Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegronden

De gemeente is voornemens met Bertelli Vastgoed B.V. een overeenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente gronden aan deze partij verkoopt. De gemeente verkoopt aan deze partij een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 12091 (hierna te noemen ‘de reststrook’). De reststrook is op onderstaande tekening aangegeven en ligt aan de rand van het toekomstige bedrijven- en kantorenterrein dat hier zal worden ontwikkeld. Naastgelegen percelen waarop het bedrijven- en kantorenterrein is voorzien, waren voorheen eigendom van Bertelli Vastgoed B.V. en zijn thans eigendom van Intospace 18 B.V. Op verzoek van Bertelli Vastgoed B.V. en Intospace 18 B.V. verkoopt en levert de gemeente de reststrook aan Bertelli Vastgoed B.V., die de reststrook terstond zal doorleveren aan Intospace 18 B.V.

De reststrook valt nagenoeg geheel onder het bestemmingsplan ‘Haarlemmermeer 2014’ met als bestemming ‘Verkeer’. De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, bergbezinkbassins en kunstwerken.

Er is geen aanleiding om mededingingsruimte te bieden, omdat vaststaat dat deze partijen de enige serieuze kandidaten zijn voor de verwerving van de reststrook. Dit vanwege de ligging van de reststrook; de reststrook ligt ingeklemd tussen de percelen van Intospace 18 B.V. en naastgelegen sloot en weg. Hierdoor is de reststrook niet afzonderlijk bruikbaar voor andere partijen. Daarbij geldt bovendien dat (alleen) door een vervreemding aan deze partijen wordt bereikt dat de reststrook eigendom wordt van de eigenaar van naastgelegen percelen en een integrale ontwikkeling van het bedrijven- en kantorenterrein plan mogelijk wordt. De gemeente zal na een wachttijd van twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met mr. W.H. Karreman (wilrik.karreman@haarlemmermeer.nl).

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop heeft besloten. Ook betekent het niet dat met deze partij al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Naar boven