Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ”Meppel – Randweg LTS”

 

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2023 het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december ook het beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ eveneens op 21 december heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Meppel maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het besluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ , met ingang van 31 januari 2024 ter inzage ligt.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ wordt een nieuwe, toekomstgerichte bestemming gegeven. Daarnaast wordt op de locatie van de voormalige, gesloopte, praktijklokalen in het westelijke gedeelte van het plangebied twee rijen met maximaal 24 woningen mogelijk gemaakt.

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Randweg aan de Noordkant. De Werkhorst ligt aan de oostkant en vormt daardoor de grens. Aan de zuidkant ligt de bebouwing aan de Westerstouwe. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de Rachel Ruyschstraat.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woningen in het plangebied ten gevolgen van wegverkeerslawaai bedraagt echter meer dan de voorkeurswaarde. Het is daarom nodig om voor dit plan een hogere geluidsbelasting toe te staan. Hiervoor heeft het college een besluit hogere waarden genomen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 31 januari 2024 gedurende zes weken (tot en met 12 maart 2024) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/bestemmingsplannen. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.RandwegLTS-BPC1.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.

Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of

• als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Beroep Hogere waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis en herstelwet

Op het bestemmingsplan is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een appellant in het beroepschrift de beroepsgronden moet opnemen. Als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden worden aangevuld.

Meppel, 30 januari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel

Naar boven