Algemeen plaatselijke verordening: Geluidsontheffing APV verleend aan voor het maken van extra geluid tijdens de Vierdaagse op 19 juli 2024 in Mook

Burgemeester en wethouders hebben een geluidsontheffing APV verleend aan CV Gin Pries voor het produceren van extra geluid tijdens de Vierdaagse op 19 juli 2024 in Mook, locatie Rijksweg 41. De ontheffing is verzonden op 22 mei 2024.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de ontheffing een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Publiekszaken op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Naar boven