Gemeente Delft, verkeersbesluit Pijperring, aanwijzen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen

Nr. 5748490

 

Burgemeester en Wethouders van Delft,

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Pijperring in Delft;

 • de Pijperring gelegen is in de wijk Buitenhof van Delft;

 • de Pijperring als woonstraat kan worden gekenmerkt;

 • een bewoner aan de Pijperring een aanvraag heeft ingediend voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in de straat;

 • de aanvraag is getoetst aan de “Beleidsregel openbare laadinfrastructuur elektrische auto’s gemeente Delft” van 2017;

 • de gemeente Delft elektrisch rijden wil faciliteren door het uitbreiden van het netwerk van openbare laadinfrastructuur in de openbare ruimte;

 • de gemeente Delft meedoet aan de Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer die, in samenwerking met een aantal gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den haag (MRDH), is aanbesteed door de gemeente Rotterdam;

 • het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

 • spreiding daarvan over de stad daarbij cruciaal is, waarbij het streven is om een dekkend netwerk te realiseren;

 • bij de plaatsing van laadpalen wordt gekeken naar de verfijning van het netwerk;

 • een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van de parkeerplaatsen aan de Pijperring, ter hoogte van perceel 124, in de westelijke haaksparkeervakrij;

 • er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

 • het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische voertuigen ten tijde van het nemen van het besluit nu één parkeervak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

 • tot de daadwerkelijke inrichting van het tweede parkeervak wordt overgegaan op het moment dat de vraag naar elektrische oplaadpunten hiertoe aanleiding geeft;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat positief is geadviseerd;

 • de gemeente daarom aan het verzoek van de aanvrager tegemoet wil komen;

 • aan de Pijperring, ter hoogte van perceel 124, in de westelijke haaksparkeervakrij, daarom een oplaadpunt voor elektrische voertuigen wordt gerealiseerd;

 • het plaatsen van de oplaadpaal geen exclusief recht voor gebruik door de aanvrager vertegenwoordigt;

 • dit betekent dat de parkeerplaats door een ieder kan worden gebruikt, mits tijdens het parkeren een elektrisch voertuig wordt opgeladen;

 • dit tevens impliceert dat de parkeerplaats niet op een andere manier gebruikt mag worden, dan voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN :

 • 1.

  twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Pijperring, ter hoogte van perceel 124, in de westelijke haaksparkeervakrij, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • 2.

  één parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen conform de huidige behoefte, en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten wanneer hier in de toekomst behoefte toe ontstaat;

 • 3.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van het bord E4 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord met de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504 – schuin links/rechts wijzend te plaatsen;

 • 4.

  de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft.

Namens het college,

 

 

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

 

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

 

 

Delft, 24 januari 2024

 

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Bijlage

 

Naar boven