Amsterdam Nieuw-West, verkeersbesluit Remijden 121 opheffen gehandicaptenparkeerplaats kenteken N-934-TX

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op :

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen en stadsgebied.

 

Overwegende dat :

 • de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van perceel Remijden 121 met kenteken N-934-TX moet worden opgeheven;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk en/of noodzakelijk kan worden geacht;

 • de maatregel in dit verkeersbesluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid c);

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde wegen of weggedeelten gelegen en onder beheer zijn van de gemeente Amsterdam.

Besluit:

 • 1.

  Door het verwijderen van het verkeersbord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van Bijlage I van het RVV 1990, het bijbehorende onderbord en de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) op te heffen: de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van perceel Remijden 121 (parkeervaknummer 115234486151) met kenteken N-934-TX.

 

Zoals aangegeven op onderstaande tekening.

Amsterdam, 5 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

Alieke Hordijk

Teammanager Expertisecentrum

Markten Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

Oneens met dit besluit?

Hier leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken.

 

Het beste en het snelste kunt u via de website bezwaar maken:

•    Kijk op www.amsterdam.nl/bezwaar/JB

•    Vul het formulier in. U hebt hiervoor DigiD of E-herkenning nodig.

•    Stuur het formulier op via de website.

 

Als u niet in Nederland woont of u geen DigiD/E-herkenning kunt gebruiken.

Een brief versturen met daarin:

•    De datum

•    Uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.

•    Waarom u het niet eens bent met het besluit

•    Uw handtekening

•    Maak een kopie van het besluit en stuur deze mee.

De termijn van zes weken is heel belangrijk.

Misschien heeft u meer tijd nodig omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld. Of omdat u nog met iemand wilt overleggen. Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen.

U zet in het voorlopige bezwaar dat u de redenen waarom u bezwaar maakt zo snel mogelijk opstuurt. Daarna hoort u van ons wanneer u de redenen uiterlijk moet opsturen.

 

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal aan via:

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

 

of per post:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht –teams bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Naar boven