Mandaatbesluit Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

 

Gelet op:

 • het bepaalde in de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 en de Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026;

Overwegende dat:

 • het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van zijn daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden aan anderen dan werknemers of aan andere (bestuurs)organen dan die van de gemeenten of de Werkorganisatie BUCH of andere organisaties of instellingen te mandateren;

 • met Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V. een overeenkomst is gesloten, waarin onder andere is afgesproken dat Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. namens het college de Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026 gaat uitvoeren;

BESLUIT:

 

vast te stellen: het Mandaatbesluit Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  directeur: de operationeel directeur van de besloten vennootschap Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Het college verleent aan de directeur mandaat voor het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen welke nodig zijn ter uitvoering van de ‘Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, behelst niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of het vertegenwoordigen van de gemeentelijke bestuursorganen in beroepsprocedures bij de bestuursrechter.

 • 3.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien wordt afgeweken van de ‘Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’

 • 4.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor het toepassen van de hardheidsclausule, als bedoeld in artikel 11 van de ‘Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’

 • 5.

  De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen doe onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3 Instructie

De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van de ‘Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’.

Artikel 4 Verslaglegging

De directeur draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het college gezonden.

Artikel 5 Ondertekening

In mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

“namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

 

[handtekening gemandateerde]

 

Dhr. G. de Reeper

Algemeen Directeur Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 13 maart 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Subsidieregeling Isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Bergen in zijn vergadering van 23 april 2024.

Mr. M.N. (Martijn) Schroor

Secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil

burgemeester

Naar boven