Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 21 december 2023 het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende locaties:

A. Boezemweg 18 (Pijnacker): ontwikkeling bedrijfsvestiging;

B. Delftsestraatweg 21 (Delfgauw): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning;

C. Wilgenweg 82 (Pijnacker): legaliseren paddocks en gebruik verharding;

D. Zuideindseweg 78 (Delfgauw): verplaatsen woning;

E. Stationsstraat 36 t/m 52 en 64 t/m 98 (Pijnacker): dakopbouwen;

F. Stoomweg/Heronpad (Nootdorp): aanpassen bouwregels;

G. Geerweg 13 en 21 (Nootdorp): bouwen woningen; en

H. Industrieweg 12 (Nootdorp): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via de landelijke voorziening www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

 

 

Pijnacker-Nootdorp, 17 januari 2024

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

 

Naar boven