

  • j.

   Cliënt in staat te stellen te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (vervoersvoorzieningen en/of hulpmiddelen);

  • k.

   veilig en geborgen kunnen zijn in de eigen leefomgeving;

  • l.

   het inzetten van in beginsel ongevraagde zorg aan multi-problem gezinnen of inwoners met ernstige meervoudige problematiek (bemoeizorg);

  • m.

   het bezoekbaar maken van de woning (woonvoorziening).

4.3. Criteria huishoudelijke ondersteuning

 • 1.

  De Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning is gericht op het bereiken van de volgende resultaten:

  • a.

   een leefbaar huis;

  • b.

   maaltijdverzorging (klaarzetten en zo nodig aanreiken van maaltijden);

  • c.

   ondersteunen bij het verzorgen voor minderjarige kinderen die tot het gezin behoren of van andere aanwezige hulpbehoevende personen;

  • d.

   organisatie van- en regie over het huishouden;

 • 2.

  Het College kan tijdelijk Huishoudelijke Ondersteuning verstrekken gericht op het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden om het huishouden te runnen.

 • 3.

  Deze Maatwerkvoorziening wordt slechts verstrekt voor zover dit betrekking heeft op de ruimtes die nodig zijn voor normaal gebruik van de woning. Daarbij houdt het College in beperkte mate rekening met de omvang van de woning (2- of 3-kamer appartement of eengezinswoning).

 • 4.

  Deze Maatwerkvoorziening omvat in de regel niet: het doen van boodschappen, de was en ramen zemen. Hiervoor zijn Algemeen Gebruikelijke voorzieningen beschikbaar.

 • 5.

  De behoefte aan Huishoudelijke Ondersteuning als bedoeld in het vorige lid wordt bepaald door de mate waarin beperkingen zich voordoen. Dit is in ieder geval afhankelijk van:

  • a.

   de omvang van de beperking;

  • b.

   de omvang van het huishouden en de mate waarin minderjarige kinderen daarvan deel uitmaken;

  • c.

   de leeftijd van de Cliënten en de mate waarin Cliënten ouder dan 75 jaar nog in staat zijn nieuwe vaardigheden aan te leren;

  • d.

   bijzondere omstandigheden zoals een hoge bezettingsgraad van de woning of bijzondere ziektebeelden (COPD bij voorbeeld);

  • e.

   de mate waarin Voorliggende- of Algemene Voorzieningen de ondersteuningsvraag kunnen oplossen: maaltijdvoorzieningen, een wasservice, glazenwasser etc.

 • 6.

  Het College verstrekt geen Huishoudelijke Ondersteuning als:

  • a.

   de resultaten bereikt kunnen worden met Gebruikelijke hulp of zorg van aanwezige huisgenoten;

  • b.

   de Aanvraag betrekking heeft op opvoeding- of opvoedingsondersteuning of onder de Jeugdwet vallen;

  • c.

   de Aanvraag betrekking heeft op een korte periode (korter dan zes maanden) tenzij er redenen zijn voor toekenning voor een kortere periode (bij voorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis).

4.4. Criteria Maatwerkvoorziening Begeleiding

 • 1.

  De Maatwerkvoorziening Begeleiding is gericht op het bereiken van de volgende resultaten:

  • a.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de eigen kracht, sociale vaardigheden en de mogelijkheden om te participeren;

  • b.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de zelfredzaamheid waaronder vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een gestructureerd huishouden en het verrichten van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL);

  • c.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij- of aanleren van tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen zoals administratie, besluiten nemen.

 • 2.

  De behoefte aan begeleiding als bedoeld in het vorige lid wordt bepaald door de mate waarin beperkingen zich voordoen. Dit is in ieder geval afhankelijk van:

  • a.

   de aard- en mate van de beperking en daarmee samenhangende gedragsproblematiek;

  • b.

   de motivatie van de Cliënt om begeleiding te ontvangen en het ziekte inzicht;

  • c.

   de mate van zelfregie en zelfredzaamheid en de complexiteit van de beperking(en);

  • d.

   de mate van sociale vaardigheden en de mogelijkheden van de Cliënt om te participeren;

  • e.

   de noodzaak van toezicht in verband met de veiligheid van de Cliënt of zijn omgeving.

 • 3.

  Deze Maatwerkvoorziening is in de regel gericht op inwoners met (ernstige en chronische) psychische- en psychosociale aandoeningen, niet-aangeboren-hersenletsel, een psychiatrische aandoening of beperking, een psychogeriatrische aandoening of beperking, een verstandelijke beperking, lichamelijke- of zintuiglijke beperking of een combinatie daarvan.

 • 4.

  Begeleiding wordt in de regel verstrekt via individuele ondersteuning door een gecontracteerde zorgaanbieder, maar kan ook (deels) plaatsvinden in de vorm van een Collectieve - of een Algemeen Gebruikelijke Voorziening.

 • 5.

  Na afloop van de periode van begeleiding kan het College besluiten nog Waakvlamzorg in te zetten. De maximale omvang daarvan bedraagt 10 uur binnen een looptijd van maximaal een jaar, aansluitend op de afloop van de eerder verstrekte Maatwerkvoorziening begeleiding. De ondersteuning of zorg wordt flexibel en op afroep verstrekt.

4.5. Criteria begeleiding groep/dagbesteding

 • 1.

  De Maatwerkvoorziening Begeleiding groep/dagbesteding is gericht op het bereiken van de volgende resultaten:

  • a.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de eigen kracht, sociale vaardigheden en de mogelijkheden om te participeren;

  • b.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de zelfredzaamheid waaronder vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een gestructureerd huishouden en het verrichten van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL);

  • c.

   Versterken, activeren of stabiliseren van de vaardigheden om mee te doen aan de samenleving zoals dagstructuur aanhouden, afspraken navolgen, voorbereiding op vrijwilligerswerk of beschut werk en andere vormen van praktische ondersteuning.

  • d.

