AANKONDIGING VERHUUR RIETEWEG 10

 

Adres: Rieteweg 10

Kadastrale perceel: Gemeente Zwolle, sectie E, nummer 4644 gedeeltelijk

Perceelgrootte: ca. 3.884 m²

 

Voornemen tot aangaan huurovereenkomst met De Creatieve Coöperatie Beheer BV (handelsnaam CO).

De gemeente Zwolle is voornemens een huurovereenkomst voor een extra periode van 3 maanden (van 1 juli t/m 30 september 2024), met een optie tot verlenging, aan te gaan met De Creatieve Coöperatie Beheer BV, hierna te noemen: “CO”, voor de verhuur van het pand Rieteweg 10 als broedplaats van artistieke en creatieve bedrijvigheid.

 

Huurder is de enige serieuze gegadigde

Sinds september 2018 huurt CO het pand Rieteweg 10 van de gemeente. CO heeft het pand met toestemming van de gemeente onderverhuurd aan kunstenaars en creatieve ondernemers ten behoeve van de realisatie en organisatie van een broedplaats van artistieke en creatieve bedrijvigheid.

De huurovereenkomst tussen CO en de gemeente loopt af op 30 juni 2024, waarmee ook de onderhuur aan de kunstenaars en creatieve ondernemers ten einde komt. Er is nog geen alternatieve locatie beschikbaar waar de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

De looptijd van de lopende huurovereenkomst is gerelateerd aan herontwikkeling van het gebied Voorsterpoort Oost. Er is sprake van vertraging in die herontwikkeling, waardoor het mogelijk is de voorgenomen sloop van het gebouw later te laten plaatsvinden en het pand Rieteweg 10 gedurende 3 extra maanden open te houden. Technisch is het – met het oog op de slechte bouwkundige staat van het pand – nog mogelijk om voor een beperkte periode het gebruik als broedplaats te faciliteren.

 

Huurder:

 • 1.

  Accepteert het gebouw, in de huidige matige technische staat, en accepteert de beperkingen die dit in het gebruik met zich mee kan brengen;

 • 2.

  Is er zich van bewust dat de gemeente niet meer dan strikt noodzakelijk onderhoud uitvoert;

 • 3.

  Reeds zes jaar het gebouw huurt en graag deze huurrelatie voortzet;

 • 4.

  Huurder draagt bij aan het gemeentelijk cultuurbeleid, Cultureel Perspectief 2040;

 • 5.

  Huurder en haar onderhuurders zijn op zoek zijn naar vervangende ruimte en deze is nog niet gevonden hebben. Verlenging vergroot de kans dat zij hier in slagen;

 • 6.

  Huurder is er zich van bewust dat de huidige technische staat van het pand en de herontwikkeling van het gebied Voorsterpoort Oost leidend zijn bij de keuze voor het aangaan van een huurovereenkomst;

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van deze tijdelijke huurovereenkomst.

 

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (ingaande de dag na deze bekendmaking) kenbaar te maken door uw standpunt met deugdelijke onderbouwing te sturen aan: secretariaat.zwvg@zwolle.nl.

De gemeente Zwolle en huurder zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad [link invoegen]. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met b.kikkers@zwolle.nl.

Naar boven