Vastgesteld bestemmingsplan “Brummen, Zutphensestraat 89, locatie ‘t Zwientje, Brummen” gemeente Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 30 mei 2024 het bestemmingsplan “Brummen, Zutphensestraat 89, locatie ’t Zwientje, Brummen” heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan ziet toe op het transformeren van een horeca bestemming naar woonbestemming en het toevoegen van 10 appartementen op de locatie Zutphensestraat 89 te Brummen.

 

Inzage termijn

Analoog

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Voor analoge inzage graag eerst een afspraak maken.

 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPRKOM100027-va01

 

Beroep

Vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.tenvoorde@brummen.nl

 

Naar boven