   Stabiliseren van knelpunten en/of vergroten van de kwaliteit van leven en de ervaren zingeving.

  • e.

   Acceptatie van de aandoening.

  • f.

   Ontlasten van de Mantelzorger(s).

 • 2.

  De behoefte aan begeleiding groep/dagbesteding als bedoeld in het vorige lid wordt bepaald door de mate waarin beperkingen zich voordoen. Dit is in ieder geval afhankelijk van:

  • a.

   de aard- en mate van de beperking en daarmee samenhangende gedragsproblematiek;

  • b.

   de motivatie van de Cliënt om begeleiding te ontvangen;

  • c.

   de mate van zelfregie en zelfredzaamheid en de complexiteit van de beperking(en);

  • d.

   de mate van sociale vaardigheden en de mogelijkheden van de Cliënt om te participeren;

  • e.

   de noodzaak van toezicht in verband met de veiligheid van de Cliënt of zijn omgeving;

  • f.

   de mate van (dreigende) overbelasting van de Mantelzorger(s).

 • 3.

  Deze Maatwerkvoorziening is in de regel gericht op inwoners met (ernstige en chronische) psychische- en psychosociale aandoeningen, niet-aangeboren-hersenletsel, een psychiatrische aandoening of beperking, een psychogeriatrische aandoening of beperking, een verstandelijke beperking, lichamelijke- of zintuiglijke beperking of een combinatie daarvan.

 • 4.

  Begeleiding groep/dagbesteding wordt in de regel verstrekt via aanbod van een gecontracteerde zorgaanbieder maar kan ook (deels) plaatsvinden via een Collectieve- of Algemeen gebruikelijke Voorziening.

 • 5.

  Begeleiding groep/dagbesteding wordt verstrekt tot een maximum van 7 dagdelen per week. Indien meer nodig is, vindt toeleiding naar indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg plaats.

4.6. Criteria vervoer naar- en van dagbesteding

 • 1.

  De Maatwerkvoorziening vervoer naar- en van dagbesteding wordt toegekend als de Cliënt:

  • a.

   beschikt over een indicatie tot Begeleiding groep/dagbesteding;

  • b.

   vanwege zijn chronische en ernstige beperking niet in staat is om zelfstandig-, met inzet van informele hulp of met Gebruikelijke hulp of met een Algemeen gebruikelijke Voorziening naar- en van de dagbestedingslocatie te reizen.

 • 2.

  Deze Maatwerkvoorziening wordt in de regel verstrekt via de gecontracteerde zorgaanbieder dagbesteding, maar kan ook in de vorm van een Collectieve- of Algemeen gebruikelijke Voorziening toegekend worden.

4.7. Criteria Kortdurend verblijf (Respijtzorg)

De Maatwerkvoorziening Respijtzorg:

 • 1.

  De thuiswonende Cliënt kan in aanmerking komen voor de Maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf/Respijtzorg als dit noodzakelijk is om de Mantelzorger(s) te ontlasten.

 • 2.

  Deze Maatwerkvoorziening is in de regel gericht op inwoners met (ernstige en chronische) somatische klachten, psycho-geriatrische aandoeningen, niet-aangeboren-hersenletsel, een verstandelijke beperking, lichamelijke- of zintuiglijke beperking of een combinatie daarvan.

 • 3.

  De maximale omvang van deze Maatwerkvoorziening bedraagt 21 etmalen per jaar per Cliënt. Indien meer nodig is, vindt toeleiding naar indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg plaats.

4.8. Criteria bemoeizorg

 • 1.

  De Maatwerkvoorziening Bemoeizorg is gericht op het bereiken van de volgende resultaten:

  • a.

   toe leiden naar passende ondersteuning en/of zorg (zoals behandeling);

  • b.

   voorkomen van bedreiging van de gezondheid en/of teloorgang daarvan voor de Cliënt en/of diens directe omgeving;

  • c.

   voorkomen/beperken van overlast.

 • 2.

  De behoefte aan bemoeizorg als bedoeld in het vorige lid wordt bepaald door de mate waarin beperkingen zich voordoen. Dit is in ieder geval afhankelijk van:

  • a.

   de aard- en mate van de beperking en daarmee samenhangende gedragsproblematiek;

  • b.

   de motivatie van de Cliënt om begeleiding te ontvangen;

  • c.

   de mate van zelfregie en zelfredzaamheid en de complexiteit van de beperking(en);

  • d.

   de noodzaak van toezicht in verband met de veiligheid van de Cliënt of zijn omgeving;

  • e.

   de mate waarin de ondersteunings- of zorgvraag uitstelbaar is;

  • f.

   de mate waarin de ondersteuning noodzakelijk is op diverse levensgebieden;

  • g.

   de mate waarin de ondersteuning voorspelbaar en inplanbaar is.

4.9. Criteria Woonvoorzieningen

 • 1.

  Woonvoorzieningen worden slechts verstrekt als deze gericht zijn op:

  • a.

   het verminderen of wegnemen van beperkingen voor de zelfstandig thuiswonende Cliënt bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen die het gevolg zijn van de inrichting en/of indeling van de woning;

  • b.

   het kunnen gebruiken van de noodzakelijke gebruiksruimtes in de woning waarin de Cliënt zijn hoofdverblijf heeft;

  • c.

   het verminderen of wegnemen van beperkingen voor de zelfstandig thuiswonende Cliënt indien noodzakelijk voor de bereikbaarheid, toe- en doorgankelijkheid en bruikbaarheid van de woning.

 • 2.

  Bij een Aanvraag van een Maatwerkvoorziening in de vorm van een Woonvoorziening:

  • a.

   kan het College het Primaat van verhuizen toepassen;

  • b.

   houdt het College rekening met een reële afschrijvingstermijn van door de woningeigenaar zelf eerder geplaatste of geïnstalleerde Woonvoorzieningen zoals gebruikelijk in de sociale woningbouw.

 • 3.

