Beleidskader kleinschalige zonne-energie Lochem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 23 januari 2024 het beleidskader ‘Beleidskader kleinschalige zonne-energie 2.0’ heeft vastgesteld.

 

In het voorjaar van 2023 is de nieuwe provinciale verordening vastgesteld. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De wijziging van deze twee kaders vragen om een herziening van het beleid kleinschalig zon.

 

Dit beleidskader bevat de randvoorwaarden voor zonne-installaties tot 500m2 (voor eigen gebruik) en collectieve zonneparken tot maximaal 2 ha.

 

In dit herziene beleidskader is de categorie 2-4 ha komen te vervallen. Maximaal 2 hectare collectieve zonnepanelen (exclusief landschappelijke inpassing) geeft voldoende ruimte aan inwoners(-collectieven) en lokale ondernemers om het eigen energieverbruik te verduurzamen.

 

Het vastgestelde beleidskader kleinschalige zonne-energie treedt 31 januari 2024 in werking en maakt vanaf dat moment onderdeel uit van het omgevingsplan. Dit beleidskader vervangt het nu geldende beleidskader kleinschalige zonne-energie (d.d. 6 oktober 2022)

 

Het beleidskader ligt vanaf 31 januari 2024 ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en kan tevens worden ingezien op de website van de gemeente Lochem, https://www.lochem.nl/.

 

Lochem, 23 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Lochem,

De burgemeester, de secretaris

S. van ’t Erve D. Kerkdijk

Naar boven