Besluit van de burgemeester van de gemeente Amsterdam houdende regels over horecaterrassen tijdens EURO2024 vanaf de halve finale

De burgemeester van Amsterdam

 

 • Gelet op de terrasbepalingen van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en artikel 35 van de Alcoholwet;

 • Gelet op het feit dat het Nederlands Elftal op 10 juli 2024 de halve finale speelt en mogelijk op 14 juli een finale gevolgd door een mogelijke huldiging op 16 juli;

Overwegende:

 • Dat de burgemeester op 27 maart 2024 beleid heeft vastgesteld over voor horeca, evenementen en televisieschermen tijdens EURO2024;

 • Dat het voor de beheersbaarheid van de openbare orde en i.v.m. de capaciteit van de nood- en hulpdiensten van belang is dat het in de openbare ruimte kijken naar wedstrijden plaatsvindt in over de stad verspreide groepen;

 • Dat er gedurende de resterende maximaal twee wedstrijden van het Nederlands Elftal en een mogelijke huldiging nog meer publiek wordt verwacht dat naar een wedstrijd wil kijken, mede gezien het feit dat er geen openbare public viewings worden georganiseerd door de gemeente;

  Het daarom wenselijk is de mogelijkheden om op horecaterrassen naar de wedstrijd(en) en eventuele huldiging van het Nederlands Elftal te kijken verder te verruimen;

 • Het vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid wenselijk is dat er zo weinig mogelijk glaswerk is op de terrassen.

Brengt ter algemene kennis dat zij op 9 juli 2024 heeft besloten:

 

 • I.

  dat het is toegestaan (zonder melding) tijdens EURO2024 tijdens de wedstrijd(en) van het Nederlands Elftal en een eventuele huldiging van het Nederlands Elftal televisieschermen en buitentaps te plaatsen op de horecaterrassen als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 sub u APV, mits is voldaan aan de hieronder genoemde voorwaarden:

  • 1.

   het terras is vergund met een geldige exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.8 APV;

  • 2.

   op elk terras waar een (televisie)scherm wordt geplaatst, minimaal één persoon namens het betreffende horecabedrijf toezicht houdt op het ordelijke verloop op het terras en in de directe omgeving van het terras waarbij in ieder geval gelet wordt op het vrijhouden van de weg voor nood- en hulpdiensten;

  • 3.

   de verplichting uit voorgaand lid geldt per terras, waarbij de verplichting geldt per terrasdeel in geval van duidelijk gescheiden, uit elkaar gelegen terrasdelen die niet in dezelfde zichtlijn zijn gelegen;

  • 4.

   de uitzending op de horecaterrassen niet eerder beginnen dan een kwartier voor aanvang van een wedstrijd en of de eventuele huldiging;

  • 5.

   de (televisie)schermen gericht zijn op het terras, zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken;

  • 6.

   de buitentaps in de directe nabijheid van de ingang van de horecazaak zijn geplaatst zodat de rijvorming en verkoop van de drank plaatsvindt binnen de terrasgrenzen;

  • 7.

   vanuit buitentaps uitsluitend zwak-alcoholische en non-alcoholische dranken mogen worden verstrekt;

  • 8.

   op het terras het gebruik van kunststof glazen - met inachtneming van de geldende milieuvoorschriften – dringend wordt geadviseerd. Vanaf de eventuele finale geldt een verbod op glaswerk op het terras en is het gebruik van kunststof glazen op het terras verplicht.

  • 9.

   op naleving van deze regels strikt wordt toegezien door de exploitant of leidinggevende die staat ingeschreven in het Register sociale hygiëne;

  • 10.

   de ondernemer omwonenden informeert met een brief en/of op hun website waarin een telefoonnummer staat waarop de ondernemer bereikbaar is tijdens de uitzending.

 • II.

  Dat het is toegestaan tijdens de speeldag(en) van het Nederlands Elftal tijdens EURO2024 om horecaterrassen geopend te houden tot 01:00 uur;

 • III.

  Overtreding van de hier gestelde voorschriften of verstoring van de openbare orde kan leiden tot een verbod op het nog verder plaatsen van (televisie) schermen of buitentaps en/of het toepassen van de handhavingsstrategie horeca (2013), onderdeel overtreding van de vergunningvoorschriften.

 • IV.

  Dat dit besluit het besluit van de burgemeester van 27 maart 2024 voor het onderdeel “TV-schermen op horecaterrassen tijdens EURO 2024” vervangt voor waar het gaat om de voetbalwedstrijd(en) van het Nederlands Elftal.

 • V.

  Dat dit besluit bekend wordt gemaakt in het Gemeenteblad en in werking treedt op 10 juli 2024.

De burgemeester

Femke Halsema

 

Bezwaar

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschriftindienen bij de burgemeester, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070AW Amsterdam).

Naar boven