  Het College verstrekt uitsluitend Woonvoorzieningen die nodig zijn om de benodigde en gebruikelijk gebruiksruimtes van de woning bereikbaar, toegankelijk, veilig en bruikbaar te maken en te houden. Dit houdt in: woonkamer, keuken, 1 slaapkamer en sanitair/badkamer.

4.10 Criteria Woonvoorzieningen specifiek

 • 1.

  De aanvraag voor een Woonvoorziening kan in ieder geval worden geweigerd indien:

  • a.

   de noodzaak tot het verstrekken van de Maatwerkvoorziening het gevolg is van een verhuizing waarbij de Cliënt niet is verhuisd naar de, gelet op de (te verwachten) beperkingen, op dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het College;

  • b.

   indien het aannemelijk is dat de Cliënt binnen afzienbare tijd zal verhuizen naar een zorginstelling/niet-zelfstandige woonruimte;

  • c.

   indien het op grond van leeftijd of gezinssituatie het algemeen gebruikelijk is dat een verhuizing naar een meer passende woonsituatie zal plaatsvinden;

  • d.

   indien het college besluit om het primaat van verhuizen toe te passen;

  • e.

   de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen, indeling of inrichting;

  • f.

   de noodzaak voor de Woonvoorziening het gevolg is van achterstallig onderhoud en wel vooral strekt ter renovatie van de woning en/of om deze in overeenstemming te brengen met de eisen die redelijkerwijs aan een woning mogen worden gesteld;

  • g.

   de Cliënt verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen die redelijkerwijs te verwachten zijn bij reguliere klachten bij veroudering.

 • 2.

  Het College verstrekt geen Woonvoorzieningen die bestemd zijn voor gemeenschappelijke ruimtes in een wooncomplex als dit bestemd is voor bewoners met een functiebeperking of voor senioren en bij de bouw of renovatie verzuimd is passend te bouwen of passende Voorzieningen te treffen.

 • 3.

  Het College verstrekt geen Woonvoorziening als de Cliënt woonachtig is in een wooncomplex bestemd voor bewoners met een functiebeperking en/of een woongebouw dat specifiek gelabeld is voor een bepaalde doelgroep en waarvan verwacht mag worden dat de benodigde woningaanpassingen reeds zijn getroffen.

 • 4.

  Het College verstrekt geen Woonvoorziening als de Cliënt woonachtig is in een wooncomplex bestemd voor bewoners met een Indicatie op grond van Wet Langdurige zorg.

 • 5.

  Het College verstrekt geen Woonvoorzieningen die betrekking hebbenop hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantie- en recreatiewoningen of andere vormen van bewoning die niet zijn gericht op permanent verblijf.

 • 2.

  Het College kan nadere regels stellen over de afschrijftermijnen bedoeld in het 1e lid, onderdeel f.

4.11. Criteria hulpmiddelen

 • 1.

  Hulpmiddelen zijn gericht op mogelijk maken dat de Cliënt zich kan verplaatsen in- en om de woning voor zover deze noodzakelijk zijn om de gebruikelijke hoofdruimtes te bereiken en de gebruiken.

 • 2.

  Hulpmiddelen worden uitsluiten toegepast in de woning waar de Cliënt zijn hoofdverblijf heeft. Dat geldt ook voor minderjarige Cliënten.

4.12. Criteria bezoekbaar maken van de woning

 • 1.

  Het College kan een Woonvoorziening verstrekken gericht op het bezoekbaar maken van een woning als;

  • a.

   de Cliënt zijn hoofdverblijf heeft in een instelling als bedoeld in de Wet Langdurige Zorg;

  • b.

   de Cliënt ofwel partner-, ofwel kind is van een Inwoner.

 • 2.

  Onder het bezoekbaar maken van een woning wordt uitsluitend verstaan het bereikbaar maken van de woning, de woonkamer en het toilet.

4.13. Criteria deelname aan het maatschappelijk verkeer

 • 1.

  Het College kan Maatwerkvoorzieningen verstrekken, gericht op deelname aan het maatschappelijk verkeer.

 • 2.

  Deze Maatwerkvoorziening kan verstrekt worden indien de Cliënt vanwege ernstige en chronische beperkingen niet in staat is om met het openbaar vervoer te reizen of in zijn vervoersbehoefte te voorzien door inzet van het eigen netwerk of met Algemeen gebruikelijke Voorzieningen.

 • 3.

  Deze Maatwerkvoorziening kan verstrekt worden in de vorm van een:

  • a.

   vervoersvoorziening;

  • b.

   gebruikspas voor de Maatwerkvoorziening collectief vervoer (regiotaxi);

  • c.

   een tegemoetkoming in vervoersvoorzieningen zoals taxikosten, rolstoeltaxikosten, autokosten of aanpassingskosten voor een auto en wel overeenkomstig de bepalingen in artikel 4.15 van deze Verordening.

  • d.

   een indicatie voor vervoer naar voorliggende voorzieningen binnen de gemeente, en voor inwoners die hulp nodig hebben om de drempel over te gaan om een (welzijns)activiteit te bezoeken (De Wijkse Dienst Extra).

 • 4.

  Ten aanzien van de Maatwerkvoorziening als bedoeld in het 3e lid, sub b geldt:

  • a.

   het maximaal aantal beschikbare zones onder de Maatwerkvoorziening regiotaxi bedraagt 575 zones per jaar. In 2024 zal het aantal zones, n.a.v. de nieuwe aanbesteding, worden omgezet naar kilometers;

  • b.

   indien een Cliënt de regiotaxipas een jaar niet gebruikt, kan het College deze innemen.

 • 5.

  Ten aanzien van de Maatwerkvoorziening als bedoeld in het 3e lid, sub d geldt:

  • a.

   voor het verlagen van de drempel om aan een (welzijns)activiteit deel te nemen is het uitgangspunt dat dit twee keer per jaar (retourrit) ingezet kan worden. Daarna wordt verwacht dat de inwoner van De Wijkse Dienst gebruik maakt zonder de bijdrage van de gemeente.

