Bekendmaking voorgenomen verkoop van een perceel tuingrond aan de Fortrapastraat in ‘s-Gravenpolder.

 

“Didam”-arrest

 

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. In dit arrest is bepaald dat gemeenten in Nederland die een onroerende zaak willen verkopen, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moeten bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak als er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop of als redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. Deze mededingingsruime hoeft een gemeente niet te bieden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop.

 

Voornemen tot verkoop

 

Gemeente Borsele heeft het voornemen om een perceel tuingrond gelegen naast de Fortrapastraat 2 in ‘s-Gravenpolder te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het betreft een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie AG, nummer 1863, groot ongeveer 94 m2. Dit perceel betreft een overhoek die de gemeente niet zelf nodig heeft en die direct grenst aan de tuin van de gegadigde. Het beleid bij overhoeken is dat de gemeente Borsele alleen gemeentegrond aan aangrenzende perceeleigenaren verkoopt, waardoor er in dit geval maar één serieuze gegadigde is. Dit beleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid 2015-2019 van de gemeente Borsele. De gemeenteraad heeft op 7 november 2019 besloten het in deze nota vastgestelde beleid voort te zetten totdat de nota is geactualiseerd.

 

Zienswijze

 

Bent u het oneens met de verkoop omdat u vindt dat u ook in aanmerking moet komen voor de aankoop van het perceel en u ook aan het gestelde criterium kunt voldoen? In dat geval moet u binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie een kort geding indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant. Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u de conceptdagvaarding toe te sturen aan de gemeente Borsele, ter attentie van Team Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw M.C.E. Valk, Postbus 1, 4451 AA Heinkenszand en/of per mail aan mcevalk@borsele.nl.

 

 

 

Naar boven