Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen (Team IBO)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

de burgemeester van Wijchen;

ieder voor zover bevoegd;

namens deze de domeinmanager bedrijfsvoering van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

 • 1.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Sociale Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 14, lid 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2021, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze, artikel 15a van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 4.2 Wet basisregistratie personen en de Wet inburgering 2021:

   

  Team IBO

  • -

   Sociaal rechercheur (medewerker beleidsuitvoering II, code normfunctie N03.03.04)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Participatiewet

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  • Jeugdwet

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

  • Wet basisregistratie personen (BRP)

  • Wet inburgering 2021

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

 • 3.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen (team IBO) vastgesteld op 25 mei 2021 wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

Aldus besloten op 1 februari 2024

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Namens de burgemeester,

R. Borgardijn

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Bezwaarschriftbijsluiter  

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan de instantie die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de raad of de burgemeester.

U stuurt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders (of raad of burgemeester) van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Let op: uw bezwaarschrift per e-mail indienen is niet mogelijk!

 

Bezwaarschrift

De brief waarmee u bezwaar maakt heet bezwaarschrift.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de datum

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • d.

  de reden waarom u bezwaar maakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en stuur zo mogelijk een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook pro forma bezwaar maken.

Indien u ook uw emailadres en telefoonnummer in het bezwaarschrift vermeldt, dan neemt mogelijk een interne mediator contact met u op om te onderzoeken of uw bezwaarschrift informeel kan worden opgelost.

 

Termijn

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit: dat is de dag ná de datum, waarop het besluit is verzonden. Uw bezwaar moet vóór het einde van de termijn bij ons binnen zijn.

 

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit - in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen - in stand. Om te voorkomen dat er onherstelbare gevolgen ontstaan, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat op uw bezwaar is beslist. In het geval van een omgevingsvergunning kan zo’n voorziening inhouden, dat voorlopig niet gebouwd mag worden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor een voorlopige voorziening betaalt u een vergoeding: griffierecht. Een natuurlijk persoon betaalt bij de rechtbank € 51, - voor zaken die betrekking hebben op uitkering, huurtoeslag of belastingzaken. Voor de overige zaken betaalt een natuurlijk persoon € 187, -. Een rechtspersoon (vereniging, stichting, NV, BV) betaalt altijd € 371, -. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2024.

 

Digitaal voorlopige voorziening instellen

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Wijchen, te bereiken via 088 – 432 70 00.

Naar boven