Mededeling verkoop gemeentegronden

De gemeente Haarlemmermeer en AM B.V. hebben in 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de (her)ontwikkeling van gronden in Badhoevedorp. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Deelgebied Centrum. Deze afspraken zijn in 2021 uitgewerkt in een ontwikkelovereenkomst voor Bouwfasen Centrum-West en Centrum-Oost. Op grond van de afspraken in deze overeenkomsten is de gemeente verplicht om de gronden in Bouwfasen Centrum-West en Centrum-Oost aan AM B.V. te koop aan te bieden. Naast deze verplichting zou de ontwikkeling door een andere partij tot vertraging van de ontwikkeling van Bouwfasen Centrum-West en Centrum-Oost leiden. Om deze redenen komt AM op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de aankoop van gronden in Bouwfasen Centrum-West en Centrum-Oost.

Ter uitvoering van de afspraken, gemaakt in de met AM B.V. gesloten samenwerkingsovereenkomst en ontwikkelovereenkomst, is de gemeente voornemens om met AM B.V. een overeenkomst aan te gaan, waarbij gronden in Bouwfasen Centrum-West en Centrum-Oost door de gemeente aan AM B.V. worden verkocht. Het betreft een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummers 6496, 7226, 8324, 8325, 9004, 9006, 9007, 12401, 12569, 12771, ter grootte van circa 9.056 m2.

De gemeente zal na een wachttijd van twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met mr. W.H. Karreman (mailto:wilrik.karreman@haarlemmermeer.nlwilrik.karreman@haarlemmermeer.nl).

Naar boven