Toestemming voor het plaatsen van een bouwplaats op het parkeerterrein Sparrendal thv nummer 322-644 van 13 februari 2024 t/m 26 april 2024 te Maassluis

Overige:

Vergunning voor het plaatsen van een bouwplaats op het parkeerterrein Sparrendal thv nummer 322-644 in Maassluis van 13 februari 2024 t/m 26 april 2024. Dit besluit is genomen op 23 januari 2024;

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven