Bekendmaking voornemen verkoop perceel grond gelegen Molendijk te Zuidland

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten ten aanzien van openbare gronden transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor, in dit geval, verwerving.

Voorgenomen verkoopDe gemeente Nissewaard heeft het voornemen een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummer 5300 gedeeltelijk, groot circa 535 vierkante meter, gelegen Molendijk te Zuidland, in eigendom over te dragen voor tuindoeleinden in relatie tot de voorgenomen realisatie van een woning op het (direct) aangrenzende perceel grond, kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummer 2677. Het voornemen bestaat uit verkoop aan de eigenaar van eerder genoemd naastgelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummer 2677.

Motivering

De gemeente Nissewaard meent om de navolgende redenen dat de beoogde koper de enige gegadigde is om voornoemd perceel in eigendom te verkrijgen. Beoogd koper heeft in februari 2021 een bouwplan overlegd. In relatie tot dit plan is aan beoogd koper op datzelfde moment de toezegging gedaan het aan zijn eigendom direct aangrenzende perceel, kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummer 2677, van de gemeente Nissewaard te kunnen aan kopen. Voornoemd perceel groot circa 535 vierkante meter betreft geen bouwgrond en zal enkel en alleen voor tuindoeleinden mogen worden gebruikt. Dit gebruik wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Naar de mening van de gemeente Nissewaard prevaleert het vertrouwensbeginsel – de toezegging – op het gelijkheidsbeginsel waarbij tevens in aanmerking wordt genomen dat op het moment dat de toezegging werd gedaan het Didam arrest nog niet was gewezen.

Reactie

De gemeente Nissewaard zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan f.rensen@nissewaard.nl onder vermelding van dossiernummer DIG0049462. Na onze gemotiveerde reactie op uw bericht kunt u binnen een termijn van 7 kalenderdagen een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Rotterdam. Indien u één van beide termijnen ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen rechtshandeling.

Aangezien deze voorgenomen rechtshandeling geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen hiertegen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van voornoemde wet worden ingediend dan wel ingesteld.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich melden bij de gemeente Nissewaard, F. Rensen, (f.rensen@nissewaard.nl) met vermelding van dossiernummer DIG0049462.

Naar boven