Aanvraag vergunning voor het plaatsen van bouwhekken en verkoop kerstbomen voor een periode van 5 weken aan Wilgenrijk (t.h.v. Schaapskooi) 3147 te Maassluis

Aanvragen om een omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Wilgenrijk (t.h.v. Schaapskooi)

3147

Plaatsen van bouwhekken en verkoop kerstbomen voor een periode van 5 weken

Afwijken regels omgevingsplan

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven