Gemeente Brummen - Buiten behandeling reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Voorsterweg 161, Empe.

Gemeente Brummen - Buiten behandeling reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Voorsterweg 161, Empe.

 

 

Kenmerk: 2023-2113

Soort aanvraag: omgevingsvergunning

Procedure: reguliere

Verzenddatum: 28-05-2024

Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen

Locatie: Voorsterweg 161, Empe

 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank vragen om een schorsing van het besluit Heeft u er spoedeisend belang bij dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u de rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Brummen een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening griffierecht betalen. Let op: gaat het om de kap van een of meer bomen? In dat geval moet u binnen de termijn van vier weken een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechter indienen als u de kap van de boom of bomen tegen wilt houden totdat op uw verzoek is beslist.

 

 

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven