Besluit tot tijdelijke wijziging van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021

Intitulé

Besluit tot tijdelijke wijziging van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen,

1. gelet op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021

2. gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluit:

Artikel I

De Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021 als volgt uit te breiden:

Artikel 15a Kindregelingen

1. Voor het kind (0 t/m 17) van wie de ouder op de datum van de aanvraag een inkomen heeft van 110 tot en met 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kan onder de genoemde voorwaarden in de beleidsregels eenmaal per jaar aanspraak worden gemaakt op:

a. een tien-badenkaart voor het gemeentelijke zwembad, als het kind van 10 tot en met 17 jaar oud is;

b. een seizoenkaart voor een van de gemeentelijke speeltuinen, als het kind jonger is dan 10 jaar;

2. Voor het schoolgaande kind in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar van wie de ouder op de datum van de aanvraag een inkomen heeft van 110 tot en met 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, kan eenmalig aanspraak gemaakt worden op de noodzakelijke aanschaf van of een computer/tablet/laptop, onder de genoemde voorwaarden in de beleidsregels.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag van publicatie in het elektronisch gemeenteblad en geldt tot en met 31 december 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 16 januari 2024,

burgemeester en wethouders van gemeente Velsen.

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven