Verkeersbesluit

Registratienummer: Z/24/226873 Gemeenteblad: 2024, nr.

Onderwerp: inrichten van een openbare gehandicapten parkeerplaats op het parkeerterrein ter hoogte van Europaplein 126 in Wijchen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen

 

Gelet op:

- artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

- artikel 18 van WVW,

- artikel 15 van de WVW,

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

- artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 4 augustus 2022 positief is geadviseerd;

- het feit dat de Europaplein in Wijchen in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Wijchen.

 

Overwegende dat:

• het parkeerterrein aan de Europaplein binnen de bebouwde kom grens ligt van de gemeente Wijchen

• er op het parkeerterrein momenteel een aantal gehandicapten parkeerplaatsen aanwezig zijn;

• het aantal bestaande algemene gehandicapten parkeerplaatsen niet toereikend is;

• deze plek op een hoek is gelegen van het parkeerterrein naast een tweetal tandartsen en een huisarts;

• deze functies door de betreffende gebruikers en/of bezoekers met een beperking zo goed mogelijk bereikbaar moeten zijn;

• de loopafstand tot de verschillende ingangen zo klein mogelijk moet zijn, is het gewenst om de gehandicaptenparkeerplaats nabij het noordelijke trottoir te realiseren;

• de omliggende functies hierdoor allemaal binnen 75 meter vanaf de gereserveerde algemene gehandicaptenparkeerplaats te bereiken zijn;

• bij inspectie ter plaatse door de wijkbeheerder is geconstateerd dat er op de locatie voldoende ruimte aanwezig is om een volwaardige gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

• de gekozen parkeerplaats wordt verbreedt naar 3,5 meter zodat er naast de gehandicaptenparkeerplaats voldoende ruimte is voor het bijzonder in- en uitstappen;

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N :

  • I.

    Het instellen van een gereserveerde algemene gehandicaptenparkeerplaats op het openbare parkeerterrein Europaplein. Het instellen van een gereserveerde algemene gehandicaptenparkeerplaats geschiedt door de plaatsing van verkeersbord model E06 uit bijlage I van het RVV 1990.

  • II.

    De bovengenoemde maatregelen die op tekening 00W1666 zijn aangegeven, vast te stellen.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Mathijs Jans

beleidsadviseur fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

 

 

Datum: 1 februari 2024

 

Bijlage 1: Situatietekening parkeerterrein Europaplein 126

Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland

Bijlage 3: bezwaarschriftbijsluiter

 

 

Bezwaar

 

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit is bekendgemaakt kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de publicatie van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de Afdeling Bouwen en Leefomgeving, gevestigd aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer J. Sengers, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team Wijchen; de heer H. van den Heuvel;

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein Publiekszaken, Balie Bouwen en Leefomgeving (ter inzagelegging);

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer.

• Werkorganisatie Druten Wijchen, team geo-informatie

 

 

Naar boven