Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor de Goede Doelen week in Mook van 16 t/m 21 september 2024 door Stichting Goede Doelen Week Mook.

Verleende APV-vergunning

Voor Goede Doelen Week in Mook door Stichting Goede Doelen Week Mook 16 t/m 21 september 2024. Verzonden op 30 mei 2024.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Publiekszaken op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Naar boven