ONTWERPBESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bouw van één woning aan de Molenstraat in Hoedekenskerke

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3˚ en artikel 3.10 lid 1, sub a van de Wabo jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn een vergunning te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘het aanleggen van een uitrit’ ten behoeve van één woning aan de Molenstraat in Hoedekenskerke.

In dit verband ligt het ontwerp van de omgevingsvergunning tezamen met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende bijlagen van 13 juni 2024 tot en met 24 juli 2024 voor een ieder ter inzage.

­­

Inhoud

Er is een aanvraag binnengekomen voor het bouwen van één woning op een kavel aan de Molenstraat in Hoedekenskerke. De locatie valt in de beheersverordening “Kern Hoedekenskerke 2013” en heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Het bouwplan is in strijd met de geldende beheersverordening. Om het beoogde bouwplan planologisch-juridisch toch mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure gevoerd.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking vanaf 13 juni 2024 raadplegen via:

Verder ligt de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238471.

Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn v­an terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over de vergunning ter inzage legt.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar van Team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 06-31007441.

Heinkenszand, 12 juni 2024

Naar boven