Bekendmaking bestemmingsplan Henschotermeer

 

Rectificatie einddatum beroepstermijn, per abuis stond in de eerdere publicatie een onjuiste einddatum

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 21 maart 2024 het bestemmingsplan Henschotermeer gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het dagrecreatieterrein Henschotermeer voor zover het de gronden binnen de gemeente Woudenberg betreft. Het bestemmingsplan geeft vorm aan de juridisch noodzakelijke en gewenste aanpassing van de bestaande regels voor het gebied om daarmee uitvoering te geven aan de ontwikkelvisie voor het terrein. Concreet voorziet het bestemmingsplan in een aanpassing en verduidelijking van de regels voor de bestaande voorzieningen en functies in het gebied met daarbij een toevoeging van ca. 440 m2 aan bebouwing en een bedrijfswoning.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op delen van de toelichting, een aanpassing van de verbeelding en in de regels, om de bedoeling en feitelijke regeling in het bestemmingsplan meer in lijn te brengen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 22 mei 2024 tot en met 2 juli 2024 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.Omgevingsloket.nl onder regels op de kaart en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPHnschtrmeer-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u: belang heeft bij het bestemmingsplan, of heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven