Verkeersbesluit inzake straatexperiment Elzent Noord – De Bergen

Kenmerk: 7612055

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) neemt een verkeersbesluit voor de volgende straten:

- Don Boscostraat

- Deken van Somerenstraat, tussen kruising Grote Berg – Deken van Somerenstraat en kruising Don Boscostraat – Deken van Somerenstraat

- Zwembadweg

- Paradijslaan

- Jan Smitzlaan, tussen kruising Edenstraat – Jan Smitzlaan en kruising Jan Smitzlaan - Jacob Catslaan

- Jan Smitzlaan, tussen kruising Jan Smitzlaan - Elzentlaan en kruising Jan Smitzlaan – P Czn Hooftlaan

- P Czn Hooftlaan

- Stratumsedijk, tussen kruising Stratumsedijk – Bomanshof en kruising Stratumsedijk – Jan Smitzlaan

- Hertogstraat, tussen kruising Hertog Hendrik van Brabantplein – Hertogstraat en kruising Hertogstraat – P Czn Hooftlaan - Stratumsedijk

- Grote Berg, tussen kruising Kleine Berg – Grote Berg en kruising Grote Berg – Wal

- Ruusbroeclaan.

 

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

- het instellen en wijzigen van eenrichtingswegen;

- het instellen van een verplicht fietspad;

- het instellen van een rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen;

- het instellen van een verplichte rijrichting;

- het instellen van gelegenheden bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

- het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (uitgezonderd fietsers en uitgezonderd verkeer ten behoeve van aanliggende percelen).

Wettelijk kader

De basis voor het nemen van dit verkeersbesluit is het bepaalde in:

- de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994);

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1, sub d van de WVW 1994.

De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 van de WVW 1994 is krachtens het ‘Mandaatregister gemeente Eindhoven’ gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de WVW 1994:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie Oost-Brabant, district Eindhoven, basisteam Eindhoven De Kempen.

Aanleiding

In oktober 2023 is een straatexperiment gestart in de wijken Elzent Noord – De Bergen. Dit experiment heeft tot doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijken, onder meer door het tegenhouden van het doorgaand verkeer, c.q. sluipverkeer dat door de wijken rijdt.

Het experiment is onderverdeeld in verschillende fases, waarin twee verschillende oplossingsvarianten op straat worden gerealiseerd en geëvalueerd. Op dit moment is oplossingsvariant 1 geeffectueerd.

De volgende planning is daarbij aanvankelijk aangehouden en gecommuniceerd:

Gewijzigde planning

Gebleken is, nu variant 1 op straat is gerealiseerd, dat er meer tijd benodigd is voor de nodige tellingen alvorens tot realisatie van variant 2 kan worden overgegaan. De hierboven vermelde planning vanaf oktober 2023 schuift noodgedwongen enkele maanden op.

Concreet betekent dit, dat het nemen van onderhavig verkeersbesluit (aanvankelijk gepland in oktober 2023) in januari 2024 plaatsvindt. Het realiseren van variant 2 staat nu gepland in maart 2024. Alle genoemde acties vanaf januari 2024 schuiven twee maanden op.

Dit verkeersbesluit betreft, naast de besluitvorming ten aanzien van de maatregelen van variant 2, derhalve ook de verlenging van alle maatregelen van variant 1 met twee maanden.

Verkeersmaatregelen

De twee oplossingsvarianten kennen verschillende verkeersmaatregelen die verbeeld zijn in twee ‘situaties’:

Situatie 1 (reeds uitgevoerd in oktober 2023):

De getroffen verkeersmaatregelen ten behoeve van deze situatie c.q. oplossingsvariant zijn beschreven en uitgewerkt in ons verkeersbesluit van 13 juli 2023, gepubliceerd op 18 juli 2023 (Gemeenteblad 2023, nummer 314018).

Situatie 2 (geplande uitvoering in maart 2024):

De verkeersmaatregelen van situatie c.q. oplossingsvariant 2 zijn onder te verdelen in:

 • 1.

  maatregelen uit situatie 1 die in stand worden gehouden in situatie 2 en die van kracht zullen blijven tot het einde van het experiment;

 • 2.

  maatregelen uit situatie 1 die worden opgeheven, wanneer situatie 2 wordt uitgevoerd;

 • 3.

  nieuwe maatregelen die volgens (nieuwe) planning uitgevoerd worden in maart 2024 en die van kracht zullen blijven tot het einde van het experiment.

Ad. 1:

Het gaat hierbij om de volgende verkeersmaatregelen:

Grote Berg:

- Het opheffen van de verplichte rijrichting rechtdoor, uitgezonderd bouwverkeer, fietsers en bromfietsers.

Deken van Somerenstraat/ Zwembadweg:

- Het instellen van een eenrichtingsweg op de Deken van Somerenstraat, uitgezonderd fietsers en bouwverkeer;

- Het instellen van een eenrichtingsweg op de Zwembadweg, uitgezonderd fietsers.

Paradijslaan:

- Het instellen van twee locaties als parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

- Het instellen van een eenrichtingsweg, uitgezonderd fietsers;

- Het instellen van een verplicht fietspad.

Stratumsedijk/Hertogstraat/P Czn Hooftlaan/Tesselschadelaan:

- Het instellen een verplichte rijrichting rechtsaf op de Tesselschadelaan;

- Het instellen een verplichte rijrichting rechtdoor op de Stratumsedijk;

- Het instellen een verplichte rijrichting rechtdoor en linksaf op de Stratumsedijk;

- Het instellen een rijbaan uitsluitend voor lijnbussen op de P Czn Hooftlaan door middel van het plaatsen van de bord model F13 en de aanduiding ‘lijnbus’ op het wegdek.

