Gemeente Castricum, ontwerpbesluit - Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Veldbloemenlaan 3 in Akersloot (naast 1), het bouwen van een woning, (Z23 145193)

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving

Wij hebben deze aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld iets te iets te bouwen, af te wijken van het bestemmingsplan of een gebouw brandveilig te gebruiken.

Wij zijn van plan hiervoor een besluit te nemen. Dit ontwerpbesluit ligt vanaf een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente.

Het besluit met bijlagen is digitaal te raadplegen via: www.castricum.nl/veldbloemenlaan3

Het ontwerpbesluit is ook op afspraak in te zien in het gemeentehuis.

 

Wilt u een reactie geven op het ontwerpbesluit?

Dan kunt u een zienswijze indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door.

 

Wilt u na dit gesprek alsnog een zienswijze indienen?

Dan kunt u gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en stuurt u per e-mail naar administratieVTH@debuch.nl, met vermelding van het zaaknummer Z23 145193.

Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijze op ontwerpbesluit Veldbloemenlaan 3 in Akersloot (naast 1). Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact met ons opnemen. Voor de mondelinge en schriftelijke zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de reactie betrekking heeft.

Naar boven