Toestemming voor het evenement ‘Avond4daagse’ van 11 juni tot en met 13 juni 2024 aan Uiverlaan 20 te Maassluis

Maassluis, 3 juni 2024

Verleende vergunning:

Evenement:

  • Verleende vergunning voor het houden van het evenement ‘Avond4daagse’ van 11 juni tot en met 13 juni 2024, dagelijks van 18:30 uur tot 20: 30 uur en op 14 mei van 18:15 uur tot 20:30 uur, start- en eindpunt zijn Koningshof aan de Uiverlaan 20. Dit besluit is genomen op 21 mei 2024.

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven