AANKONDIGING VERKOOP GROEN- EN RESTSTROKEN

Locaties  

 

Adres: Bartjensstraat 4

Kadastrale percelen: Gemeente Zwolle, sectie G, nummer 5830

Perceelgrootte: Circa 11 m2

 

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst

De gemeente Zwolle is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van een reststrook met koper op basis van de Beleidsnota Uitgifte groen- en reststroken.

 

Koper is de enige serieuze gegadigde

 

De gemeente Zwolle verkoopt groen- en reststroken op basis van de uitgangspunten en toetsingscriteria opgenomen in voornoemd beleidskader. Dit betekent onder andere dat verkoop van groen- en reststroken alleen mogelijk is als de grond direct grenst aan het perceel dat in eigendom is van de beoogde koper. De beleidsnota schrijft in hoofdstuk 7, paragraaf 3 voor hoe wordt omgegaan met verkoop van stroken als er meerdere aangrenzende eigenaars zijn met interesse voor de strook. Uitgifte op basis van dit beleid heeft tot gevolg dat bij elke uitgifte slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt, waarbij steeds één van de vier opties aan de orde is zoals die zijn omschreven in bovengenoemde paragraaf van de beleidsnota (te vinden op: Beleidsnota Uitgifte groen- en reststroken | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).

 

Voor het uit te geven perceel is hieronder aangegeven binnen welke van deze vier categorieën de betreffende uitgifte valt:

 

Optie 1

Perceelnummer 5830

Optie 2

n.v.t.

Optie 3

n.v.t.

Optie 4

n.v.t.

 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst voor de bovengenoemde locatie.

 

Vervaltermijn

 

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (ingaande de dag na deze bekendmaking) kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel.

  

De gemeente Zwolle en koper zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

Indien u een kort geding aanhangig maakt, verzoeken wij u dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen door hierover een mail (dan wel de conceptdagvaarding) te sturen naar het e-mailadres: Grondgebruik@zwolle.nl.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Grondgebruik@zwolle.nl.

 

Naar boven