4.14. Criteria financiële tegemoetkoming

Het College kan bij hoge uitzondering op aanvraag aan een Inwoner met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een financiële tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie of ter versterking van hun draagkracht of verlaging van hun draaglast, indien er geen andere oplossingen voorhanden zijn in de situatie van de Cliënt, of andersoortige Voorzieningen of mogelijkheden vanuit het sociale netwerk geen oplossing bieden. Vergoeding vindt dan plaats op basis van het principe ‘goedkoopst adequaat’.

 • 1.

  Bij alle onderstaande vergoedingen geldt dat bij toepassing van dit artikel het maximale te vergoeden budget als richtlijn wordt weergegeven en sprake zal zijn van maatwerk.

 • 2.

  Het College kan nadere bepalingen vaststellen met betrekking tot de meerkosten.

 • 3.

  De tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen bedraagt, met toepassing van het 2e lid:

  • a.

   Taxikosten: maximaal € 800 per jaar.

  • b.

   Rolstoeltaxikosten: maximaal € 800 per jaar.

  • c.

   Autokostenvergoeding (vergoeding voor de gebruikskosten van een auto zoals (benzine, wegenbelasting etc.): maximaal € 800 per jaar.

  • d.

   Aanpassingskosten van een auto:

   • de kosten komen alleen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming indien de aanpassing c.q. reparatie van de aanpassing, gelet op de nog te verwachten technische levensduur van de auto, verantwoord is;

   • ingeval van meerkosten voor de aanschaf van een aangepaste auto voor een gezin met meerdere kinderen, waarvan één of meerdere kinderen gebruik moeten maken van een rolstoel, bedraagt de financiële tegemoetkoming maximaal éénmalig € 5.600 waarbij de levensduur van de auto op 7 jaar gesteld wordt.

 • 4.

  De tegemoetkoming voor Woonvoorzieningen bedraagt:

  • a.

   Inrichtingskosten: maximaal € 3.167 éénmalig waarbij het daadwerkelijk verstrekte budget afhankelijk is van de persoonlijke situatie, de mate van mogelijke inzet vanuit het eigen sociale netwerk van de Cliënt of de inzet van vrijwilligers.

  • b.

   Bezoekbaar maken van een woning: maximaal € 5.000 éénmalig.

  • c.

   Onderhoud voor Woonvoorzieningen wordt in de regel niet vergoed.

 • 5.

  Verhuiskosten: de vergoeding bedraagt maximaal € 3.167 éénmalig waarbij het daadwerkelijk verstrekte budget afhankelijk is van de persoonlijke situatie, de mate van mogelijke inzet vanuit het eigen sociale netwerk van de Cliënt of inzet van vrijwilligers en zo nodig de offerte van een verhuisbedrijf.

 • 6.

  De vergoedingen voor sportvoorzieningen zijn als volgt: sportvoorzieningen/sportrolstoel: het laagste tarief voor een sportvoorziening in natura, opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen tot maximaal € 2.850 per drie jaar. Voor een andere voorziening dan een sportrolstoel worden alleen de meerkosten in verband met de handicap verstrekt tot maximaal

 • € 2.850 per drie jaar en op voorwaarde dat de toekennen van de Voorziening noodzakelijk geacht wordt voor de participatie van de Cliënt en er geen voorliggende oplossingen vanuit andere wetten mogelijk zijn.

 • 7.

  Voor vergoeding van Domotica komen in aanmerking, in gevallen waarin de Cliënt daarin niet zelf kan voorzien:

  • a.

   Domotica die bijdragen aan rust, ondersteuning en veiligheid bij thuiswonende

   Inwoners met ernstige psychische- of psychosociale beperkingen, zoals dementie;

  • b.

   Domotica die mantelzorgers ondersteuning bieden in casussen van intensieve en langdurige Mantelzorg;

  • c.

   Voorzieningen ter bevordering van de dagelijkse zelfredzaamheid bij kwetsbare Inwoners.

 • 8.

  Niet voor vergoeding voor Domotica komen in aanmerking: technische- en digitale hulp- en ondersteuningsmiddelen die bedoeld zijn voor medische zorg, toegangsverlening voor medische zorg of hulpmiddelen ter bevordering van de eigen gezondheid, persoonlijke verzorging of in het kader van leefstijlmonitoring en dergelijke. Hetzelfde geldt voor Domotica die onder de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet (inclusief aanvullend pakket) (kunnen) vallen.

 • 9.

  De in dit artikel genoemde bedragen zijn opgenomen op basis van prijspeil 2024.

  Het College kan besluiten tot indexering. De basis voor eventuele indexering is het indexpercentage dat in de regionale inkoopsamenwerking Zuidoost Utrecht wordt toegepast.

 • 10.

  In zeer bijzondere gevallen kan het College een auto in bruikleen geven. De Bijdrage door Cliënt te betalen overeenkomstig artikel 4.4 (prijspeil 2024) is daarop van toepassing. Gebruik van de auto door (familie van) Cliënt tot een maximum van 8.000 kilometer per auto per jaar valt onder de toegekende Maatwerkvoorziening. Indien meerdere Cliënten van de auto gebruikmaken, komt daar 2.000 kilometer per persoon per jaar bij. De auto wordt verstrekt voor gebruik binnen Nederland. Voor gebruik boven het aangegeven aantal kilometers en voor gebruik in het buitenland betaalt Cliënt extra per kilometer en wel als volgt: in 2022 en 2023 €0,30, per 2024 €0,37 per kilometer.

4.15. Criteria Beschermd wonen of Maatschappelijke opvang

Een Cliënt kan in aanmerking komen voor deze Maatwerkvoorziening wanneer hij zich door chronische- en ernstige psychische- of psychosociale problemen niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving waardoor er een risico ontstaat op:

 • a.

  verwaarlozing en/of ernstige teloorgang en/of;

 • b.

  overlast en/of;

 • c.

  gevaar voor de Cliënt en/of voor anderen.

