Aanwijzing verbod stallen fietsen tegenover fietsenstalling van Het Assink in Eibergen

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2024 (Apv);

 

overwegende dat:

 

op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen gestald staan;

 

daardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

nadere regels wenselijk zijn in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast;

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2023 van 2 mei 2023 in te trekken;

  • 3.

    dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 17 januari 2024.

 

Borculo, 9 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

drs. G. Koudijs.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.

Naar boven