Verlengen gehandicaptenparkeerplaats Emmastraat 3, 4675CJ Sint Philipsland

850940

 

De behandelend ambtenaar van het team Openbare werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat sedert 19 juni 2019 (157796), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is nabij de woning aan Emmastraat 3, 4675CJ Sint Philipsland;

 

overwegende, dat het in verband met de invaliditeit van de eigenaar, wenselijk wordt geacht de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het pand opnieuw te verlenen;

 

gezien de geldige gehandicaptenparkeerkaart;

 

dat de maatregel strekt (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

gehoord de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, District de Markiezaten, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde maatregelen wordt ingestemd;

 

dat Emmastraat 3, 4675CJ Sint Philipsland gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint Philipsland en in beheer is bij de gemeente Tholen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, waarbij de beschikkingsbevoegdheid aan het college is gedelegeerd;

 

BESLUIT

  • I.

    door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tot 1 juni 2029 opnieuw te reserveren nabij het pand Emmastraat 3, 4675CJ Sint Philipsland;

  • II.

    dit besluit in afschrift toe te zenden aan de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

 

Tholen, 22 mei 2024

Verzonden, 22 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Tholen,

namens dezen,

de behandelend ambtenaar

M. Zegers-Vreede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht a lsmede de gronden van het bezwaar aangeven.

 

Naar boven