4.16. Criteria bijzondere, eenmalige voorziening (regelvrije Voorziening)

 • 1.

  Een regelvrije Voorziening is erop gericht om tijdelijke, passende ondersteuning te bieden teneinde:

  • a.

   de draagkracht van een inwoner en/of een gezin op peil houden of te versterken, of (verder) verlies van draagkracht te voorkomen;

  • b.

   aanspraken op formele zorg en ondersteuning te voorkomen, uit te stellen of te verminderen;

 • 2.

  Regelvrij ondersteunen is denkbaar indien zich één van de volgende situaties voordoet:

  • a.

   de situatie is tijdelijk en uitzonderlijk en vergt een oplossing, activiteit of voorziening die niet past binnen de kaders van Wmo, Jeugdwet of van andere wetten;

  • b.

   de Inwoner of zijn netwerk kan de situatie niet zelf oplossen;

  • c.

   geen oplossing is mogelijk vanuit toekenning van Maatwerkvoorzieningen (Wmo) of Individuele Voorzieningen (Jeugdwet) of vanuit Algemene-, Algemeen gebruikelijke- of Collectieve Voorzieningen;

  • d.

   snel ingrijpen is geboden om (verder) verlies van draagkracht te voorkomen of te verhelpen of om aanspraken op Wmo, Jeugdwet of Participatiewet te voorkomen of te verkleinen;

  • e.

   er is een goede kans op (maatschappelijk- of financieel) rendement;

  • f.

   toepassing van de hardheidsclausule vanuit een lokale verordening biedt geen oplossing.

Artikel 4.17. Weigeringsgronden voor Maatschappelijke ondersteuning

 • 1.

  Geen Maatwerkvoorziening vanuit de Wmo wordt verstrekt:

  • a.

   voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning, een Algemene-, Algemeen gebruikelijke-, Collectieve- of Wettelijk voorliggende Voorziening beschikbaar en toepasbaar is;

  • b.

   voor zover de Cliënt op eigen kracht, met Gebruikelijke hulp of met een Algemeen gebruikelijk voorziening, met Mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk de beperkingen kan verminderen of wegnemen;

  • c.

   indien het een Voorziening betreft die de Cliënt na de Melding en vóór ontvangst van de Beschikking heeft gerealiseerd, gekocht of geaccepteerd, tenzij het College daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend of de noodzaak achteraf nog kan worden vastgesteld;

  • d.

   als deze niet langdurig noodzakelijk is, tenzij kortdurende hulp bij het huishouden of Begeleiding leidt tot het te bereiken resultaat;

  • e.

   de medische noodzaak is niet- of niet voldoende aangetoond hetgeen uit onafhankelijk medisch onderzoek gebleken is;

  • f.

   als de Aanvraag niet in overwegende mate op de Cliënt is gericht;

  • g.

   indien een andere, passende oplossing beschikbaar is die als goedkoopst adequaat aangemerkt kan worden in de specifieke situatie van de Cliënt;

  • h.

   als het College van oordeel is dat een Cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs had kunnen voorkomen of voorzien;

  • i.

   indien de Cliënt een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid heeft betoond of toekenning van de Maatwerkvoorziening leidt tot een onveilige- of onwenselijke situatie voor de Cliënt, de hulpverlener of de omgeving;

  • j.

   als de Cliënt geen Inwoner is van de gemeente Wijk bij Duurstede;

  • k.

   als blijkt dat de Cliënt onjuiste- of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste- of volledige gegevens tot een ander besluit van het College zou hebben geleid;

  • l.

   als de Ondersteuning plaatsvindt in het buitenland, zonder dat het College daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 4.18. Criteria voor het verlenen van Wmo-ondersteuning aan Cliënten door personen uit het eigen sociale netwerk

 • 1.

  Het bieden van Wmo-ondersteuning aan een Cliënt via een persoonsgebonden budget door iemand uit het eigen netwerk is niet toegestaan als dit een Mantelzorger betreft die te maken heeft met (dreigende) overbelasting.

 • 2.

  De ondersteuning door een persoon uit het eigen netwerk moet passend zijn naar inzet en naar opleidingsniveau in verhouding tot de noodzakelijke ondersteuning.

Artikel 4.19. Opleggen van Bijdragen bij toekenning van Voorzieningen.

Een Cliënt kan een Bijdrage verschuldigd zijn in de kosten voor het gebruik van een Voorziening zoals bedoeld in artikel 1.33, niet zijnde een Individuele Voorziening (Jeugdwet).

Artikel 4.20. Opleggen van Bijdragen bij toekenning van Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo

 • 1.

  Een Cliënt is een Bijdrage verschuldigd in de kosten voor een Maatwerkvoorziening zolang de Cliënt van de Maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het Persoonsgebonden budget wordt verstrekt. De Bijdrage kan ook worden opgelegd voor kosten van onderhoud voor de in gebruik zijnde Maatwerkvoorziening.

 • 2.

  De Bijdrage, dan wel het totaal van de Bijdragen is gebaseerd op de regels die daartoe van Rijkswege zijn opgelegd en bedraagt maximaal € 20,60 per maand (prijspeil 2024) voor de Cliënt of de gehuwde Cliënten tezamen, onafhankelijk van inkomen of vermogen van de Cliënt en onafhankelijk van het aantal Maatwerkvoorzieningen dat aan een Cliënt is toegekend. Wijzigingen van rijkswege worden toegepast voor lokale Cliënten.

 • 3.

  De Bijdrage gaat in per eerste van de maand volgend op het moment waarop de ondersteuning van start is gegaan en/of de Maatwerkvoorziening is verstrekt. Het College kan nadere regels stellen met betrekking tot het start- en stopmoment van het betalen van een Bijdrage in bijzondere omstandigheden.

 • 4.

