Mandaat SUWR

Op basis van besluit van het college van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 28 mei 2024 wordt het aanvragen, verlenen e.d. van urgentieverklaringen uitsluitend gedaan via het bestuur van de SUWR (zie artikel 2.2 lid 3 van Bijlage I van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024).

1:

Behandelen van aanvragen, beslissen op aanvragen

Mandaat voor behandelen van en beslissen op aanvragen, intrekken en wijzigen van urgentie-verklaringen

Onder ‘mandaat’ en ‘gemandateerd’ wordt tevens verstaan het namens het college van burgemeester en wethouders verrichten van handelingen, niet-zijnde het nemen van besluiten.

 

Onder ‘urgentieverklaring’ wordt verstaan de beschikking bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Huisvestingswet 2014 waarmee een woningzoekende wordt ingedeeld in een urgentiecategorie.

 

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om:

 • a.

  een formulier voor het aanvragen van een urgentieverklaring vast te stellen;

 • b.

  aanvragen om urgentieverklaring te behandelen (hierna: aanvragen);

 • c.

  te besluiten op aanvragen om urgentieverklaring;

 • d.

  wijzigen of intrekken van verleende urgentieverklaringen.

Het college van burgemeester en wethouders staat toe dat de gemandateerde ondermandaat verleent aan medewerkers van SUWR en Maaskoepel voor de onder b. en c. bedoelde bevoegdheden.

 

Onder ‘behandelen van aanvragen’ als bedoeld onder b. wordt mede verstaan:

 • a.

  het in ontvangst nemen van aanvragen om urgentieverklaringen en verzenden van ontvangstbevestigingen;

 • b.

  het de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen om de aanvraag aan te vullen;

 • c.

  het aan de aanvrager in rekening brengen van de in artikel 2.2 lid 5 van Bijlage I bij de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 bedoelde vergoeding;

 • d.

  het ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag vragen van een advies als bedoeld in artikel 2.3 lid 5 van Bijlage I bij de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024;

 • e.

  het de aanvrager met toepassing van artikel 4:7 of artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen zijn of haar zienswijze te geven ten aanzien van een voorgenomen besluit;

 • f.

  het met toepassing van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht verdagen van de termijn waarbinnen op een aanvraag om urgentieverklaring dient te worden beslist;

 • g.

  het verrichten van de overige feitelijke handelingen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van aanvragen om urgentieverklaringen.

 

2:

Toepassen hardheidsclausule

rapporteren van toepassing hardheid

Indien de gemandateerde met toepassing van artikel 2.5 van Bijlage I van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 besluit tot toekennen van een urgentieverklaring, draagt de gemandateerde zorg voor het bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk melden van:

 • a.

  de datum waarop de urgentieverklaring wordt verleend;

 • b.

  de specifieke omstandigheden die leiden tot verlening van de urgentieverklaring.

 • c.

  De melding wordt gedaan via het jaarverslag en schriftelijk op een nader over een te komen wijze.

 

 

3.

Vertegenwoordiging in bezwaarzaken, (hoger) beroepszaken en voorlopige voorzieningprocedures (optioneel)

mandaat voor aanwijzen gemachtigde

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om gemachtigden aan te wijzen die het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigen:

 • a.

  bij het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht en anderszins bij de behandeling van bezwaren gemaakt tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen;

 • b.

  bij de behandeling van beroepen of hoger beroepen ingesteld tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen;

 • c.

  bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen.

Indienen verweerschrift, indienen stukken

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om een verweerschrift en processtukken in te dienen:

 • a.

  ten behoeve van de behandeling van bezwaren gemaakt tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen;

 • b.

  de behandeling van beroepen of hoger beroepen ingesteld tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen;

 • c.

  de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen.

 

4:

Behandeling van bezwaren en het nemen van besluiten op bezwaar (optioneel)

alternatieve hoorcommissie

[aanwijzen alternatieve hoorcommissie]

 

[NB: geen mandaatbesluit maar onderdeel van of gebaseerd op specifieke verordening of collegeregeling over bezwaarbehandeling]

Aanwijzen personen die ambtelijk horen

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om personen aan te wijzen die belast zijn met het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de behandeling van bezwaren, gemaakt tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen.

 

De gemandateerde neemt bij in mandaat aanwijzen van bedoelde personen het bepaalde in artikel 7:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

nemen van besluiten op bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om te beslissen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die de gemandateerde met toepassing van dit mandaatbesluit heeft genomen.

 

5:

Aanwijzen van adviseurs

Aanwijzen adviseurs

Het college van burgemeester en wethouders verleent aan het bestuur van SUWR (hierna tevens: de gemandateerde) het mandaat om adviseurs als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen ten behoeve van de voorbereiding van de met toepassing van dit mandaatbesluit door de gemandateerde te nemen besluiten.

 

Naar boven