WIJZIGINGSPLAN “Kern Kwadendamme, Siguitsedijk 22, 2024”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Bij besluit van 6 februari 2024 hebben zij het wijzigingsplan “Kern Kwadendamme, Siguitsedijk 22, 2024” ongewijzigd vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om de voormalige bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning met de bestemming ‘Wonen’ en de schuur met de bestemming ‘Overig-Schuur’.

Inzage

Vanaf 15 februari 2024 kunt u het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan raadplegen via

-http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.WPKDS222024-0002 

- Regels op de kaart - Omgevingsloket

Daarnaast ligt het vaststellingsbesluit samen met het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van een wijzigingsplan kan een belanghebbende schriftelijk beroep instellen. U kunt van 16 februari 2024 tot en met 28 maart 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld en een spoedeisend belang heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 14 februari 2024

 

Naar boven