  Indien door omstandigheden de Maatwerkvoorziening niet uitgevoerd kan worden overeenkomstig de beschikking, wordt de betaling van de Bijdrage na een ononderbroken periode van twee maanden zonder (volledige) ondersteuning stopgezet. Noodgedwongen inzet van minder ondersteuning dan in de Beschikking staat opgenomen, is geen reden om de Bijdrage te stoppen.

 • 5.

  De Bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Het College verstrekt aan het CAK de daarvoor benodigde gegevens zoals aantal en kostprijs van de verstrekte Maatwerkvoorzieningen. Het CAK gaat bij een samenloop van meerdere voorzieningen uit van de voorziening met de hoogste kostprijs.

 • 6.

  Geen Bijdrage wordt opgelegd indien het een Maatwerkvoorziening betreft voor minderjarigen onder de 18 jaar. Als de Cliënt waarvoor de Voorziening verstrekt is, 18 jaar wordt, gaat alsnog voor de Cliënt de verplichting in tot betalen van de Bijdrage.

 • 7.

  Geen tegemoetkomingen. Bijdrage wordt opgelegd voor de volgende Maatwerkvoorzieningen: rolstoel, Respijtzorg of Kortdurend verblijf, Cliëntondersteuning, verhuis- of inrichtingsvergoeding, Bemoeizorg of Waakvlamzorg en bij financiële tegemoetkomingen.

 • 8.

  Geen bijdrage wordt opgelegd aan meerpersoonshuishoudens, nog niet AOW-gerechtigd overeenkomstig de regels die daarvoor door het Rijk gesteld zijn. Een meerpersoonshuishouden dient daarbij de voldoen aan de vereisten van een Leefeenheid.

 • 9.

  Op de Maatwerkvoorzieningen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang (via Zorg in natura of via Pgb) gelden Bijdragen die door het Rijk zijn vastgesteld. Wijzigingen in het rijksbeleid kunnen tot aanpassingen leiden.

Artikel 4.21. Bijdragen voor Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo

 • 1.

  De Bijdragen voor Maatwerkvoorzieningen zijn als volgt:

  • a.

   Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning of Begeleiding of Persoonlijke verzorging: € 20,60 per maand (prijspeil 2024).

  • b.

   Maatwerkvoorziening hulpmiddelen en individueel vervoer (o.a. scootmobielen, driewielfietsen, sportrolstoelen): de Bijdrage is gebaseerd op de kostprijs van hetgeen als gebruikelijk uit het assortiment van de door de Gemeente gecontracteerde leverancier in rekening wordt gebracht aan de Gemeente, inclusief onderhoud: € 20,60 per maand totdat de kostprijs betaald is (prijspeil 2024). Indien het een voorziening betreft die niet in het kernassortiment is opgenomen, is de kostprijs leidend. Als de voorziening afbetaald is, geldt de Bijdrage nog voor de kosten van het onderhoud.

  • c.

   Maatwerkvoorziening Woonvoorziening (niet-bouwkundige of niet-woontechnische Woonvoorziening in de vorm van een losse of roerende woonvoorziening: € 20,60 per maand totdat de aanschafprijs betaald is, inclusief onderhoud (prijspeil 2024). Als de voorziening afbetaald is, geldt de Bijdrage nog voor de kosten van het onderhoud.

  • d.

   Maatwerkvoorziening Woonvoorziening in de vorm van een Woningaanpassing:

   € 20,60 per maand totdat de aanschafprijs geheel betaald is, inclusief onderhoud (prijspeil 2024). Als de voorziening afbetaald is, geldt de Bijdrage nog voor de kosten van het onderhoud.

  • e.

   Maatwerkvoorziening Vervoer

   • 1.

    Regiotaxi: de Bijdrage bedraagt € 1,20 per startzone, vermeerderd met € 1,20 per gereisde zone (prijspeil 2024). In de loop van 2024 zal deze Bijdrage, n.a.v. de nieuwe aanbesteding, worden omgezet naar een reizigersbijdrage gedifferentieerd naar een variabel opstaptarief en een bedrag per reiskilometer. Het College kan deze bijdragen jaarlijks indexeren.

   • 2.

    De Wijkse Dienst Extra: De inwoner betaalt aan De Wijkse Dienst een eigen bijdrage ter hoogte van de gebruikelijke kosten voor particulier vervoer bij de Wijkse Dienst. Dit is een bijdrage van € 1,50 per rit met een normale auto en € 2,50 per rit met de rolstoelauto binnen Wijk bij Duurstede, Cothen of Langbroek (prijspeil 2024). En van Wijk bij Duurstede naar Langbroek of Cothen (of in een andere volgorde) € 3,00 per rit met een normale auto en € 5,- per rit met de rolstoelauto (prijspeil 2024).

 • 2.

  Indien sprake is van vervanging van een Maatwerkvoorziening, kan opnieuw een Bijdrage opgelegd worden. Hetzelfde geldt als binnen een Leefeenheid de eerder toegekende Maatwerkvoorziening naar een andere Cliënt gaat.

 • 3.

  Het College kan bepalen dat in bijzondere gevallen geen Bijdrage wordt opgelegd.

Artikel 4.22. Bijdragen voor Algemene voorzieningen

 • 1.

  Het College kan bepalen dat de Cliënt/Inwoner voor het gebruik van Algemene voorzieningen een Bijdrage dient te betalen zolang Cliënt gebruik maakt van de voorziening.

 • 2.

  De Bijdragen voor Algemene voorzieningen zijn gelijk aan de kostprijs tot een maximum van € 20,60 per maand (prijspeil 2024).

Artikel 4.23. Verhouding prijs – kwaliteit levering diensten door derden (Wmo)

 • 1.

  Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de Wmo en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienst stelt het College vast:

  • a.

   een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 of de sindsdien in werking getreden aanbestedingswetgeving en het aangaan van een overeenkomst met derden of;

  • b.

   een reële prijs die geldt als ondergrens voor:

   • een inschrijving en het aangaan overeenkomst met derden, en

   • de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.

