Bekendmaking van het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht op de percelen gelegen tussen Houtwal, Bergeijksedijk en Hazenstraat in het ontwikkelingsgebied Stokkelsche Akkers, gelegen in de kadastrale gemeente Eersel, op basis van artikelen 9.1, eerste lid, sub b Omgevingswet

 

Elektronische bekendmaking in Gemeenteblad van Eersel ex artikel 16.32b Omgevingswet.

 

Gemeenteblad van Eersel

 

Artikel 9.1 lid 1 sub b Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel maakt op grond van artikel 16.32b Omgevingswet bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2024 een besluit heeft genomen op grond van het bepaalde in artikel 9.1 lid 1 sub b Omgevingswet, waardoor op diverse onroerende zaken een voorkeursrecht is gevestigd. Met het besluit van de gemeenteraad wordt een voorkeursrecht op de betrokken percelen gevestigd voor een periode van 3 jaren.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na inschrijving in het openbaar register van het kadaster.

 

De percelen zijn niet eerder betrokken geweest bij een (voorlopig en/of vervroegde) aanwijzing ingevolge het voorkeursrecht, behoudens het besluit van het college van 21 mei 2024 tot het nemen van de voorkeursrechtbeschikking om de gronden voorlopig aan te wijzen voor een periode van 3 maanden.

 

Ligging, huidig gebruik en toebedachte functie

Het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht heeft betrekking op 10 onroerende zaken gelegen tussen Houtwal, Bergeijksedijk en Hazenstraat in het ontwikkelgebied genaamd Stokkelsche Akkers in Eersel. De bij het besluit betrokken onroerende zaken zijn nodig voor de invulling van de woningbouwbehoefte voor de kern Eersel voor de komende jaren. De toebedachte functie is dan ook woningbouw met bijbehorende voorzieningen. Deze toebedachte functie wijkt af van de huidige overwegend agrarische functie.

 

De locatie waarbinnen de betrokken onroerende zaken vallen, is opgenomen in de Ruimtelijke visie woonuitbreidingen Eersel, welke door de gemeenteraad is vastgesteld op 29 november 2022 als uitwerking van de omgevingsvisie.

 

Gevolgen

De Omgevingswet geeft gemeenten de mogelijkheid om een (publiekrechtelijk) voorkeursrecht te vestigen. De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar van of een beperkt gerechtigde tot een onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan voordat de betreffende onroerende zaak of het beperkt recht aan de gemeente Eersel is aangeboden.

 

De vestiging van het voorkeursrecht betekent niet dat de eigenaar of beperkt gerechtigde verplicht wordt om tot verkoop van zijn eigendom of beperkt recht op de eigendom over te gaan. Slechts in het geval dat de eigenaar of beperkt gerechtigde zelf wil verkopen, is hij verplicht eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen om tot aankoop over te gaan. Er is sprake van een vrijwillige verkoopsituatie. De gemeente Eersel kan dan besluiten of zij tot aankoop wil overgaan. De eigenaren en beperkte gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud en de gevolgen hiervan.

 

Omdat de onroerende zaken nog niet zijn opgenomen in een omgevingsplan, heeft de gemeenteraad het besluit genomen om op basis van artikel 9.1 eerste lid sub b van de Omgevingswet de voorkeursrechtbeschikking van het college van 21 mei 2024 te bestendigen. Het besluit van de gemeenteraad heeft een werkingsduur van drie jaar.

 

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2024 ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale tekening d.d. 23 april 2024 en de daarbij behorende lijst van de bij de voorkeursrechtbeschikking betrokken onroerende zaken met kadastrale aanduiding, de grootte, de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden alsmede overige relevante gegevens en het raadsbesluit met ingang van 10 juli 2024, voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis Eersel, Dijk 15, 5521 AW Eersel. 

 

Overeenkomstig artikel 16.32b Omgevingswet wordt het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2024 met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale tekening en de daarbij behorende lijst van de bij de voorkeursrechtbeschikking betrokken onroerende zaken met kadastrale aanduiding, de grootte, de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden alsmede overige relevante gegevens met ingang van 4 juli 2024 eveneens voor eenieder ook digitaal ter inzage gelegd. U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

 

Bezwaar

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 10 juli 2024, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, Dijk 15, 5521 AW Eersel.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikt te worden. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ad van Gestel of Koen Bierens, onder telefoonnummer 0497 531300.

 

Eersel, 10 juli 2024

Burgemeester en wethouders van Eersel.

Naar boven