Nadere regel subsidie stedelijke mediaplatform gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 

Gezien:

het raadsbesluit Subsidie licentie lokale omroep Utrecht m.i.v. 2023 d.d. 15 september 2022.

 

Overwegende dat:

het gewenst is dat er een stedelijk mediaplatform is ten behoeve van de op Utrecht gerichte journalistiek;

 

besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie stedelijk mediaplatform gemeente Utrecht

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • Asv: de Algemene subsidieverordening Utrecht;

 • journalistiek: non-fictie mediaproducties die niet uitsluitend gericht zijn op vermaak en waar redactioneel werk op toegepast is.

 • stedelijk journalistiek mediaplatform: een mediaplatform in Utrecht en gericht op Utrecht bedoeld voor brede samenwerking, innovatie en talentontwikkeling van journalisten en studenten van journalistieke en creatieve opleidingen;

 • stedelijke mediasector: grote en kleine nieuwsorganisaties en journalisten, die zijn gericht op de stad Utrecht;

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft de volgende doelstellingen:

 • a.

  het bevorderen van samenwerking, uitwisseling, innovatie en talentontwikkeling in de stedelijke mediasector;

 • b.

  het bevorderen van de realisatie van vernieuwende journalistieke mediaproducties;

 • c.

  het bevorderen van een pluriform journalistiek media-aanbod voor Utrecht.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die in de gemeente Utrecht is gevestigd.

 

Artikel 4 Vaststellen subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Het beheren en uitvoeren van een stedelijk journalistiek mediaplatform, met zowel een fysieke als een digitale aanwezigheid, dat is gericht op:

   • i.

    Nieuwsvoorziening en journalistieke producties en projecten;

   • ii.

    Samenwerking en kennisuitwisseling met, in en tussen de stedelijke mediasector en journalistieke en creatieve mediaopleidingen in de stad Utrecht;

   • iii.

    Talentontwikkeling van journalisten en studenten van journalistieke en creatieve mediaopleidingen in Utrecht;

 • 2.

  Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Kosten voor de investering in materiële en immateriële activa;

  • b.

   Kosten voor de huur ten behoeve van de fysieke aanwezigheid van het stedelijk mediaplatform;

  • c.

   Personeelskosten en administratieve kosten, met betrekking tot:

   • i.

    Het aansturen van het stedelijk journalistiek mediaplatform en het bevorderen van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toe leiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;

   • ii.

    De marketing van het stedelijk journalistiek mediaplatform om nieuwe deelnemers aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen;

   • iii.

    Het beheer van de faciliteiten van het stedelijk journalistiek mediaplatform, de organisatie van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties ter ondersteuning van de kennisdeling, netwerking en samenwerking.

 

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden de volgende documenten aangeleverd:

  • a.

   een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen die met die activiteiten worden beoogd;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de aanvraag aansluitend op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij – indien van toepassing – een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

 • 3.

  Als een aanvrager in de voorgaande drie jaar geen subsidie bij de gemeente Utrecht heeft aangevraagd of indien de onderstaande gegevens zijn gewijzigd, levert die bij de aanvraag ook de volgende gegevens aan:

  • a.

   Kopie bankafschrift waarop in ieder geval het rekeningnummer en de naam van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn;

  • b.

   Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   De statuten.

 • 4.

  Het stedelijk mediaplatform Utrecht dient voor alle journalistieke partijen uit de stedelijke mediasector toegankelijk te zijn.

 

 

Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 15 februari 2024 23:59 zijn ingediend.

 

Artikel 8 Maximale subsidie en subsidieperiode

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 249.877,-.

 • 2.

  De subsidie wordt voor de periode tot 8 april 2028 verleend en het subsidieplafond voor deze periode wordt evenredig bevoorschot over de jaren;

 • 3.

  Jaarlijks dient u voor 1 oktober een aanvraag in met de begroting en activiteitenplan voor het volgende jaar.

 

Artikel 9 Verdeling subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen aan maximaal één partij subsidie.

 • 2.

  In afwijking van artikel 4, eerste lid, tweede volzin, van de Asv verdelen burgemeester en wethouders het budget over de aanvragen die volledig en tijdig zijn ontvangen op volgorde van het hoogste aantal punten.

 • 3.

  Aan de volledig en tijdig ontvangen aanvragen worden punten toegekend aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   De mate waarin de aanvrager samenwerking, uitwisseling, innovatie en talentontwikkeling in de mediasector faciliteert en stimuleert (maximaal 10 punten);

  • b.

   De wijze waarop de aanvrager het stedelijk mediaplatform op digitale wijze vorm geeft (maximaal 10 punten);

  • c.

   De mate waarin de aanvrager samenwerkingen faciliteert op het stedelijk mediaplatform (maximaal 10 punten);

  • d.

   De mate waarin en de wijze waarop de aanvrager de realisatie van vernieuwende journalistieke mediaproducties faciliteert (maximaal 10 punten);

  • e.

   De mate waarin andere financieringsstromen bijdragen aan de duurzaamheid van het platform (maximaal 10 punten).

  • f.

   Als de aanvraag op een van de beoordelingscriteria bedoeld in dit lid minder dan 6 punten scoort dan wordt aanvraag geweigerd

 • 4.

  Er wordt ambtelijk geadviseerd wanneer er één aanvraag is. Bij meerdere aanvragen worden aanvragen ten opzichte van elkaar beoordeeld en wordt dit door een onafhankelijke adviescommissie gedaan die bestaat uit leden die het College reeds adviseren voor culturele projectsubsidies.

 

Artikel 10 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken na afloop van de indieningstermijn over de aanvraag.

 

Artikel 11 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen uit hoofdstuk 4 van de Asv kunnen burgemeester en wethouders als verplichting in de verleningsbeschikking opnemen dat:

 • a.

  het stedelijk journalistiek mediaplatform voor alle partijen uit de stedelijke mediasector en journalistieke en creatieve media-opleidingen toegankelijk moet zijn;

 • b.

  de subsidieontvanger van de deelnemers aan de activiteiten van het platform een bijdrage vraagt die marktconform is of ten minste de werkelijke kosten reflecteert.

 

Artikel 12 Periodieke vaststelling

 • 1.

  Indien de subsidie voor meer dan één jaar is verleend dient de subsidieontvanger jaarlijks een aanvraag tot vaststelling in van de subsidie over het voorbije kalenderjaar.

 • 2.

  De aanvraag van de vaststelling als bedoeld in het eerste lid wordt binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De aanvraag van de vaststelling gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een activiteitenverslag, waarin de uitvoering van activiteiten waarvoor subsidie is verleend uit het voorbije kalenderjaar, wordt verantwoord;

  • b.

   een financiële verantwoording van de baten en lasten van het voorbije kalenderjaar, waarin alle verleende subsidies apart worden vermeld.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 6 maanden na de ontvangst van de aanvraag tot vaststelling als bedoeld in het eerste lid, over deze aanvraag.

   

Artikel 13 Evaluatie

 • 1.

  Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd.

 • 2.

  De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2029.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie stedelijk mediaplatform gemeente Utrecht.

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 16 januari 2024.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel Ruis

Naar boven