 • 2.

  Het College stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:

  • a.

   overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van die dienst en

  • b.

   rekening houdend met de continuïteit in de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de Wmo, tussen degenen aan wie de dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners.

 • 3.

  Het College baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen:

  • a.

   de kosten van de beroepskracht en de benodigde deskundigheid;

  • b.

   redelijke overheadkosten;

  • c.

   kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;

  • d.

   reis en opleidingskosten;

  • e.

   indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;

  • f.

   overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen;

  • g.

   de aard en omvang van de te verrichten taken.

 • 4.

  Het College kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan derden de eis wordt gesteld een prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid. Daarover legt het College verantwoording af aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst aangaat.

Hoofdstuk 5 Jeugdhulp

Artikel 5.1. Toekenning Individuele voorziening vanuit de Jeugdwet

Een Cliënt komt in aanmerking voor een Individuele voorziening onder de voorwaarden zoals in de Jeugdwet vermeld, artikel 1.1., definitie Jeugdhulp en overeenkomstig het gestelde in de Jeugdwet, artikel 2.3.

Artikel 5.2. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts

 • 1.

  Het College draagt zorg voor de inzet van Jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van Jeugdhulp nodig is.

 • 2.

  Als de Jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken, legt het College de te verlenen Individuele voorziening, dan wel het afwijzen daarvan, vast in een Beschikking als bedoeld in artikel 2.9.

 • 3.

  De basis voor de toekenning van de individuele voorzieningen Jeugdhulp wordt gevormd door het onderzoek zoals vermeld in het artikel 2.5 met als hulpmiddel de productbeschrijvingen met toelichting zoals door het College vastgesteld bij de aanbesteding door de samenwerkende regio Zuidoost Utrecht in 2021.

Artikel 5.3. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Het College houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren Jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, rekening met:

 • a.

  de aard en omvang van de te verrichten taken;

 • b.

  de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie;

 • c.

  een redelijke toeslag voor overheadkosten inclusief een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;

 • d.

  kosten voor bijscholing van het personeel.

Artikel 5.4. Vertrouwenspersoon

 • 1.

  Het College zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 • 2.

  Het College wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Hoofdstuk 6 Kwaliteit , klachten, medezeggenschap en inspraak

Artikel 6.1. Kwaliteitseisen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de Wmo en de Jeugdwet, zorgen Aanbieders voor een goede kwaliteit van Voorzieningen, waaronder voldoende deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:

  • a.

   het afstemmen van Voorzieningen op de persoonlijke situatie van de Inwoner of Cliënt;

  • b.

   het bieden van zorg die veilig, doeltreffend en doelmatig wordt verleend en het afstemmen van Voorzieningen op andere vormen van zorg, waaronder Informele zorg en andersoortige Voorzieningen zoals bedoeld in artikel 1.39.;

  • c.

   toezicht op beroepskrachten opdat zij tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren van Voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard.

 • 2.

  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het College toe op de naleving van deze eisen door periodieke overleggen met Aanbieders, Cliënt ervaringsonderzoek en het zo nodig in overleg met de Cliënt of zijn vertegenwoordigers ter plaatse controleren van de geleverde Voorzieningen.

Artikel 6.2. Specifieke kwaliteitseisen Jeugdhulp

 • 1.

  Voor de verdere kwaliteitseisen bij de uitvoering van de Jeugdwet, voldoet het College aan het Kwaliteitskader Jeugd.

 • 2.

  Als het gaat om Jeugdhulp in het buitenland, past het College het ‘Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten’ toe. Voor uitvoering van Jeugdhulp in het buitenland is specifieke toestemming van het College nodig.

Artikel 6.3. Verklaring omtrent gedrag (Wmo en Jeugdhulp)

 • 1.

  Een Aanbieder, die een Maatwerkvoorziening Begeleiding vanuit de Wmo biedt of een Individuele voorziening vanuit de Jeugdwet, is in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn Cliënten in contact kunnen komen. Deze verklaring is niet eerder afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkenen voor de aanbieder ging werken. In het geval een aanbieder een solistisch werkende natuurlijk persoon is, is hij in het bezit van een verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, afgegeven op een tijdstip dat niet langer dan drie jaar is verstreken.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid is niet van toepassing voor beroepskrachten en andere personen die zijn aangesteld omdat zij ervaringsdeskundige zijn. Aanbieder dient dan op andere wijze aan te tonen dat de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is. Het College kan hierover nadere regels stellen.

Artikel 6.4. Klachtregeling (Wmo en Jeugdhulp)

 • 1.

  Het College stelt een regeling vast voor de afhandeling van klachten van Cliënten die betrekking hebben de wijze van afhandeling van Meldingen en Aanvragen.

 • 2.

  Aanbieders met wie de gemeente een contract heeft gesloten of aan wie subsidie is verleend, stellen een effectieve en laagdrempelige regeling vast voor de afhandeling van klachten van Cliënten ten aanzien van gedragingen van de Aanbieder jegens een Cliënt en maken deze regeling bekend aan Cliënten en mantelzorger(s).

 • 3.

  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het College toe op de naleving van de klachtregelingen van Aanbieders van Maatwerkvoorzieningen en Individuele voorzieningen door middel van periodieke overleggen met Aanbieders, en door middel van Cliënt ervaringsonderzoek.

Artikel 6.5. Medezeggenschap (Wmo en Jeugdhulp)

 • 1.

  Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van Cliënten over voorgenomen besluiten van de Aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn ten aanzien van de aan hen verstrekte ondersteuning en hulp.

 • 2.

  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het College toe op de naleving van de medezeggenschapsregelingen van Aanbieders door periodieke overleggen met de Aanbieders en een Cliënt ervaringsonderzoek.

Artikel 6.6. Betrekken van ingezetenen bij het beleid (Wmo en Jeugdhulp)

 • 1.

