Herindelingsontwerp-grenscorrectie toegangsweg “spottersbult Marsum” gemeente Leeuwarden – gemeente Waadhoeke

Een deel van de toegangsweg naar de Spottersbult bij Marsum ligt in de gemeente Leeuwarden. Met dit voorstel tot een kleine grenscorrectie wordt dit deel en de aanpalende sloot toegevoegd aan de gemeente Waadhoeke. Er zijn geen gevolgen voor bewoners (die zijn er niet) noch in financieel opzicht. Het privaatrechtelijk eigendom lag al bij de gemeente Waadhoeke. De wet ARHI wordt gevolgd om het een en ander formeel te kunnen regelen.

 

Inleiding

Op initiatief van de gemeente Leeuwarden ligt er een voorstel voor een kleine grenscorrectie tussen gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke. Het betreft een grenscorrectie die betrekking heeft op een deel van de weg naar de locatie die bekend staat als Spottersbult Marsum gelegen aan de Bitgumerdyk. Het voorstel wordt in dit herindelingsontwerp nader toegelicht.

Voor deze grenscorrectie wordt de grenscorrectieprocedure gevolgd, conform de wet Algemene Regels Herindeling (wet Arhi). In deze wet staat dat een grenscorrectie een wijziging is “van een gemeentegrens die naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen”;

Beschrijving huidige en voorgestelde gemeentegrens

Op de bijgevoegde kaart (zie bijlage) is de bestaande en de voorgestelde nieuwe gemeentegrens tussen de gemeente Leeuwarden en de gemeente Waadhoeke aangegeven. Hier bevindt zich een deel van de toegangsweg vanaf de Bitgumerdyk naar de Spottersbult Marsum. De locatie is gelegen direct nabij baan 05 van de Vliegbasis Leeuwarden. Het voorstel is om de grens zo te corrigeren dat deze grond dat nu bij gemeente Leeuwarden hoort overgaat naar gemeente Waadhoeke.

 

 

Overwegingen voor de wijziging van de grens

De directe aanleiding voor het voorstel is de constatering dat het bedoelde gedeelte van de toegangsweg kadastraal en dus privaatrechtelijk eigendom is van de gemeente Waadhoeke.. Omdat het perceel in de gemeente Leeuwarden ligt is gemeente Leeuwarden bevoegd gezag. Privaatrechtelijk eigendom van de ene gemeente in een andere gemeente is niet per definitie problematisch maar wel uitzonderlijk. Omdat de weg een duidelijk openbaar karakter heeft in combinatie met een aantal locatie specifieke omstandigheden (hieronder beschreven) is de huidige situatie onwenselijk.

Bijzonderheden op deze plek zijn:

• De weg kent een zeer geïsoleerde ligging ten opzichte van bewoning en de rest van gemeente Leeuwarden en valt alleen via gemeente Waadhoeke te bereiken via Marsum. Bovendien is de weg slechts via één route benaderbaar.

• Vanwege de directe nabijheid van de Vliegbasis Leeuwarden/Defensie en de grote piekdrukte bij evenementen zoals Frisian Flag is de weg een gevoelige locatie als het gaat om openbare orde en veiligheid.

Het beheer en onderhoud van de weg wordt door gemeente Waadhoeke uitgevoerd. In het najaar van 2022 is de weg enige weken afgesloten geweest en zijn de bermen verhard met grasbetontegels met het oog op verkeersveiligheid. Ook zijn er door Waadhoeke diverse borden geplaatst om wild parkeren tegen te gaan in het belang van vrije toegankelijkheid voor de hulpdiensten.

De voorgestelde grenswijziging brengt privaatrechtelijk eigendom en publiekrechtelijke verantwoordelijkheid met elkaar in lijn. Het voorstel is de efficiëntste manier om dat doel te bereiken. Ook in financieel opzicht zijn er geen gevolgen: de Waadhoeke heeft immers al het privaatrechtelijke eigendom van het perceel.

Voorstel nieuwe situatie gemeentegrenzen

 

Het voorstel voor de grenscorrectie heeft betrekking op twee percelen: LWD00 P 13 (van 1420 m2) + een daaraan grenzend opgedeeld voormalig perceel LWD00P37 in LWD00P294 (van 718 m2) en LWD00P295 (4267m2) (zie bijgevoegd kaartje). Het resterende deel van het perceel LWD00P37 te weten perceel LWD00P295 blijft gemeente Leeuwarden.

De voorgestelde begrenzing voldoet aan het uitgangspunt ‘logische, natuurlijke grens’.

Draagvlak

Er dient voldoende draagvlak te zijn om een grenscorrectie op te voeren. In dit geval zijn de effecten van de grenscorrectie beperkt tot twee onbewoonde percelen (samen totaal 2138 m2). Binnen en tussen de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden. Ook Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân zijn ambtelijk geconsulteerd en hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel. Ditzelfde geldt voor de commissie naamgeving van de gemeente Leeuwarden.

 

Vervolgprocedure conform de wet Arhi

 • a.

  Behandelen van het herindelingsontwerp grenscorrectie toegangsweg spotterbult van de gemeente Leeuwarden naar de gemeente Waadhoeke in de gemeenteraden van zowel de gemeente Leeuwarden als de gemeente Waadhoeke.

 • b.

  Daarna volgt de ter inzage legging + publicatie (middels DROP) voor 8 weken

 • c.

  Verwerking eventuele zienswijzen in voorstel voor definitieve grenscorrectie

 • d.

  Besluitvorming in beide raden.

 • e.

  Uiterlijk twee maanden na de vaststelling van de herindelingsregeling stellen gedeputeerde staten een beschrijving vast van de grenzen die zijn aangegeven op de bij de herindelingsregeling gevoegde kaart of kaarten. De beschrijving geschiedt met behulp van kadastrale kenmerken en indien dat niet mogelijk is met behulp van coördinaten van het verschoven stelsel van rijks driehoeksmeting.

 • f.

  De inwerkingtreding van de herindelingsregeling wordt bepaald op een tijdstip gelegen na de vaststelling van de grensbeschrijving.

De grenscorrectie kan volgens de wet Arhi enkel worden doorgevoerd per 1 januari van enig jaar. Gezien de benodigde procedure zal dit 1-1-2025 worden.

Besluit

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 december 2023 (zaaknummer 2023-209759);

BESLUIT:

1. Het herindelingsontwerp grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg "spottersbult Marsum" vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart;

2. Het herindelingsontwerp conform de wet ARHI vanaf 1 februari 2024 voor een periode van 8 weken ter inzage te leggen;

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2024,

 

voorzitter.

 

griffier.

 

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend1.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven