Voornemen tot verpachting van grasland nabij Zevende Tochtweg

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen Grasland, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie G nummer 5272, gelegen nabij de Zevende Tochtweg in Waddinxveen voor de seizoenen 2023 t/m 2025, in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

Het te verpachten perceel is aangegeven op de bij deze publicatie behorende kaart.

Uitleg en motivatie verpachting

De gemeente Waddinxveen is van mening dat de verpachting alleen aan de huidige pachter plaats kan vinden, omdat daarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de pachter over het tijdelijk gebruik/beheer van de gronden tot aan de voorgenomen gebiedsontwikkelingen in de directe omgeving van het te verpachten perceel.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan moet bieden, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte in pacht van het hiervoor beschreven perceel aan de huidige pachter. De huidige pachter kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar tegen verpachting

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verpachting, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt om (een gedeelte van) het perceel te pachten van de gemeente, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verpachting kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer G. Schol en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan ge.schol@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde verpachting in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de pachter zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer G. Schol, e-mailadres: ge.schol@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verpachting Grasland nabij de 7e Tochtweg te Waddinxveen”.

Naar boven