  Het College betrekt ingezetenen van de Gemeente, waaronder in ieder geval Cliënten of hun vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp.

 • 2.

  Het College stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffendemaatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

 • 3.

  Het College kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van het tweede en derde lid.

Hoofdstuk 7 Toezicht, handhaving, voorkomen en bestrijden ten onrechte ontvangen voorzieningen

Artikel 7.1. Toezicht en handhaving met betrekking tot de kwaliteit van Wmo-voorzieningen

Ter uitvoering van het gestelde in artikel 6.1. van de Wmo wijst het College een toezichthouder aan die toezicht houdt op de naleving van de Wet en deze Verordening.

 • 1.

  Het College stelt een handhavingskader op waarin de maatregelen staan opgenomen die van toepassing zijn indien de toezichthouder omissies of knelpunten signaleert die ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening of die kunnen leiden of geleid hebben tot calamiteiten.

 • 2.

  Het College kan een handhavend ambtenaar aanwijzen die bij overtredingen op de Wet en op deze verordening ingrijpt.

Artikel 7.2. Meldingsregeling en toezicht calamiteiten en geweld van Wmo-voorzieningen

 • 1.

  Het College treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van een Maatwerkvoorziening door een Aanbieder.

 • 2.

  Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een Voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar.

 • 3.

  De toezichthoudend ambtenaar doet onderzoek naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het College over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld.

Artikel 7.3. Onderzoek naar recht- en doelmatigheid van Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Individuele voorzieningen (Jeugdwet) en van pgb’s

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van Maatwerkvoorzieningen, Individuele voorzieningen en Persoonsgebonden budgetten met het oog op de beoordeling van de recht- en doelmatigheid van het gebruik daarvan.

 • 2.

  Het College onderzoekt, al dan niet steekproefsgewijs, of het Persoonsgebonden budget wordt besteed ten behoeve van het resultaat waarvoor het verstrekt is.

 • 3.

  Het College wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op- en bestrijding van ten onrechte ontvangen Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Individuele voorzieningen (Jeugdwet) of een pgb, alsmede misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo of Jeugdwet, dan wel van deze Verordening.

 • 4.

  Het College kan pgb-beleid voor het sociaal domein vaststellen waarin nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot het Persoonsgebonden budget.

Artikel 7.4. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen Maatwerkvoorzieningen (Wmo) of Individuele voorzieningen (Jeugdwet) en misbruik of oneigenlijk gebruik

Het College informeert Cliënten of hun vertegenwoordigers in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een Maatwerkvoorzieningen, een Individuele Voorziening of Persoonsgebonden budget zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wmo, Jeugdwet of van deze Verordening.

Artikel 7.5. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

 • 1.

  Onverminderd artikel 2.3.8 van de Wmo of artikel 8.1.2. van de Jeugdwet doet een Cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan het College op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een Maatwerkvoorziening of een Individuele voorziening.

 • 2.

  Onverminderd artikel 2.3.10 van de Wmo of artikel 8.1.4. van de Jeugdwet kan het College een beslissing aangaande een Maatwerkvoorziening of een Individuele voorziening herzien dan wel intrekken als het College vaststelt dat:

  • a.

   de Cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

  • b.

   de Cliënt niet langer op de Maatwerkvoorziening of de Individuele Voorziening is aangewezen;

  • c.

   de Maatwerkvoorziening of de Individuele Voorziening niet meer toereikend is te achten;

  • d.

   de Cliënt niet (meer) voldoet aan de aan de Maatwerkvoorziening of Individuele Voorziening verbonden voorwaarden;

  • e.

   de Cliënt de Maatwerkvoorziening of Individuele voorziening niet- of voor een ander doel gebruikt.

 • 3.

  Als het College de Beschikking op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de Cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het College van de Cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten Maatwerkvoorziening of Individuele Voorziening.

 • 4.

  Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte Voorziening is ingetrokken, kan deze Voorziening worden teruggevorderd.

 • 5.

  De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle vormen van versterkte Maatwerkvoorzieningen of Individuele voorzieningen, dus ook op persoonsgebonden budgetten of financiële tegemoetkomingen.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen en tegemoetkomingen voor Mantelzorgers

Artikel 8.1. Waardering en ondersteuning van Mantelzorgers

 • 1.

  Ondersteuning van Mantelzorg is kosteloos beschikbaar voor alle Inwoners onder andere in de vorm van Respijtzorg, het steunpunt Mantelzorg, informatie voor Mantelzorgers, lotgenotencontacten etc.

 • 2.

  Jaarlijks ontvangen Mantelzorgers een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon of een andere blijk van waardering. De jaarlijkse blijk van waardering voor Mantelzorgers van 22 jaar en ouder heeft een waarde van maximaal € 100,- per jaar (prijspeil 2024). Voor Jonge Mantelzorgers (jongeren t/m 21 jaar) is de blijk van waardering een cadeaubon van maximaal € 50,- en wordt er een activiteit georganiseerd in ‘De week van de Jonge Mantelzorger’. Het College kan, gehoord de adviesraad sociaal domein en het lokale steunpunt Mantelzorg, een ander bedrag vaststellen als de begroting dit toelaat.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen en overgangsbepalingen

Artikel 9.1. Hardheidsclausule en nadere regels

 • 1.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze Verordening niet voorziet, beslist het College.

 • 2.

  Het College kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze Verordening.

 • 3.

  Het College kan in bijzondere gevallen ten gunste van de Cliënt afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9.2. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Wijk bij Duurstede 2022’ wordt ingetrokken per 1 januari 2024.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend onder de verordening in het eerste lid genoemd en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens de oude verordening tenzij een Beschikking op een Aanvraag op grond van de nieuwe Verordening voor de Cliënt gunstiger zou uitvallen.

Artikel 9.4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 9.5. Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Wijk bij Duurstede 2024’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2024.

De raad voornoemd,

griffier,

J.P. de Groot

voorzitter,

I.P. Meerts

Naar boven