Voor deze maatregelen verwijzen wij naar ons besluit van 13 juli 2023 en de bijbehorende verkeerstekeningen. Deze tekeningen zijn tevens als bijlagen aan dit verkeersbesluit toegevoegd.

Ad. 2:

Het gaat hierbij om de volgende verkeersmaatregelen:

- eenrichtingsverkeer uitgaand op de brug Jan Smitzlaan (west), uitgezonderd fietsers;

- eenrichtingsverkeer uitgaand Jan Smitzlaan (midden), uitgezonderd fietsers.

Deze maatregelen worden opgeheven door middel van het verwijderen van de bijhorende bebording (borden modellen C2 en C3 en onderborden OB52) volgens onderstaande tekeningen.

Tevens worden in de P CZN Hooftlaan verkeersborden (terug)geplaatst conform de oorspronkelijke verkeersregels.

Ad. 3:

Het gaat hierbij om de volgende verkeersmaatregelen:

Jan Smitzlaan (west):

- instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (uitgezonderd fietsers en uitgezonderd aanliggende percelen).

Ruusbroeclaan:

- instellen van een verplicht fietspad.

Conform beoogde planning zal situatie 2 van kracht zijn vanaf maart 2024 tot de realisatie van de definitieve oplossing.

Tekeningen

De nieuwe en opgeheven verkeersmaatregelen (beschreven onder ad. 2 en 3) zijn weergegeven in onderstaande tekeningen.

VKO-20230049 (Jan Smitzlaan west) d.d. 7 juni 2023 (gewijzigd d.d. 5 december 2023):

VKO-20230049 (Jan Smitzlaan midden) gewijzigd d.d. 22 januari 2024:

VKO-20230049 (Afsluiting Ruusbroeclaan) d.d. 7 juni 2023, gewijzigd d.d. 1 december 2023:

Doelstellingen, onderbouwing, samenspraak en belangenafweging

De algehele doelstellingen die met het totale experiment zijn beoogd en de onderbouwing van de verschillende maatregelen zijn uitvoerig beschreven in ons verkeersbesluit van 13 juli 2023, gepubliceerd op 18 juli 2023 (Gemeenteblad 2023, nummer 314018) en het bijbehorende document ‘Onderbouwing Straatexperiment De Bergen en de Elzent Noord d.d. 12 juli 2023.

In deze documenten is tevens ingegaan op het samenspraakproces dat doorlopen is en de verrichte belangenafweging. Dit besluit (inclusief onderbouwing) dient als hier ingelast te worden beschouwd.

Afstemming Veiligheidsregio

De maatregelen op grond van ‘situatie 2’ zijn in geheel opnieuw voorgelegd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Besluit:

Het college besluit:

ten behoeve van het verlengen van de maatregelen van variant 1 (t/m de realisatie van variant 2, gepland in maart 2024), tot:

1)

het verlengen van de bij besluit van 13 juli 2023, gepubliceerd op 18 juli 2023, getroffen maatregelen ten aanzien van alle genoemde straten volgens bijgevoegde tekeningen:

- VKO-20230049-Deken van Somerenstraat – Don Boscostraat – Zwembadweg d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049- Dr. Schaepmanlaan - Elzentlaan d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Paradijslaan midden d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Paradijslaan zuid d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Stratumsedijk - P Czn Hooftlaan d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049 Jan Smitzlaan west d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049 Jan Smitzlaan oost (gewijzigd) d.d. 14 juni 2023.

ten behoeve van de maatregelen van variant 2 (vanaf maart 2024), tot:

2)

het verlengen van alle maatregelen van variant 1, met uitzondering van de maatregelen in de Jan Smitzlaan, volgens bijgevoegde tekeningen:

- VKO-20230049-Deken van Somerenstraat – Don Boscostraat – Zwembadweg d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049- Dr. Schaepmanlaan - Elzentlaan d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Paradijslaan midden d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Paradijslaan zuid d.d. 7 juni 2023;

- VKO-20230049-Stratumsedijk - P Czn Hooftlaan d.d. 7 juni 2023.

3)

het opheffen van het bij besluit van 13 juli 2023, gepubliceerd op 18 juli 2023, ingestelde eenrichtingsverkeer in de Jan Smitzlaan (midden en west) door middel van het verwijderen van de borden modellen C2 en C3 en onderborden OB52 volgens bijgevoegde tekeningen:

- VKO-20230049 Jan Smitzlaan west d.d. 7 juni 2023 (gewijzigd d.d. 5 december 2023);

- VKO-20230049 Jan Smitzlaan midden, gewijzigd d.d. 22 januari 2024.

4)

het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (uitgezonderd fietsers en uitgezonderd aanliggende percelen) in de Jan Smitzlaan (west) door middel van het plaatsen van borden model C1 en onderborden OB52 en onderborden met de tekst ‘uitgezonderd aanliggende percelen’, volgens bijgevoegde tekening:

- VKO-20230049 Jan Smitzlaan west d.d. 7 juni 2023 (gewijzigd d.d. 5 december 2023).

5)

het instellen van een verplicht fietspad in de Ruusbroeclaan door middel van het plaatsen van borden model G11 en G12, volgens bijgevoegde tekening

- VKO-20230049 Afsluiting Ruusbroeclaan d.d. 7 juni 2023, gewijzigd d.d. 1 december 2023.

 

De hierboven genoemde verkeersborden zijn conform de modellen van bijlage 1 van het RVV 1990.

Eindhoven, 29 januari 2024

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

I.J.C. Brouwer

plv. hoofd afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.

Naar boven